ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд ДАХ-м щагъэлъапIэ

2021-04-24

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъур мэлыжьыхьым и 17-м щагъэлъэпIащ «Трек» рестораным. ГуфIэгъуэ пшыхьыр къызэригъэпэщащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

И цIэр зымыгъэкIуэдын Iэужь

2021-01-19

 • КъБР-м и цIыхубэ  тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ  илъэси 110-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбея Кузьмин Валентин

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щызэхэтащ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

2020-10-10

 • Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджыблагъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Щолажьэ Армавир къалэм Адыгэ Хасэ

2020-02-08

 • Краснодар крайм хыхьэ Армавир къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ а щIыпIэм щылажьэ Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 15 зэрырикъур. ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу КъэрэшейШэрджэс, КъэбэрдейБалъкъэр, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь крайм, Успенскэ щIыналъэм икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Урысейпсо, дунейпсо утыкухэр зыгъэбжьыфIахэр ягъэлъапIэ

2020-02-08

 • Тхэквондо спорт лIэужьыгъуэм щIэблэр хуэгъэсэн КъБРм зэрыщыщIадзэрэ, абы адэкIи зегъэужьыным хуэгъэпса федерацэ республикэм къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 20 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу ди республикэм и спортсмен ныбжьыщIэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэри къыщызэщIакъуэжу, юбилейри ягъэлъапIэу зэIущIэ дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зи IуэхущIафэхэр  мыкIуэдыжын

2020-02-06

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и юрист, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ президенту щыта Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэм теухуа фэеплъ пщыхьэщхьэ. Ар къызэзыгъэпэщари  езыгъэкIуэкIари ДАХ-рщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Театрым и илъэсыр

2020-01-10

 • 2019 гъэр, фызэрыщыгъуазэщи, Урысейм и Iэтащхьэм и унафэкIэ Театрым и илъэсу ягъэувауэ щытащ. Абы хыхьэу Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр ди къэралым и щIыналъэ псоми, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми, щекIуэкIащ. Ахэр къыщызэщIакъуэжри, илъэсыр Iэтауэ щызэхуащIыжащ Налшык дэт Музыкэ театрым и пэшышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адэжь щIыналъэм и уэрэдус

2019-12-19

 • Ди газетым зэрытетащи, адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, джэгуакIуэ Iэзэу щыта ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъур Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 16-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩоджэнцIыкIу Алий  ягу  къагъэкIыж

2019-11-23

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ адыгэ усакIуэ, тхакIуэ, адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъ пщыхьэщхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бейтыгъуэн Залым хуэдэ щыIэкъым

2019-11-16

 • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м щагъэлъэпIащ зэхагъэхьэжа IэпщэрызауэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэу Италием щекIуэкIам пашэныгъэр щызыубыда Бейтыгъуэн Залым. Урысей Федерацэм щыщу абы и закъуэщ иджыри къэс апхуэдэ зэфIэкI лъагэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэфар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Хабзэ дахэхэр зыдэлъ Хьэтуей жылэжь

2019-11-12

 • Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ нэхъыжьыфIхэр щагъэлъапIэ зэIущIэ дахэ. Ар къызэрагъэпэщащ къуажэ администрацэм и унафэщI ДзыхьмыщI Анзор и жэрдэмкIэ. Зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIат гъащIэм и пIалъэ фIыуэ зыщIэ, нобэрей щIэблэм щапхъэ яхуэхъу, чэнджэщэгъуу яIэ нэхъыжь Iумахуэхэу 100-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIыхьым и шууей

2019-10-15

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур мы махуэхэм ди республикэм Iэтауэ щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Инарыкъуей  къуажэм  и  тхыдэр

2019-10-10

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм иджыблагъэ щызэхэтащ «История аула Инарокова» фIэщыгъэм щIэту ДыщэкI Хъызыр и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр