ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Гъуджэм хуэдэ сурэтхэр

2017-12-26

 • Дыгъэгъазэм и 20-м ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институ- тым тхакIуэ, журналист Османов Хьисэ и «Балкария сквозь века» тхылъым и лъэтеувэ щащIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ТхакIуэмрэ тхылъеджэхэмрэ я зэIущIэ

2017-12-21

 • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэм щагъэлъэгъуащ УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхакIуэ, усакIуэ, «Нур» сабий журналым и лэжьакIуэ Хьэту Пётр и Iэдакъэ къыщIэкIа «Зауркъан и дыщэ фалъэр» тхылъыр. Ар 2016 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гупсысэ куу зиIэ тхакIуэ

2017-12-07

 • Тхыдэтх, философ, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъуам теухуа творческэ пшыхь щекIуэкIащ Налшык дэт Литературэ салоным. Абы хэтащ тхакIуэхэр, усакIуэ-хэр, Бейтыгъуэным и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ  зылъагъухэр, и ныбжьэгъухэр, студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бейтыгъуэн Сэфарбий ягъэлъапIэ

2017-11-30

 •  Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхакIуэ, щIэныгъэлI, тхыдэтх, философ, журналист Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ и щIыхькIэ

2017-11-22

 • Лъэпкъ къэрал библиотекэм фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ политикэ, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

УсакIуэшхуэр Москва ягу къыщагъэкIыж

2017-11-21

 •  Литераторхэм я унэ нэхъыщхьэу Москва дэтым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ГуфIэгъуэр зэдагъэлъапIэ

2017-11-10

 • Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрызэIуахрэ (телевиденэр илъэс 60, радиор — 90) зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бжьыхьэм усэ къыпощэщ

2017-11-09

 • Мы махуэхэм илъэсибгъу ирикъуащ «Гъэм и теплъэ-гъуэхэр» фIэщыгъэм щIэту «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ усэ пшыхьхэм зэрырагъажьэрэ.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

УсакIуэшхуэр ягъэлъапIэ

2017-11-03

 • Налшык и къэрал Музыкэ театрым щэкIуэгъуэм и 1-м литературэ-макъамэ пшыхь дахэ щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

2017-11-02

 • Налшык дэт Къэрал музыкэ театрым дыгъуэпшыхь фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэ-си 100 зэрырикъум. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ Джэрыджэ Арсен

2017-10-27

 • Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм пшыхь гуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар ирагъэхьэлIащ усакIуэ, журналист цIэрыIуэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къыщыдэкI тхылъхэм я редактор Джэрыджэ Арсен и ныбжьыр илъэс 70 зэрыри- къуам. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Мамий Заретэрэ абы и къуэдзэ Балэ Людмилэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Бзэрабзэ» гупыр утыкушхуэ йохьэ

2017-10-12

 • Адыгэм уэрэдымрэ пшы­налъэмрэ ижь- и­жьыж­  лъандэрэ къыдогъуэгурыкlуэ. Гур хохъуэ ди щlалэгъуалэм адыгэ уэрэдхэм я пщlэр къаlэ­ту, ягурэ я псэрэ ды­хьэу щагъэзащlэм деж. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ­рэшей-Шэр­джэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание ­республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Ти-мур къызэригъэпэща «Бзэрабзэ» джэгуакIуэ гупыр.
 •  

 •  
 • Макъамэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, жэпуэгъуэм и 1-м, гупым я япэ концертыр щатащ Що­джэн­цIыкIу Алий и цIэр ­зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым. Пшы­хьыр дахэу иригъэкIуэ­кIащ ­КъБР-м щIыхь зиIэ  и артист Хьэмырзэ Ахь­мэд. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэбзэм и гупсэхэр»

2017-10-11

 • КъызыхэкIа лъэпкъым и блэкIам щIэблэр щызыгъэгъуазэхэр, гъуэгу захуэ тезыгъэувэу адыгэ­псэу зыгъасэхэр зэхуэ­шэсыныр, я лэжьыгъэ мытыншым, зы сыхьэткIэ нэхъ мыхъуми, къыпэришу, заригъэгъэпсэхуныр хабзэ дахэу къищтауэ, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэситху хъуауэ «Адыгэ­бзэм и гупсэхэр» жиIэу пшыхь ирегъэ­кIуэкI. Мыгъэрей зэхы­хьэри дахэу екIуэкIащ.
 •  

 •  
 • ЕгъэджакIуэхэр я лэжьыгъэм тегъэгушхуэн, адыгэбзэм и пщIэр къэ­Iэтын папщIэщ мыпхуэдэ Iуэху дахэр Адыгэбзэ Хасэм хэтхэм щIызэрахьэр.
 • Пэшым щIэз цIыху зэ­хуэзышэса зэIущIэм хэтащ адыгэ щIыналъэхэм къикIа егъэджакIуэхэр, адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я лIыкIуэхэр, лъэпкъ Iуэхум телажьэ цIыхухэр, нэгъуэщIхэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Сэ сыадыгэщ!

2017-09-20

 • Зы лъэпкъи щыIэу къыщIэкIынкъым и ехъулIэныгъэхэр иIэтрэ и фIым щыгуфIыкIыу щызэхыхьэ махуэ хэха имыIэу. Апхуэдэ махуэхэрщ цIыхубэм я гур щыз зыщIыр, къарукIэ, лъэкIыныгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ зыIэрагъэхьахэр къыщапщытэжыр, лъэпкъым и нэхъыжьри и нэхъыщIэри гуфIэу щызэхуэсыр. Адыгэ лъэпкъми апхуэдэ махуэшхуэ иIэныр яфIэигъуэу хухахауэ ягъэлъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм я махуэшхуэ

2017-08-17

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шыщхьэуIум и 9-м щекIуэ-кIащ «Кавказ лъабжьэр — лъабжьэ быдэщ» пшыхьыр. Ар IуэхущIапIэм къекIуалIэхэр щеджэ пэшым и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ, Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэкIуэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр