ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мыхьэнэшхуэ зыгъуэта зэхьэзэхуэ

2021-04-27

  • «Динамо» урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и дамыгъэм щIэту Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Дети Кавказа» тхэквондомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

  • «Ди къалэн нэхъыщхьэр — спортым зэрыхъукIэ сабий нэхъыбэ къыхэшэнырщ. Ахэр пэжу гъэсауэ щытын хуейщ. Шэч хэмылъу, дэ дыщогугъ абыхэм ящыщхэр дяпэкIэ хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я сатырхэм къахэувэну», — къыхигъэщащ КъБР-м щыIэ МВД-м и министр, «Динамо» зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и генерал-майор Павлов Василий.
  • Спортсменхэм я ныбжь елъытауэ гупищу зэщхьэщыхауэ зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ. «Дети Кавказа» зэхьэзэхуэр илъэс куэд щIауэ йокIуэкI икIи зыужьыныгъэшхуэ игъуэтащ. Мы зэпэщIэтыныгъэхэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ, щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр зэхагъэувэ. «Спортым къыхыхьагъащIэ мыбы хэтакъым. Нэхъыбэр урысей, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэщ», — къыхигъэщащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм тхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий.
  • МахуитIкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ кубокхэр, медалхэр, грамотэхэр, спорт разрядхэр хуагъэ-фэщащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.