ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Саугъэтыр ещанэу къыхуагъэфащэ

2019-03-07

 • Урысейм и спорт журналистхэм я федерацэм къызэрилъытамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псомрэ Европэмрэ я иджырей чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие 2018 гъэм ди къэралым и спортсмен нэхъыфIипщIым хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-03-06

 • Волейбол
 • Урыс Хьэзиз и фэеплъ зэхыхьэ
 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м мы махуэхэм щекIуэкIащ жылэм пщIэшхуэ щызиIэу щыта Урыс Хьэзиз и фэеплъ спорт зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЛIыхъужьыр  ягу къагъэкIыж

2019-03-05

 • Илъэс къэс мы зэманым Къэхъун къуажэм щокIуэкI Афганистаным щыхэкIуэда, зэрихьа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща НэгъэцIу Хьэсэнбий и фэеплъу къызэрагъэпэщ, волейбол джэгунымкIэ зэхьэзэхуэ. Мы гъэм ар щэщIрэ етIуанэу зэхаублащ икIи ирагъэхьэлIащ Афган зауэр зэриухрэ илъэс 30 щрикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-02-26

 • Европэ зэпеуэм къыщыхожаныкI
 • Мазаем и 16-м Санкт-Петербург щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным теухуа я зэхьэзэхуэ. Зэпеуэм и япэ махуэ дыдэм ди бэнакIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуитI зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралпсо  зэхьэзэхуэм  макIуэ

2019-02-21

 • Гъатхэпэм щыIэну, Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионатым ди лъахэгъу зыбжанэ хэтынущ. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зыбжанэм къыщыхэжаныкIахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынухэр

2019-02-19

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Урысейпсо зэпеуэм и кIэух зэIущIэм хэтынухэр къыщыхахым кърихьэлIат КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Республикэпсо чемпионат

2019-02-12

 • Налшык дэт «Олимпийский» спорт комплексым хэт «Атлант» тренажёр пэшым щекIуэкIащ щIылъу штангэр къэIэтынымкIэ (русский жим) Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Налшык» спорт школымрэ (директорыр Сурженкэ Русланщ) КъБР-м пауэрлифтингымкIэ федерацэмрэ (унафэщIыр Гъубж БетIалщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-02-05

 • Атлетикэ псынщIэ
 • МетритIыр къыфIэIуэхужкъым
 • Ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие мы гъэм япэу дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щыхэтащ Германием и Котбус къалэм щекIуэкIа «Internationales Springer-Meeting Cottbus» зэпеуэм. Абы, дауи, ар щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беслъэнейм и бгырыпх фIыцIэ

2019-02-02

 • Урысейм Каратэ-до кёкусинкаймкIэ и федерацэм и президент Слипенчук Михаил къэралпсо «ЩIымахуэ еджапIэ-2019»-м ди лъахэгъу Беслъэней Къантемыр иджыблагъэ къыщритыжащ Японием щагъэхьэзыра бгырыпх фIыцIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Краснодар  хъарзынэу  зыкъыщагъэлъагъуэ

2019-01-31

 • Краснодар къалэм щекIуэкIащ бжымрэ дискымрэ жыжьэу дзынымкIэ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм я чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Налшык дэт СШОР №1-м и спортсменхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Щэнейрэ чемпион

2019-01-31

 • Нижегородскэ областым хыхьэ Кстовэ къалэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэм Урысейм и Лъэпкъ гвардием и къэралпсо чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, спортым щIыхь зиIэ и мастер Беслъэней Нурмухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КИФЩI-м  и  чемпионатым    хэтынухэр  къыхах

2019-01-31

 • «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ грэпплингымкIэ республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы кърихьэлIат спортсмен ныбжьыщIэу 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэпеуэ нэхъыщхьэм хуокIуэ

2019-01-24

 • БэнэкIэмкIэ академием, Миндиашвили и цIэр зезыхьэм, игъэува саугъэтхэр къэхьынымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ тхьэмахуэ кIуам Красноярск къалэм щызэхэтащ. ЕхъулIэныгъэ яIэу абы зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нырыр ягу ихуркъым

2019-01-19

 • Налшык щекIуэкIащ дзюдомкIэ республикэпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, Къэбэрдей-Балъкъэрым дзюдом и лъабжьэр щызыгъэтIылъа Ныр Сеф и фэеплъ зэпеуэм хэтащ 2007 — 2008 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр. Тренер цIэрыIуэм и гъэсэнхэм, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм диIыгъыу, къызэрагъэпэща зэхыхьэм псори зэгъусэу щыбэнащ ди республикэм и щIыналъэхэмрэ Краснодар къалэмрэ щыщ спортсменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ медалу тIу

2019-01-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм дыщэ медалу тIу къыщахьащ Рязань щекIуэкIа тхэквандомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр