ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Урысейпсо зэхьэзэхуэм

2018-04-10

 • СамбэмкIэ дунейпсо чемпион Къуныжь Мухьэмэд и фэеплъ III урысейпсо зэхьэзэхуэ Черкесск къалэм щызэхэтащ. «А» класс зиIэ зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 220-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Джэримэс токIуэ

2018-04-10

 • Сабийхэм тхэквондомкIэ я Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Псыхуабэ щекIуэкIащ. Абы шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьащ Сэралъп Джэримэс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпион Ервас Руслан

2018-04-03

 • Ярославль къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымрэ щылъу штангэр къэIэтынымкIэ Урысейм и чемпионат. Абы кърихьэлIат къэралым и щIыналъэ 82-м къи- кIа спортсменхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2018-03-27

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым мы махуэхэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ 2002 — 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тэрч щIыналъэм зыщеужь

2018-03-24

 • Тэрч къалэм дэт «Терек-Олимп» спорт комплексым щекIуэкIащ районым волейболымкIэ и зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. Абы хэтащ Новэ-Хьэмидей, Терекскэ, Арыкъ, Дей, Курп Ищхъэрэ, Курп (Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ щыщхэр зэхэта командэ), Хьэмидей къуажэм и гупитI — псори зэхэту команди 8.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сочэ куэдкIэ пэжыжьэми

2018-03-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм зи чэзу Паралимп джэгухэр гъатхэпэм и 18-м гуфIэгъуэкIэ щызэхуащIыжащ. Ди къэралым икIахэм абы етIуанэ увыпIэр щаубыдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп лъэхъэнэщIэм щIедзэ

2018-03-22

 • 2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп джэгухэм дыщэ медаль къыщызыхьа, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мудрэн Беслъэн мы махуэхэм къыщыхэжаныкIащ Екатеринбург дзюдомкIэ щызэхэта «Тажышхуэ» дунейпсо зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НэхъыфIхэм я зэпэщIэтыныгъэ

2018-03-22

 • Мэзкуу дэт «Салют Гераклион» спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ «Битва полов» зыфIаща, лъагэу дэлъеинымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я зэхьэзэхуэр. Зэрыхуагъэфэщауэ, хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ зэхуэхъуащ дунейпсо рейтингым пашэныгъэр щызыIыгъ Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Лысенкэ Данилрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Пхёнчхан и лIыхъужьхэр

2018-03-17

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, зи чэзу Олимпиадэр зэриухрэ мазэ дэкIа иужькIэ Паралимп джэгухэм щIадзэ. Апхуэдэ зэхыхьэ ин иджыпсту щокIуэкI Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ»

2018-03-15

 • Налшык дэт универсальнэ спорт комлексым щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» зыфIаща IэпщэрызауэхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и лэжьакIуэхэу и къулыкъур ягъэзащIэу хэкIуэдахэм. Зэпеуэм хэтащ КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 90-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2018-03-15

 • Паратхэквондо
 • Командэ къыхэхам  и зыгъэсэныгъэхэр  КъБР-м щокIуэкI
 • Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урыш Анзор и дыщэ медаль

2018-03-13

 • Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ мы махуэхэм щекIуэкIащ республикэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр бэнэкIэ хуитымкIэ къэхьыным теухуауэ щыта XXIII дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ КъБР-м щыщхэу Урыш Анзоррэ Джэду Iэниуаррэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Иужь махуэхэм дыкъаIэтыжащ

2018-02-27

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкIа ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр вэсэмахуэ гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Абы и иужь махуэхэм, икIэм-икIэжым, Урысейм щыщ атлетхэм дыщэ медалхэр къыхуахьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мудрэн Азрэт токIуэ

2018-02-27

 • Владимир къалэм дэт къэрал университетым и спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и къалэ 20-м къикIа спортсмени 120-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыжьыныфэ щIалэхэр

2018-02-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ — аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр