ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

КIэух зэпеуэхэр къапоплъэ

2019-10-26

 • Грознэ къалэм и «Олимпийск» спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуа спортсмен 430-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди пщащэхэр пашэщ

2019-10-26

 • ЕсэнтIыгу къалэм щекIуэкIащ 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуа хъыджэбз цIыкIухэм баскетболымкIэ я Урысейпсо зэхьэзэхуэм щIыналъэхэм зэдай и Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-10-17

 • Дзюдо
 • Ахъмэт  Мусэбий и  цIэ  лъапIэр
 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ахъмэт Мусэбий и фэеплъу къызэрагъэпэща, дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 12-м къикIауэ абы кърихьэлIащ спортсмен 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТIэунейрэ Европэм и  чемпион  Бекъул  Миланэ

2019-10-08

 • Жэпуэгъуэм и пэщIэдзэхэм Валенсие къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 46-м икIа спортсменхэр. Урысейм и командэ къыхэхам хэту Испанием щызэуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондоисти 4.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрегъэхьэ

2019-10-08

 • ФокIадэм и 27-28-хэм Владикавказ къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Гусов Юрий фэеплъ хуащIа дунейпсо зэхьэзэхуэ. КъищынэмыщIауэ, абы къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ зэхагъэувэнущ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм я европэ зэхьэзэхуэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуэныгъэхэр зэрахуэмыхъумэу къонэж

2019-10-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Урожай» (Краснодар) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ГъукIэлI Ислъам Урысейм и рекорд егъэув

2019-10-05

 • Кърымым хыхьэ Алуштэ къалэм щекIуэкIащ зи лъакъуэм ныкъусаныгъэ иIэхэм щылъу штангэр къаIэтынымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-10-04

 • Тхэквондо
 • ЗэфIэкI хъарзынэхэр къагъэлъагъуэ
 • Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спорт уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ «А» класс зиIэ, Урысейм тхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и кубокыр къэхьыным теухуа урысейпсо зэхьэзэхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Махуэшхуэм  хухэха  зэхьэзэхуэ

2019-10-01

 • Адыгэхэм я дунейпсо махуэмрэ Бахъсэн къалэм и махуэмрэ щагъэлъапэм ирихьэлIэу Бахъсэн къалэм щекIуэкIащ 2005-2006 гъэхэм къалъхуахэм самбэмкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмени 100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди лъахэгъухэм олимп лицензэхэр нэгъуэщI къэралхэм къыхуахь

2019-09-28

 • Спорт бэнэкIэмкIэ фокIадэм и 12 — 22-хэм Нур-СулътIан (Къэзахъстан) щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъумахэм яхэтакъым ди зы лъахэгъуи. Апхуэдэ нэхъапэм къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ. Абы щыгъуэми дагъэгушхуащ Узбекистаным и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу Асэкъал Рустамрэ Венгрием и щIыхьыр зыхъума Мусукаев Исмэхьилрэ. Жэз медалхэмрэ олимп лицензэхэмрэ яIыгъыу ахэр Къэзахъстаным къикIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-09-17

 • Дзюдо
 • Къэралым и чемпион
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Бабыгуей Олег щытекIуащ Нэзрэн къалэм щекIуэ- кIа дзюдомкIэ Урысейм и чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Пашэныгъэр иутIыпщыркъым

2019-09-14

 • Брюссель къалэм щызэхэтащ «Бриллиантовая лига» — «Кубок Ванн Дамма» атлетикэ псынщIэмкIэ зэхьэзэхуэхэм я кIэух зэпеуэхэр. Абы хэтащ лъагэу дэлъеинымкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Ласицкене Марие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-09-10

 • Дзю къыбгъэдэкI саугъэт
 • Черкесск къалэм щекIуэкIащ Урысей спорт студент зэгухьэныгъэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ я командэ къыхэхахэм боксымкIэ я зэIущIэ. Ар фэеплъ хуащIащ Кавказ щхьэдэхыпIэр зыхъумахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Жэз  медалыр  къехь

2019-08-29

 • Минск дэт спорт уардэунэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ XXVI дунейпсо рейтинг зэхьэзэхуэр. Ар фэеплъ хуащIащ япэ белорус бэнакIуэ, Олимп чемпион Караваев Олег.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Багъ Даринэ аргуэру къыхожаныкI

2019-08-20

 • Бадзэуэгъуэм и 26 — 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ ЕджакIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр