ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкупсэхэр ягъэлъапIэ

2013-06-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ Iуэху­щIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. ЩIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етыныр мурад нэхъыщхьэ зыхуэзыщIыжауэ абы телажьэхэр щIыхь дамыгъэхэмрэ медалхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
 •  
 • Тыгъэхэр Къумахуэ Мухьэдин ет.

  2011 — 2015 гъэхэм ятещIы­хьа, «Урысей Федерацэм и цIыхухэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етын» программэм ипкъ иткIэ, УФ-м и Правительст­вэм и Унафэм къызэрыщыгъэлъэгъуам тету, Урысей къэрал дзэ тхыдэ-щэнхабзэ центрым  игъэуващ «Урысей Фе­дерацэм и цIыхухэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етыным жы­джэру зэрыхэлэжьыхьым пап­щIэ» щIыхь дамыгъэмрэ «Урысейм и хэкупсэ» медалымрэ. Ахэр яхуэфащэу цIыхуихрэ республикэм и курыт еджа­пIитIрэ къыхахащ.

 • — КъБР-м и къалэхэмрэ къуа­жэхэмрэ мыпхуэдэ егъэ­джакIуэфIхэр иIэху, Хэкур цIыху пэжхэм зэращы­мыщIэнур ди фIэщ мэхъу, — жиIащ зэIущIэр къыщызэ­Iуихым цIыхубэ хъыбарегъа­щIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жыла­гъуэ, дин зэгухьэ­ны­гъэ­хэм­кIэ министр Къумахуэ Мухьэ­дин.
 • «Урысей Федерацэм и цIыхухэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етыным жыджэру зэрыхэлэжьыхьым папщIэ» щIыхь дамыгъэр иратащ Май къалэм и гимназие №1-м и егъэ­джа­кIуэхэм. А IуэхущIапIэм иIэщ езым и дамыгъэ, гимн, «Хэкупсэ» зи фIэщыгъэ клуб, школ музей щолажьэ. Ап­хуэдэ дамыгъэ къилэжьащ Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэ №4-ми. Хэкупсэ гъэсэныгъэ къызыпкърыкI Iуэху зэмылIэужьыгъуэу школым щрагъэкIуэкIхэм къыдэкIуэу, ар цIэрыIуэщ и «Фэеплъ» музейр Урысей Федерацэм и школ музейхэр къыщыхьа тхылъым зэрыратхамкIэ.
 • — Мыр си закъуэкъым зейр, ар нэхъыбэу зи ехъулIэны­гъэр сабийхэрщ, — жиIащ «Уры­сейм и хэкупсэ» медалыр зыхуагъэфэщахэм ящыщ, Тырныауз къалэм ОБЖ-мкIэ и егъэджакIуэ Соттаев Шарафи. Абы и тхыгъэхэр «Знамя» журналым къытохуэ, цIыхур шынагъуэншэу псэуным хухэха плIанэпэр егъэ­хьэзыр.
 • А медалыр хуагъэфэщащ КъБР-м и «Урысейм и      ДОСААФ» Аруан автошколым и унафэщI, Ростов областым хыхьэ Мартыновскэ районым и администрацэмрэ и къэхутакIуэхэмрэ щIыгъуу 115-нэ шууей дивизэм и тхыдэр къэзыхутэ Гулажын Беслъэн. Я зэфIэкIыр дамыгъэ лъапIэм­кIэ къалъытащ Шэ­джэм районым къэрал кIуэцI Iуэху­хэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Уэрыш Владимир, Красносельскэ къуажэм и курыт еджапIэм и «Импульс» творческэ зэгу­хьэ­ныгъэм и уна­фэщI Писаренкэ Владимир, Безенги жылэм Мечиев Кязим и цIэр зэрихьэу дэт школым ОБЖ-мкIэ щезы­гъаджэ Чочаев Мурадин, Тэрч къалэм и курыт еджапIэ №2-м а предметыр щезы­гъэдж-къы­зэгъэпэ­щакIуэ Дэбагъуэ Ахьмэд сымэ.
 •  
 • ПЩЫГЪУЭШ Iэсият.