ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нало Ахьмэдхъан ягу къагъэкIыж

2021-12-23

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, бзэ щIэныгъэлI, егъэджакIуэ, лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезы-хьэу Хэку зауэшхуэм хэта Нало Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа пшыхь гукъинэж. Ар ирагъэкIуэкIащ лъэпкъ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

 • Адыгэ театрым щагъэуващ Нало Ахьмэдхъан и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъхэр щызэхуэхьэса дапхъэр, и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа тхыгъэхэр, сурэтхэр къызэщIиубыдэу.
 • Зэхыхьэм къыщыпсэ-лъащ КъБР-м и Правитель-ствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Къуныжь МуIэед. Абы къыхигъэщащ Налом адыгэбзэмрэ литературэмрэ хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэр, литературэм и жанрхэм зэрызригъэужьар, и тхыгъэхэм хэку лъагъуныгъэмрэ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм яку дэлъ ныбжьэгъугъэмрэ зэрыщыпхышар, Хэку зауэшхуэм ар жыджэру зэрыхэтар.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин Нало Ахьмэдхъан и гъащIэмрэ гуащIэмрэ пшыхьым къекIуэлIахэм ягу къыщигъэкIыжым къыхигъэщащ ар республикэм и щIэныгъэ, щэнхабзэ, жылагъуэ гъащIэм жыджэру зэрыхэтар, Хэку зауэшхуэм щызэрихьа лIыгъэм папщIэ Невский Александр, Вагъуэ Плъыжь орденхэр, Хэку зауэ орденым и япэ, етIуанэ нагъыщэхэр, медалхэр абы къызэрыхуагъэфэщар.
 • — ТхакIуэ цIэрыIуэм теухуа юбилей пшыхьым сыкъызэревгъэблэгъар си гуапэщ, апхуэдэ щIэныгъэлIхэр щIэблэм, тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я щапхъэщ, абыхэм я тхыгъэхэр щIэиныфIщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу Нало Ахьмэдхъан къэралыр зэрыгушхуэхэм ящыщщ, — жиIащ Москва къикIа хьэщIэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм лъэпкъ литературэхэмкIэ и советым и унафэщI Латынин Валерий.
 • Артистхэу Къуныжь Алимрэ Хьэмыку Жаннэрэ кърихьэлIахэм къахуеджащ Нало Ахьмэдхъан и тхыгъэхэм ящыщ зым.
 • Пшыхьым къыщыпсэлъащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, Тэтэрстан Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Зайдуллин Ркаиль, Дагъыстэн Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь Артёмов Владислав, Нало лъэпкъым къыхэкIахэр, зэхыхьэм ирагъэблэгъахэр.
 • Нало Ахьмэдхъан щыпсэуа унэм фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ, къалэм и уэрамхэм ящыщ зым абы и цIэр фIащащ.
 • Пшыхьыр ягъэдэхащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым, «Бзэрабзэ» гупым щыщ ДыщэкI Артур, уэрэджыIакIуэ ЦокIыл Азэмэт сымэ.
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтхэр  КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.