ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэ медалымрэ зэIэпах кубокымрэ

2021-04-06

  • Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и курсантхэм я зэхьэзэхуэ самбэмкIэ екIуэкIащ. Абы дыщэ медалрэ зэIэпах кубокымрэ къыщихьащ ди лъахэгъу Гъазэ Ибрэхьим.

  • ЕхъулIэныгъэ  иIэу илъэс етIуанэ хъуауэ «ищхъэрэ къалащхьэм» щоджэ   Налшык къыщалъхуа щIалэщIэр. Ар сыт щыгъуи жыджэру хэтщ армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и жылагъуэ, спорт    гъащIэми. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ иджыблагъэ самбэмкIэ абы щекIуэкIа зэхьэзэхуэри. Килограмм 75-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм Гъазэ Ибрэхьим къыщыпэхъун къахэкIакъым икIи хуэфащэ дыдэу текIуэныгъэр къыщихьащ.
  • Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и чемпионат мыгувэу зэхэтынущ. Армэм и генерал Хрулёв А.     и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и цIэкIэ абы зыкъыщигъэлъэгъуэнущ тренер гъуэзэджэ Солдатов Виктор и гъэсэн Гъазэ Ибрэхьим. Апхуэдэ Iэ-мал ди лъахэгъум къыхукъуэкIащ я еджапIэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм зэрыщыте-кIуам и фIыгъэкIэ.
  • Хьэтау  Ислъам.