ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

2018-05-23

 • Тхэквондо
 • Европэпсо  чемпионатым  къыщыхожаныкI
 • Къэзан дэт «Ак-Барс» спорткомплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Европэм и чемпионат. Абы хэтащ къэрал 16-м икIа спортсмен 370-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Япэ  увыпIэр  яубыд

2018-05-17

 • КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий хъы-бар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Кубок Пятигорья» тхэквондомкIэ зэхьэзэхуэм ди республикэм и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэпеуэм хэтын папщIэ

2018-04-24

 • Рязань къалэм дэт «Щхьэзакъуэ бэнэныгъэхэмкIэ академием» мы махуэхэм щекIуэкIащ «Рязань кремлым и кубок» тхэквондомкIэ Х урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 47-м икIа, ныбжь зэмылIэужьыгъуэхэм ит спортсмен 1700-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

2018-04-19

 • Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэхэмрэ (1997 — 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спортсмени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэпеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъущхьэМурадин и дыжьын медаль

2018-04-12

 • Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

2018-04-12

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сыхуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплек-      сым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэуэ медаль 60

2018-04-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыяпэу щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори щызэхэт каратэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы медалхэм щыщIэбэнащ щIыналъэм и жылагъуэ куэдым къикIа спортсмен 250-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм

2018-04-10

 • СамбэмкIэ дунейпсо чемпион Къуныжь Мухьэмэд и фэеплъ III урысейпсо зэхьэзэхуэ Черкесск къалэм щызэхэтащ. «А» класс зиIэ зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 220-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Джэримэс токIуэ

2018-04-10

 • Сабийхэм тхэквондомкIэ я Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Псыхуабэ щекIуэкIащ. Абы шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьащ Сэралъп Джэримэс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпион Ервас Руслан

2018-04-03

 • Ярославль къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымрэ щылъу штангэр къэIэтынымкIэ Урысейм и чемпионат. Абы кърихьэлIат къэралым и щIыналъэ 82-м къи- кIа спортсменхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2018-03-27

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым мы махуэхэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ 2002 — 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тэрч щIыналъэм зыщеужь

2018-03-24

 • Тэрч къалэм дэт «Терек-Олимп» спорт комплексым щекIуэкIащ районым волейболымкIэ и зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. Абы хэтащ Новэ-Хьэмидей, Терекскэ, Арыкъ, Дей, Курп Ищхъэрэ, Курп (Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ щыщхэр зэхэта командэ), Хьэмидей къуажэм и гупитI — псори зэхэту команди 8.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сочэ куэдкIэ пэжыжьэми

2018-03-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм зи чэзу Паралимп джэгухэр гъатхэпэм и 18-м гуфIэгъуэкIэ щызэхуащIыжащ. Ди къэралым икIахэм абы етIуанэ увыпIэр щаубыдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп лъэхъэнэщIэм щIедзэ

2018-03-22

 • 2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп джэгухэм дыщэ медаль къыщызыхьа, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мудрэн Беслъэн мы махуэхэм къыщыхэжаныкIащ Екатеринбург дзюдомкIэ щызэхэта «Тажышхуэ» дунейпсо зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НэхъыфIхэм я зэпэщIэтыныгъэ

2018-03-22

 • Мэзкуу дэт «Салют Гераклион» спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ «Битва полов» зыфIаща, лъагэу дэлъеинымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я зэхьэзэхуэр. Зэрыхуагъэфэщауэ, хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ зэхуэхъуащ дунейпсо рейтингым пашэныгъэр щызыIыгъ Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Лысенкэ Данилрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр