ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2019-06-29

 • Уаз
 • Хьэж щIыным ехьэлIа  Iуэхугъуэхэр
 • Хьэж щащI мазэр къызэрыблагъэм ипкъ иткIэ, ар къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъун папщIэ, а къалэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-05-25

 • Уаз
 • Хьид махуэ лъапIэр
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэу дгъэлъапIэ хьид махуэшхуэм и къежьапIэ хъуар 624 гъэращ. А илъэсым ЛIыкIуэ лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) Мединэм щыIэу, япэ дыдэу Рэмэдан мазэм нэщI иIыгъри, хьид махуэри игъэлъэпIауэ щытащ. Хьид махуэр зэрагъэлъапIэ щIыкIэр Бегъымбарым и щапхъэм къегъэлъагъуэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2019-04-25

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

МАЗЭ  ЛЪАПIЭР

2019-04-25

 • Дэтхэнэ зы муслъымэнри къытхуэмыгъэсу дызыпэплъэ нэщI мазэ лъапIэр къэблэгъащ. ЗэкIэ зэрыхуагъэфащэмкIэ, ар накъыгъэм и тхум е и хым къохьэ — мазэр къэунэхуа нэужьщ нэщI дыщихьэ махуэр наIуэ къыщыхъунур. Абы ипкъ иткIэ, Iуэхум и пэжыпIэм теухуа хъыбар фэдгъэщIэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-03-26

 • Уаз
 • Нэхъ телъыджэ дыдэу къэхъуар
 • Дызэрыт илъэсым мэлыжьыхьым и 3-м тохуэ муслъымэн псоми ди зэхуэдэ жэщ лъапIэу Мухьэмэд бегъымбарыр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) Меккэм ирашу Иерусалим щашар, уафэм щыдрашеяр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-02-28

 • Уаз
 • Суннэтыр гъэзэщIэныр псапэщ
 • Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) илэжьауэ щыта псоми суннэткIэ доджэ.
 • Япэми зэрыжытIащи, фарзыр дымыгъэзащIэмэ, къытхуэгъунукъым, ауэ суннэтыр дымыгъэзащIэми, къытхуэгъунущ. Апхуэдэу щытми, ар зыгъэзащIэмрэ зымыгъэзащIэмрэ Алыхьым и пащхьэм зэи зэхуэдэ щыхъунукъым. Абы и щыхьэтщ мы хьэдисыр: «Мухьэ-мэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) жиIащ: «Сэ фIыуэ сыкъэфлъагъумэ, Алыхьым фIыуэ фыкъилъагъужынщ». Фарзымрэ суннэтымрэ зыгъэзащIэ цIыхур зэи щыуэнукъым. Суннэтыр дымыгъэзащIэми, къытхуэгъуну щхьэкIэ, суннэтым мыхьэнэшхуэ иIэщ. Iущыгъэ гуэр къызыхыумыхыну, иджыпстурей гъащIэми къыщымысэбэпыну зы суннэти щыIэкъым. Псалъэм и хьэтыркIэ, Бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) и Iэлъын къудейр къызощтэри, абы и хъыбар кIэщI цIыкIум дыкъыхуреджэ Алыхьым и арэзыщIыныгъэм дытелэжьэн зэрыхуей-ми, дыщыпсэу къэралым къытхуигъэув хабзэхэр зэрыдгъэзэщIапхъэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-01-29

 • Уаз
 • ЗЕИНШЭХЭМ ДАХУЭВГЪЭСАКЪ
 • Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) жиIащ: Сабий зеиншэр щыгъкIэ, абы и гъы макъым уафэ къатиблыр егъэзджыздж. Алыхьым жеIэ: «МелыIычхэ, хэт а сабий зеиншэр зыгъэгъар?! (Ауэ щыхъукIи, Тхьэм ещIэ ар хэтми). МелыIычхэм жаIэнущ: «ТщIэркъым, ди Тхьэ лъапIэ». ИтIанэ Алыхьым жиIэнущ: «АтIэ, щыхьэт фытехъуэ, Сэр папщIэ зеиншэр зыгъэгуфIэхэр, Къемэт махуэм Сэ зэрызгъэгуфIэжынум».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-12-25

 • КъурIэн лъапIэм щыщ Iэятхэм я мыхьэнэр
 • КъурIэн лъапIэм Iэят къыщыкIуащ: «Фэ ффIэмыфI куэд фэркIэ хъеру (фIыуэ) Сэ къэзгъэщIащ, ауэ фэ абы фыщыгъуазэкъым. Фэ ффIэфI куэд фэркIэ шэру (Iейуэ) Сэ къэзгъэщIащ, ауэ фэ абы фыщыгъуазэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-11-29

 • Гъэсэныгъэ мыхьэнэ зиIэ хъыбархэр
 • Шэ стэкан закъуэм къыпэкIуар
 • Iейуэ мэжэлIа сабий тыкъыр цIыкIур зы унагъуэ гуэрым я бжэм тетIыркъат, шхын тIэкIу щхьэкIэ елъэIуну, арщхьэкIэ, бжэр къыIузыха фызым щыукIытэжри, псы стэкан закъуэ иригъэфэну елъэIуфауэ аращ. Бзылъхугъэ псэ къабзэм гу лъитат сабийр зэрымэжэщIалIэм. Шэ стэкан къыщIихыу сабийр щригъафэм, щIалэ цIыкIур щIэупщIащ:
 • — Ахъшэ дапщэ уэстыжын хуейр? — жиIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-10-30

 • Диным и гъуазэ  шапсыгъ Кэусэрий Мухьэмэд Захьид
 • Жэпуэгъуэм и 14-м илъэси 140-рэ ирикъуащ Урыс-Кавказ зауэм и Iэужьу хэкур зыбгына шапсыгъхэм къахэкIа дин щIэныгъэлI цIэрыIуэ Кэусэрий Мухьэмэд Захьид. Дэ дызэрыщыгъуазэр мащIэми,ар дуней псом къыщацIыхум къыщымынэу, ислъамдиныр хъумэнымкIэ, абы щымыщ къыхэмыгъэхьэнымкIэ лIыгъэкъызэрымыкIуэ зезыхьа дин щIэныгъэлIышхуэщ. Фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр Iимам Кэусэрий Кавказыр и хэкужьу зэрыщытым гушхуэныгъэ лей къезыт, абы и тхылъхэм къыщIэтэджыкIа дагъыстэн щIэныгъэлI Ашхьарий Абу Мусэ и лэжьыгъэм щыщ пычыгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-09-29

 • УпщIитIым  я  зы  жэуап
 • Муслъымэн щIалэм и Iиманыр ирикъуртэкъым. Алыхь зэрыщыIэр и псэкIэ зыхищIэми, языныкъуэхэм деж мащIэу шэч къытрихьэрт. КъищынэмыщIауэ, абы къыгурыIуэртэкъым мафIэм къыхащIыкIа шейтIаныр жыхьэнмэ мафIэм зэрыхадзэнур. Апхуэдэ щытыкIэм ар хуабжьу гугъу иригъэхьырт. Апхуэдэу щыхъум, щIалэм мурад ищIащ дин щIэныгъэлIым и деж кIуэуэ псэр зымыгъэтынш щыты-кIэр хуиIуэтэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-08-28

 • Уаз
 • Гъэр и кIэм ноблагъэ
 • Сэджытым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ гъэр и кIэм зэрынэблэгъам ипкъ иткIэ, фигу къыдогъэкIыж зи мылъкум сэджыт хэзымытыкIахэм а къалэныр зэрагъэзэщIапхъэр. Сэджытыр Алыхьым къалэн къытщищIа Iуэхугъуитхум ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2018-08-18

Ахьмэдие мэжджытыр. Истамбыл къалэ

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Къурмэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр

2018-08-18

 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэ лъапIэу Къурмэн хьидым ехьэлIауэ КъурIэн лъапIэмрэ хьэдисымрэ къыщыкIуауэ, дэтхэнэ зы муслъымэнми игъэзэщIапхъэ Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ.
 • Къурмэныр Алыхьым и арэзыщIыныгъэр къызэралэжь, Тхьэм пэгъунэгъу ухуэзыщI Iуэхугъуэщ. Ауэ ар букIкIэ зэфIэкIыркъым, атIэ абы ехьэлIа къалэнхэр псори къызыхуэтыншэу гъэзэщIапхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Бадзэуэгъуэм и нэмэз щIыгъуэхэр

2018-06-30

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху