ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и лъэбакъуэ махуэ

2018-07-14

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтыр мы гъэм къэзыуха пшынауэ Iэзэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и концерт гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мураду фщIыр къывэхъулIэну!

2018-06-28

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Астэмрей жылэм дэт езанэ курыт школым мы гъэм 11-нэ классым къыщIигъэкIащ цIыху пщыкIуплI. Абыхэм папщIэ еджапIэм мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщызэрагъэпэщащ гуфIэгъуэ пшыхь дахэ. НыбжьыщIэхэм хуэдэ дыдэу гурыгъу-гурыщIэхэм зи псэр зэщIаIыгъэхэм ящыщт абыхэм я класс унафэщIу, ныбжьэгъу пэжу яIа, инджылызыбзэмкIэ егъэджакIуэ Быдэ ФатIимэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЛIым и гуащIэр и пщIэщ

2018-05-05

Иджыблагъэ Урысейм щIэныгъэ­хэмкIэ и Академием и Къэбэрдей-­Балъкъэр щIэныгъэ центрым  гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIащ тхакIуэ, артист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку ­илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ къызэрагъэпэща дунейпсо щIэныгъэ конференцыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым нэмыщI, ди гъунэгъу республикэхэми ­къикIа щIэныгъэрылажьэхэр щызэхуэса зэIущIэр къыщызэIуихым, институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт жиIащ ­КъардэнгъущIыр псэемыблэжу адыгэм зэрыхуэлэжьар икIи лъэпкъыр зэрыгу­шхуэ лIы щэджащэу зэрыщытыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

2018-04-17

 •  ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, журналист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъхурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэ макъыр» ягъэлъапIэ

2018-03-31

 • Адыгэ Республикэм къыщыдэкI «Адыгэ макъ» газетым и илъэс 95-р Iэтауэ щагъэлъэпIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием. ЗэIущIэм хэтащ АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат, Къэрал Советым — Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир, къэрал чэнджэщэгъу ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн. Къэрал Советым — Хасэм и депутатхэр, министрхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIа лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Балъкъэр Фоусэт и къалэм жаныр

2018-03-30

 • Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м щекIуэкIащ япэ адыгэ цIыхубз усакIуэ, тхакIуэ, драматург, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу щыта Балъкъэр Фоусэт и фэеплъ пшыхь. Ар къызэрагъэпэщащ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэу Бейхэ Радимэрэ Алезэрэ, Къущхьэ Феня, Бозий ФатIимэ сымэ. Пшыхьыр ирагъэкIуэкIащ   10-нэ классым и еджакIуэхэу Шэшэн Хьэсэнрэ Альтуд Альтеярэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къалэмыр зи Iэпэгъу ныбжьыщIэхэр

2018-03-24

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ, Усыгъэм и дунейпсо махуэм теухуауэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гимныр зытхар ягъэлъапIэ

2018-03-15

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къулъкъужын Ищхъэрэ щрагъажьэ

2018-03-07

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Анэдэлъхубзэм теухуа Iуэху еплъыкIэхэр», «Адыгэ хабзэ» проектхэр Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щрагъэжьащ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бахъсэн Хьэсанш и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

2018-02-23

 • Бахъсэнёнкэ (Къэсейхьэблэ) къуажэм и курыт еджапIэ №3-м щекIуэкIащ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Бахъсэн районым и «Щэнхабзэ нэгузыужь центр» IуэхущIапIэм и методист, тхакIуэ, усакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людэ и «Служение человечеству» тхылъым и лъэтеувэр. «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа а лэжьыгъэр теухуащ генерал-майор Бахъсэн Хьэсанш Барэсбий и къуэм и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. Пшыхьыр къызэрагъэпэщащ Бахъсэн районым и «Щэнхабзэ нэгузыужь центр» IуэхущIапIэмрэ Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэм я дзэ комиссариатымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Я анэдэлъхубзэр, я блэкIар ящIэ

2018-02-17

 • АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школ №25-м. Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ и егъэджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къып Мухьэмэд ягу къагъэкIыж

2018-02-15

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мазаем и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ сурэтыщI Iэзэ, Къып Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Усэр уэсу къощэщэх

2018-02-06

 • ЩIымахуэ хадэм жыгхэр щызэфэгъущ,
 • ЩIымахуэ жыгыр хуейкъым уэршэрэгъу,
 • Нэбэнэушэу уэсым щIэбэукIыу,
 •  Жыг къуэпсым тхьэмпэ гулъыр къыщокIыкIыр.
 •  Уэрэзей Афлик.
 •  
 • ЩIышылэм и 30-м Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым «Жан» литературэ хасэм и усэ пшыхьхэм я зи чэзу, «ЩIымахуэ» зэхыхьэр щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зауэм и бынхэр ягъэгушхуэ

2018-01-30

 •  Пушкин Александр и цIэр зезыхьэ Тэрч район библиотекэм щеджэ и пэшым пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ, зи ныбжьыр илъэс блыщIым щIигъуахэр — зауэм и бынхэр. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм и лэжьакIуэхэу ХьэкIуащэ Еленэ, Дадэ Эммэ, Щыхъэлы Маринэ сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Теунэ Хьэчим ягу къыщагъэкIыж

2018-01-16

 • КъБР-м и Лъэпкъ къэрал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр