ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIэух  зэIущIэхэм  зыхуагъэхьэзыр

2021-03-20

  • Мы махуэхэм ЕсэнтIыгу къалэм щекIуэкIащ баскетболымкIэ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм я чемпионатым и пэщIэдзэ Iыхьэм и иужьрей зэIущIэхэр.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал университетым и гуп къыхэхар зэIущIитIым щытекIуащ. Къэрэшей-Шэрджэсым къикIахэр 97:73-уэ, Владикавказ щыщ «Алания»-р 103:70-уэ ди щIалэхэм хагъэщIащ. Чемпионатым щыпашэ Симферополь и «КФУ-Грифоны» командэм 89:85-уэ къызэрыхагъэщIам щхьэкIэ къэмынэу КъБКъУ-р зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэм хэхуащ.
  • Финал зэпэщIэтыныгъэхэр мэлыжьыхьым и 30-м къыщыщIэдзауэ накъыгъэм и 2 пщIондэ ЕсэнтIыгу щызэхэтынущ. Ди командэм и тренерщ Кирин Александр. 
  • Къэхъун  Бэч.