ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Медаль зэмылIэужьыгъуиплI

2021-04-24

  • БэнэкIэ хуитымкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ Наро-Фоминск щекIуэкIащ. Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм я зэпэщIэтыныгъэм хэтащ ди бэнакIуэхэри.

  • МахуищкIэ зэхэта зэпеуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм медалиплI къыщахьащ. Щыбэна гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Гергоков Саид (кг 52-рэ), Къэжэр Ислъам (кг 57-рэ), Хасауов Исмэхьил (кг 62-рэ) сымэ. Зэхьэзэхуэм и дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ Iэщын Алихъан (кг 44-рэ).
  • КЪЭХЪУН  Бэч.