ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Усэбзэм  цIыхур  еузэщI,    дахагъэм  хуешэ

2018-12-04

 • «Жан» республикэ зэгухьэныгъэм гъэм и  зэманхэм ятеухуауэ къызэригъэпэщ усэ пшыхь гуапэхэр зэрырагъажьэрэ илъэсипщI зэрырикъур щагъэлъэпIащ модельер-сурэтыщI Сэралъп Мадинэ и Артцентрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Анэхэр ягъэпажэ

2018-11-27

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 22-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Анэхэм я махуэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Дыщэидэм и дахэмрэ и щэхумрэ

2018-10-30

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIа, напэкIуэцI 472-рэ зи Iувагъ «Адыгэ идэ. Золотое шитьё черкесов» тхылъ-сурэты- лъэ щхъуэкIэплъыкIэм теухуа пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэпкъым и набдзэ Нало Заур  ягу къагъэкIыж

2018-10-16

 • Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Абхъаз Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Кавказ филологиемрэ этнокультурологиемрэ хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IэщIагъэлIхэм ящыщ зы, усакIуэ, IуэрыIуатэдж, литературэ критик, зэдзэкIакIуэ цIэрыIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум. Зэхыхьэр къызэгъэпэщыным я гуащIэрэ мылъкурэ халъхьащ «Нарт Хэку», «Хабзэ» щIалэгъуалэ хасэхэм, КъБР-м и Парламентым и депутат Iэпщэ Заур, «Печатный двор» IуэхущIапIэр зыгъэлажьэ Шумахуэ Залым, БизнесымкIэ институтым и унафэщIу щыта Хъурей Феликс, «Синдика» IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен, хьэрычэтыщIэ Быф Анатолэ, «Эль» шхапIэм и унафэщI ЩоджэнцIыкIу Заур сымэ, нэгъуэщIхэми. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм         и режиссёр нэхъыщхьэ Гумэ Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и лъэбакъуэ махуэ

2018-07-14

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтыр мы гъэм къэзыуха пшынауэ Iэзэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и концерт гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мураду фщIыр къывэхъулIэну!

2018-06-28

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Астэмрей жылэм дэт езанэ курыт школым мы гъэм 11-нэ классым къыщIигъэкIащ цIыху пщыкIуплI. Абыхэм папщIэ еджапIэм мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщызэрагъэпэщащ гуфIэгъуэ пшыхь дахэ. НыбжьыщIэхэм хуэдэ дыдэу гурыгъу-гурыщIэхэм зи псэр зэщIаIыгъэхэм ящыщт абыхэм я класс унафэщIу, ныбжьэгъу пэжу яIа, инджылызыбзэмкIэ егъэджакIуэ Быдэ ФатIимэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЛIым и гуащIэр и пщIэщ

2018-05-05

Иджыблагъэ Урысейм щIэныгъэ­хэмкIэ и Академием и Къэбэрдей-­Балъкъэр щIэныгъэ центрым  гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIащ тхакIуэ, артист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку ­илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ къызэрагъэпэща дунейпсо щIэныгъэ конференцыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым нэмыщI, ди гъунэгъу республикэхэми ­къикIа щIэныгъэрылажьэхэр щызэхуэса зэIущIэр къыщызэIуихым, институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт жиIащ ­КъардэнгъущIыр псэемыблэжу адыгэм зэрыхуэлэжьар икIи лъэпкъыр зэрыгу­шхуэ лIы щэджащэу зэрыщытыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

2018-04-17

 •  ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, журналист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъхурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэ макъыр» ягъэлъапIэ

2018-03-31

 • Адыгэ Республикэм къыщыдэкI «Адыгэ макъ» газетым и илъэс 95-р Iэтауэ щагъэлъэпIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием. ЗэIущIэм хэтащ АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат, Къэрал Советым — Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир, къэрал чэнджэщэгъу ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн. Къэрал Советым — Хасэм и депутатхэр, министрхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIа лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Балъкъэр Фоусэт и къалэм жаныр

2018-03-30

 • Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м щекIуэкIащ япэ адыгэ цIыхубз усакIуэ, тхакIуэ, драматург, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу щыта Балъкъэр Фоусэт и фэеплъ пшыхь. Ар къызэрагъэпэщащ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэу Бейхэ Радимэрэ Алезэрэ, Къущхьэ Феня, Бозий ФатIимэ сымэ. Пшыхьыр ирагъэкIуэкIащ   10-нэ классым и еджакIуэхэу Шэшэн Хьэсэнрэ Альтуд Альтеярэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къалэмыр зи Iэпэгъу ныбжьыщIэхэр

2018-03-24

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ, Усыгъэм и дунейпсо махуэм теухуауэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гимныр зытхар ягъэлъапIэ

2018-03-15

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къулъкъужын Ищхъэрэ щрагъажьэ

2018-03-07

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Анэдэлъхубзэм теухуа Iуэху еплъыкIэхэр», «Адыгэ хабзэ» проектхэр Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щрагъэжьащ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бахъсэн Хьэсанш и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

2018-02-23

 • Бахъсэнёнкэ (Къэсейхьэблэ) къуажэм и курыт еджапIэ №3-м щекIуэкIащ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Бахъсэн районым и «Щэнхабзэ нэгузыужь центр» IуэхущIапIэм и методист, тхакIуэ, усакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людэ и «Служение человечеству» тхылъым и лъэтеувэр. «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа а лэжьыгъэр теухуащ генерал-майор Бахъсэн Хьэсанш Барэсбий и къуэм и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. Пшыхьыр къызэрагъэпэщащ Бахъсэн районым и «Щэнхабзэ нэгузыужь центр» IуэхущIапIэмрэ Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэм я дзэ комиссариатымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Я анэдэлъхубзэр, я блэкIар ящIэ

2018-02-17

 • АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школ №25-м. Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ и егъэджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр