ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2021

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

2021-10-14

  • Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ягу къыщагъэкIыжащ Хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэу 2005  гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къытеуа щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэдахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

QR-код Iэмалым дэри дыхуокIуэ

2021-10-14

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, вице-премьер Хъубий Марат, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, район Iэтащхьэхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыз Ахьмэд: Адыгэбзэ зыIурылъ сабий срихьэлIамэ, сыкъоувыIэри содаIуэ

2021-10-14

  • Радиожурналист цIэрыIуэ Мыз Ахьмэд ди газетым пыщIэныгъэшхуэ хуиIэщ. Щэбэт къыдэкIыгъуэхэр и псалъэзэблэдзхэмкIэ зэригъэбжьыфIэм къищынэмыщIауэ, и очерк, корреспонденцэ удэзыхьэххэр щIэх-щIэхыурэ къытыдодзэ. Иджыблагъэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащи, къыджиIахэм ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэр  зыгъэнэху

2021-10-14

  • Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ зэгъусэу къэралыгъуэ яIэ зэрыхъурэ 1932 гъэм илъэси 10 ирикъуа къудейуэ арами, щIыналъэм игъуэта социально-экономикэ щытыкIэмрэ абы егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зэрызыщаужьамрэ япкъ иткIэ, ди щIыпIэм еджапIэ нэхъыщхьэ иIэныр Iэмалыншэ хъуат. ЩытыкIэр къалъытэри, РСФСР-м и Правительствэм 1932 гъэм унафэ къищтащ Къэбэрдей-   Балъкъэрым пединститут щхьэхуэ къыщызэIухыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэхэр

2021-10-14

Урымым и къалэ нэхъ дахэхэм ящыщ Ливорно Арно псымрэ тенджызымрэ я зэхуакум дэсщ.  Ар тхыдэм и фэеплъхэмкIэ къулейщ. Апхуэдэу къалэм  мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щегъэзащIэ къэралым и промышленностми. Мыбы илъэсым кхъухь куэд  щащI. КъыдэкIуэу къалэр цIэрыIуэщ езым и хытIыгу телъыджэхэмкIи.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Фащэ  къэс  и  тхыдэ  иIэжщ

2021-10-14

  • «Зы фащэм и хъыбар» фIэщыгъэм щIэту Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым Къуэжокъуэ Феня (ФатIимэт) зэрихьауэ щыта фащэ екIухэмрэ пасэрей сурэтхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Билал Париж щытлъагъуну?

2021-10-14

  • БэнэкIэ хуитымкIэ Олимп чемпион, щэнейрэ дуней псом щытекIуа Махуэ Билал илъэсиплIкIэ зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту унафэ къыщащтащ УФ-м Допингым пэщIэтынымкIэ IэнатIэм (РУСАДА).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт