ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Ласицкенерэ  Акименкэрэ Токио  къапоплъэ

2021-06-08

 • Урысей Федерацэм и языныкъуэ спортсменхэр 2021 гъэм екIуэкIыну лъэпкъхэм зэдай зэхьэзэхуэхэм хэтыну Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо ассоциацэм Допингым пэщIэт и комитетыр арэзы техъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуарэ зыщызыгъэсахэу Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ хуит ящIа цIыхуипщIым ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тхыдэр къретхыкIыж, и цIэр дыщэпскIэ хигъэувэурэ

2021-04-27

 • Гъатхэпэм и кIэм Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ щызэхэта Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым хуабжьу дыщыкIэлъыплъащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм. Куэд дыдэ щIэхъуэпсырт Урыш Анзор абы ди къэралым зэи къыщымыхъуа щыхузэфIэкIыну. Ар къехъулIэн папщIэ адыгэ щIалэр яхэхуэн хуейт медалхэм ящыщ зы зратынухэм. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Анзор епщыкIулIанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 — 2021 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуэнут. Иджыри къэс ар зыхузэфIэкIа щыIэтэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мыхьэнэшхуэ зыгъуэта зэхьэзэхуэ

2021-04-27

 • «Динамо» урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и дамыгъэм щIэту Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Дети Кавказа» тхэквондомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуиплI

2021-04-24

 • БэнэкIэ хуитымкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ Наро-Фоминск щекIуэкIащ. Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм я зэпэщIэтыныгъэм хэтащ ди бэнакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо  кубокыр Къамбий  Аслъэн  зыIэрегъэхьэ

2021-04-10

 • СамбэмкIэ Дунейпсо кубокыр зыIэрыгъэхьэным теухуауэ «Харлампиевым и мемориал» зэхьэзэхуэ Мэзкуу щекIуэкIащ. Абы текIуэныгъэ дахэ къыщихьащ Къамбий Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо  чемпионатым  кIуэнухэр

2021-04-08

 • «КёкусинКайкан каратэмкIэ урысей лъэпкъ федерацэ» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIащ ката/кумитэ лIэужьыгъуэмкIэ къэралым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Къэзан къалэм щызэхэта зэпэщIэтыныгъэм къыщыхахащ 2022 гъэм и мэлыжьыхьым Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым Урысейм и командэ къыхэхам хэту щызэуэнухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуи 8

2021-04-08

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыха гуп 18-м щыбэнащ спортсмен 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ медалымрэ зэIэпах кубокымрэ

2021-04-06

 • Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и курсантхэм я зэхьэзэхуэ самбэмкIэ екIуэкIащ. Абы дыщэ медалрэ зэIэпах кубокымрэ къыщихьащ ди лъахэгъу Гъазэ Ибрэхьим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЦIэ лъапIэр щIагъэбыдэж

2021-04-03

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ боксымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм хухаха зэпеуэм хэтащ илъэс 19-40-м ит спортсменхэр. Абы щытекIуахэм Урысейм спортым и мастер цIэр къыщыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-04-01

 • «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ ХьэтIыхъу Джамболэт и фэеплъу къызэрагъэпэща сумомкIэ ныбжьыщIэхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Старэ Шэрэдж, Къулъкъужын къуажэхэм, Шэджэм, Налшык къалэхэм щыщ спортсмени 150-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Хьэщыкъуей Руслан и япэ  ехъулIэныгъэ

2021-03-30

 • ТхэквондомкIэ (ВТФ) ЕсэнтIыгу и кубокыр къэхьыным теухуа щIыналъэ зэхьэзэхуэ гъатхэпэм и 25 — 26-м а къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Кавказ Ишхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм, Самарэ областым и Тольятти къалэм я командэхэм хэта спортсмен 200-м щIигъу, 2010 — 2013 гъэхэм къалъхуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Миланэ спортсмен цIэрыIуэр хегъащIэ

2021-03-20

 • Витязевэ жылагъуэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 41-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуа спортсмен 450-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КIэух  зэIущIэхэм  зыхуагъэхьэзыр

2021-03-20

 • Мы махуэхэм ЕсэнтIыгу къалэм щекIуэкIащ баскетболымкIэ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм я чемпионатым и пэщIэдзэ Iыхьэм и иужьрей зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп илъэсым хуопабгъэ

2021-02-04

 • Японием и къалащхьэ Токио нэгъабэ щыIэн хуея Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр мы гъэм къагъэIэпхъуащ коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы кIуэну шэч къытрамыхьэу я цIэ къраIуэ лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щынэхъ лъэщхэм хабжэ Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ. Олимп зэпеуэхэм хуэпабгъэу абыхэм дызэрыт илъэсыр ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сэкрэкым и шым и зэфIэкI

2021-02-02

 • Иужьрей илъэсищым и кIуэцIкIэ Урысейм щекIуэкIа шыгъажэ псоми нэхъыфIу зыкъыщызыгъэлъэгъуауэ цIыхубэм къалъытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Сэкрэк Заур и шэщым къыщыхъуа Классик Энн Смарт хакIуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр