ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Медаль зэмылIэужьыгъуи 8

2021-04-08

  • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыха гуп 18-м щыбэнащ спортсмен 200-м щIигъу.

  •  МахуитIкIэ екIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм медаль зэмылIэужьыгъуи 8 къыщахьащ. Дзэгъэл Камиллэ, Беслъэней Темырлан, Арутюнян 8Анатолий сымэ япэ увыпIэхэр яубыдащ. Абыхэм къакIэлъокIуэ Щад Алимбэч. Домбеякъ медалхэр зыIэрагъэхьащ Магдалинэ Софье, Къамбий Тамерлан, Сонэ Идар, Джэрыджэ Идар сымэ.
  • Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал ягъуэтащ мэлыжьыхьым и 21 — 26-хэм Новороссийск къалэм щекIуэкIыну къэралпсо зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуэну.
  • Спорстменхэр ягъасэ Мырзэ Тимур, ПщIэнашэ Мурат, Хъупэ Жантемыр, Ищенкэ Викторие.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.