ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Тэрч щIыналъэм зыщеужь

2018-03-24

 • Тэрч къалэм дэт «Терек-Олимп» спорт комплексым щекIуэкIащ районым волейболымкIэ и зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. Абы хэтащ Новэ-Хьэмидей, Терекскэ, Арыкъ, Дей, Курп Ищхъэрэ, Курп (Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ щыщхэр зэхэта командэ), Хьэмидей къуажэм и гупитI — псори зэхэту команди 8.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сочэ куэдкIэ пэжыжьэми

2018-03-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм зи чэзу Паралимп джэгухэр гъатхэпэм и 18-м гуфIэгъуэкIэ щызэхуащIыжащ. Ди къэралым икIахэм абы етIуанэ увыпIэр щаубыдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп лъэхъэнэщIэм щIедзэ

2018-03-22

 • 2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп джэгухэм дыщэ медаль къыщызыхьа, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мудрэн Беслъэн мы махуэхэм къыщыхэжаныкIащ Екатеринбург дзюдомкIэ щызэхэта «Тажышхуэ» дунейпсо зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НэхъыфIхэм я зэпэщIэтыныгъэ

2018-03-22

 • Мэзкуу дэт «Салют Гераклион» спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ «Битва полов» зыфIаща, лъагэу дэлъеинымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я зэхьэзэхуэр. Зэрыхуагъэфэщауэ, хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ зэхуэхъуащ дунейпсо рейтингым пашэныгъэр щызыIыгъ Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Лысенкэ Данилрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Пхёнчхан и лIыхъужьхэр

2018-03-17

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, зи чэзу Олимпиадэр зэриухрэ мазэ дэкIа иужькIэ Паралимп джэгухэм щIадзэ. Апхуэдэ зэхыхьэ ин иджыпсту щокIуэкI Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ»

2018-03-15

 • Налшык дэт универсальнэ спорт комлексым щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» зыфIаща IэпщэрызауэхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и лэжьакIуэхэу и къулыкъур ягъэзащIэу хэкIуэдахэм. Зэпеуэм хэтащ КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 90-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2018-03-15

 • Паратхэквондо
 • Командэ къыхэхам  и зыгъэсэныгъэхэр  КъБР-м щокIуэкI
 • Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урыш Анзор и дыщэ медаль

2018-03-13

 • Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ мы махуэхэм щекIуэкIащ республикэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр бэнэкIэ хуитымкIэ къэхьыным теухуауэ щыта XXIII дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ КъБР-м щыщхэу Урыш Анзоррэ Джэду Iэниуаррэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Иужь махуэхэм дыкъаIэтыжащ

2018-02-27

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкIа ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр вэсэмахуэ гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Абы и иужь махуэхэм, икIэм-икIэжым, Урысейм щыщ атлетхэм дыщэ медалхэр къыхуахьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мудрэн Азрэт токIуэ

2018-02-27

 • Владимир къалэм дэт къэрал университетым и спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и къалэ 20-м къикIа спортсмени 120-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыжьыныфэ щIалэхэр

2018-02-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ — аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мельдонийм бэлыхь дыхидзэну?

2018-02-20

 • ЕрагъкIэ ягъэсэбырыжа допинг Iуэхур ХХIII ЩIы­махуэ Олимп джэгухэм ­аргуэру къыщыхъеижащ. Аргуэрыжьти, япэщIэхуар ди къэралым икIахэм ящыщ зыщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБР-м и гупыр пашэщ

2018-02-20

 • Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск дэт «Юбилейный» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплексым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ тхэквондомкIэ ныбжьыщIэхэм я II щIыналъэхэм зэдай «Mamlyuk challenge» зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысей Ипщэмрэ Мэзкуу къалэмрэ къикIа спортсмен 300-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыдейхэр хуэмурэ къокIуэтэх

2018-02-17

 • Кореем и Пхёнчхан къалэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм я ебланэ, еянэ махуэхэми Урысейм щыщ атлетхэм дыщэ медаль къахуихьакъым. Абы щыгъуэми Трегубов Никитэ и дыжьынымрэ Спицов Денисрэ Воронинэ Натальерэ я жэзымрэ ехъулIэныгъэшхуэу къэплъытэ хъунущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«13»-р зыхуэугъурлахэр

2018-02-15

 • ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и къыкIэлъыкIуэ махуитIым Урысейм щыщ атлетхэм жэз меда-лу 3 къыщахьащ. Абы щыгъуэми официальнэу щымыт гуп зэпеуэм ди къэралым икIахэр къыщекIуэтэхащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр