ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо  кубокыр Къамбий  Аслъэн  зыIэрегъэхьэ

2021-04-10

  • СамбэмкIэ Дунейпсо кубокыр зыIэрыгъэхьэным теухуауэ «Харлампиевым и мемориал» зэхьэзэхуэ Мэзкуу щекIуэкIащ. Абы текIуэныгъэ дахэ къыщихьащ Къамбий Аслъэн.

  •  Килограмм 98-м щIигъу зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым. КIэух зэIущIэм  ди лъахэгъум щыхигъэщIащ Узбекистаным къикIа Хусаинов Хусниддин.
  • НэхъапэжкIэ Къамбий Аслъэн къыщыхэжаныкIащ Урысей Федерацэм самбэмкIэ и чемпионатым. Гъатхэпэм и кIэухым щыIа а зэхьэзэхуэм хэтащ ди къэралым и щIыпIэ 70-м къикIа бэнакIуэ 600-м нэблагъэ. Мэзкуу и щIыхьыр зыхъумэ адыгэ щIалэм домбеякъ медалыр щызыIэригъэхьащ килограмми 100-м щIигъу зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм.
  • Мэзкуу Къанщобий.