ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2021

Чайкэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ

2021-09-30

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIащ икIи абы хиубыдэу лъэпкъ проектхэр ди щIыналъэм зэрыщагъэзащIэм теухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зауэм и кIэр хьэдагъэщ

2021-09-30

 • 1992 гъэм шыщхьэуIум и 14-р Абхъаз Республикэм и тхыдэм къыхэнащ лъэпкъым и кIуэдыр къызэрыкI пэта Хэку зауэм и дамыгъэ фIыцIэу. Куржым и ЦIыхубэ гвардием и гупу щIыналъэм къизэрыгуахэм я мурадт зи бжыгъэр минищэ иримыкъу абхъазхэр ягъэкIуэду щIыналъэр яубыдыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэзыр тхъумэнщ!

2021-09-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ «Мэзыр тхъумэнщ» урысейпсо лэжьыгъэм. Ар илъэс ещанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI икIи абы лъандэрэ къэралым и щIыналъэхэм жыг мелуан 80-м щIигъу щыхасащ. «Мэзыр тхъумэнщ» Iуэхур зыхуэунэтIа мурадыр Урысейм и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэр — мэзхэр — зэфIэгъэувэжынымрэ ахэр нэхъыбэ щIынымрэ цIыхухэм я гулъытэр хуэунэтIынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым дыщэ зыщIэлъ и щIыпIэхэр къэралым щынэхъ ин дыдэхэм хабжэ

2021-09-30

 • «Росгеологие»-м и сайтым иджыблагъэ къралъхьа тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, къэрал комиссэм и унафэкIэ къэрал балансым ягъэуващ Михайлов Б. К. и цIэр зезыхьэ дыщэ къыщIэхыпIэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ а щIыналъэм дыщэу тонн 87-м щIигъу щIэлъу къабжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Текlуэныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я махуэ лъапIэ

2021-09-30

 • Абхъаз Республикэм и Текlуэныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я махуэр абхъазхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэщ. Ар Апсным и тхыдэщIэм щыщ Iыхьэ нэхъыщхьэщ. Къэралыгъуэ щхьэхуэ хъуа республикэм нобэ иIэ хъугъуэфIыгъуэхэр куэдщ. МащIэкъым а лъэпкъым и щхьэхуитыныгъэм щIита уасэр. Абы я щхьэр халъхьащ и къуэ пажэ щэ бжыгъэхэм. Къапщтэмэ, нобэрей мамыр гъащIэр я фIыщIэщ Абхъазым и цIыхуу зауэм хэкIуэда мини 3,5-м нэблагъэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэхэр

2021-09-30

Хонсю хытIыгум щыIэ Кобе къалэр Японием и мызакъуэу, дуней псом щыцIэрыIуэщ, а къэралым и кхъухь тедзапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыр зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ. Иужьрейм зы илъэсым хьэлъэ зэмылIэужьыгъуэу тонн мелуани 150-м нэблагъэ щызэрагъакIуэ. Абы къыдэкIуэу, ар апхуэдэу промышленнэ центр инщ.1995 гъэм щIыр шынагъуэу зэрыщыхъеям Кобе хэщIыныгъэшхуэ къритауэ щытащ. АрщхьэкIэ, зэхэкъутэныгъэхэр псынщIэ дыдэу зэфIагъэувэжащ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэныбжьэгъугъэр нэхъри ягъэбыдэ

2021-09-30

 • Налшык дэт «Акрополь» уардэунэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Куначество-2021» Iуэху дахэр. КъБР-м Граждан жылагъуэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм а проектыр зэрыригъажьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащи, кIуэ пэтми зиубгъу, къыхыхьэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъу зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Тэрчым» бжьыпэр еубыд

2021-09-30

 • Тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и епщыкIубгъуанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДэркIэ гур хэзыгъахъуэщ

2021-09-30

 • УФ-м и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм мэкъумэш IэнатIэм ерыскъыхэкIыу къыщыщагъэкIым цIыхухэм я деж хуэфащэ щIэупщIэ щаIэнымкIэ кърахьэжьа Iуэхугъуэм адэкIи къыпащэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэмысыр, лIыгъэр телъхьэу щIыгъущи, къафщтэ!

2021-09-28

 • «…Цей хужь!
 • Уэ лIыгъэм щауэр хубогъасэ,
 • Бгъэм хуэдэу уардэу шыбгым фисщ.
 • Уи бзыпхъэр сэркIэ къыхахами,
 • Зэры-Кавказу ухуэфIыпсщ!»
 • МэшбащIэ Исхьэкъ.
 • Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщаIэт, абы и тхыдэм, иIа теплъэм, мыхьэнэм теухуа дерсхэр еджапIэхэм щрагъэкIуэкI, фильмхэмрэ нэтынхэмрэ телеканалхэм щагъэлъагъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дэтхэнэ сабийми йолIалIэ

2021-09-28

 • Урысей Федерацэм иужьрей зэманым зыужьыныгъэ щызыгъуэтахэм ящыщщ сабий гъэсапIэхэр. Ахэр зэпэщу лажьэмэ, адэ-анэр хуиту, я бынкIэ гукъеуэ ямыIэу я IэнатIэм пэрытыну Iэмал яIэщ. Ари зы хэкIыпIэщ жылагъуэм зегъэужьынымкIэ, цIыхум и псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ. АтIэми, нобэрей сабийхэр гъэсапIэхэм щаIыгъ къудейуэ аракъым — абыхэм пэщIэдзэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт, лъэпкъ хабзэм, щэнхабзэм тету щагъасэ, я гупсысэмрэ дуней еплъыкIэмрэ лъэныкъуэ куэдкIэ зыщрагъэужь. А Iуэху зехьэкIэ мардэхэр я гъуэгугъэлъагъуэу, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьэу, къэкIуэнум мурадыфIхэр хуаIэу мэлажьэ Налшык дэт прогимназие №18-м и IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъагъуныгъэрэ гуапагъэрэ щытепщэу

2021-09-28

 • Ди къэралым и тхыдэм къыхэбелджылыкI махуэшхуэхэм ящыщщ фокIадэм и 27-м ягъэлъапIэр — ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэм ядэлажьэ IэщIагъэлIхэмрэ я махуэр. Къэрал зыужьыныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а IэнатIэм и щытыкIэм иджыри зэ гу лъозыгъатэу ар УФ-м щагъэуващ 2004 гъэм. Ар фокIадэм и 27-м щIытрагъэхуам щхьэусыгъуи иIэщ. 1863 гъэм и апхуэдэ махуэм Петербург япэ дыдэу къыщызэIуахауэ щытащ илъэси 3 — 8-хэм    ит сабийхэм папщIэ гъэсапIэ. ЦIыкIухэр зэрыщаIыгъым, зэрыщагъэджэгум къыдэкIуэу, абыхэм ирагъащIэрт тхэкIэрэ бжэкIэрэ, дыкъэзыухъуреихь дунейм теухуа пэщIэдзэ щIэныгъэ иратырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2021-09-28

 • Гулъытэ щIыкIэмрэ ар зыхуэщIыпхъэмрэ
 • Жэпуэгъуэм и 6-7-хэм хуозэ мы гъэм Бегъымбар лъапIэу щэлатымрэ сэламымрэ зэхар дунейм къыщытехьа, хьэрыпыбзэкIэ «рэбийул Iэууэл» цIэр зезыхьэ мазэр къыщихьэр. Мулид махуэ хъужу а мазэм и 12-нэр зыхуэзэнур жэпуэгъуэм и 18-19-хэрщ. Зэман лъапIэр зэретхьэкIыну щIыкIэм и нэхъыфIыр къэтщIэн плъапIэкIэ ди упщIэр хуэдгъэзащ зыми къегъэцIыхужын хуэмей дин щIэныгъэлI, Iустаз Гуэщокъуэ Абдул-Бакъий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

СтIащ Юрэ: Си лэжьыгъэхэм укъызыхураджэр мамырыгъэмрэ зэгурыIуэмрэщ

2021-09-28

 • СурэтыщI-модельер, дизайнер, Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, «Лиги мира» республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и саугъэтыр зрата СтIащ Юрэ Мэхьмуд и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 90 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зэкъуэшхэр зэхуэарэзыуэ зэбгъэдокIыж

2021-09-28

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мейкъуапэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 26-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол