ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Илъэс  тхущI  ирокъу

2018-10-13

 • Налшык дэт сабий стадионым Iэтауэ щагъэлъэпIащ регби спорт лIэужьыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым «къызэрыкIуэрэ» илъэс 50 зэрыщрикъур. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщат КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм, Урысейм и ФАС-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м регбимкIэ и союзым, ДЮСШ №4, къалэ администрацэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и къудамэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къер Батыр псоми  ятокIуэ

2018-10-09

 • Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэу джэгунымкIэ КъБР-м и 56–нэ чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къер Азэмэт Урысейм жэзыр къыхуехь

2018-10-09

 • Словакием и Трнавэ къалэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэхэм я махуэшхуэм и щIыхькIэ

2018-10-02

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу Кэнжэ къуажэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмени 100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуэу плIы

2018-08-28

 • Дагъыстэным и Хасавюрт къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм боксымкIэ и чемпионат. Абы хэтащ спортсмени 100-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм медаль зэмылIэужьыгъуэу плIы къахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«Нартым» куэд хузэфIокI

2018-08-25

 • Налшык и «Спартак» стадионым щызэхэтащ РегбимкIэ Урысейм и щIыналъэ лигэм («Кавказ Ищхъэрэ» дивизион) и зи чэзу зэIущIэр. Абы щызэпэщIэтащ КъБР-м и командэ къыхэха «Нартымрэ» Осетие Ищхъэрэ — Аланием и «Сартматы»-мрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Чемпионхэр яIэт

2018-08-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм щагъэлъэпIащ бэнэк IэхуитымкIэ щIалэгъуалэм я Европэпсо зэхьэзэхуэм дыщэ медалхэр къыщызыхьа Шокъум Ахьмэдрэ ЗакIуий Азэмэтрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэхьэзэхуэшхуэхэм зыхуагъэхьэзыр

2018-08-14

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Озон» спорт комплексым зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ боксымкIэ я командэ къыхэхахэм. ЕхъулIэныгъэшхуэ зиIэ боксёрхэм ящIыгъуу загъасэ щIалэгъуалэми. Псори зэгъусэу абы щыIэщ спортсмен 70.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ласицкене  Лондон  щытокIуэ

2018-08-11

 • Лъагэу дэлъеинымкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Лондон щекIуэкIа Налкъутналмэс лигэм къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм текIуэныгъэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Министрым егъэгушхуэ

2018-08-07

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и унэм министр Хьэсанэ Ислъам щаIущIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ Азием и кубокыр къэхьыным теухуауэ Бишкек щрагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Командэ  къыхэхам ирагъэблагъэ

2018-07-19

 • Тхэквондо
 • Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Абыдэр ягу къагъэкIыж

2018-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа, дзюдомкIэ етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 7

2018-06-08

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ мас-рестлингымкIэ я къэралпсо чемпионат. Ди республикэм и командэ къыхэхам абы медаль зэмылIэужьыгъуэу 7 къыщихьащ — жэзу 4, дыжьыну — 2, дыщэу — 1.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ медали 9

2018-06-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм мы махуэхэм щызэхэтащ накъыгъэ мазэм ди бэнакIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм теухуа пресс-конференц. Апхуэдэхэщ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэу Македонием щекIуэкIар, Дзэм къулыкъу щезыхэкIхэм я дунейпсо чемпионату Мэзкуу щызэхэтар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Хьэщпакъ Елдар и дыщэ бгырыпхыр

2018-05-29

 • «Гладиатор» спорт клубым и гъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Хьэщпакъ Елдар текIуэныгъэ къыщихьащ Краснодар ММА-мкIэ щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ зэзауэ зэхэтхэмкIэ республикэ федерацэм и президент АфэщIагъуэ Мартин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр