ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2021-05-29

 • Уаз
 • ХьэжыщIым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Мазэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ, хьэж щащI мазэр къызэрыблэгъам ипкъ иткIэ, абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ, ар къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъун папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-04-27

 • МахуэлъапIэхэр
 • Рэмэданым  и  кIэухым
 • НэщI мазэр и кум нэсащ. Алыхьым жиIэмэ, мыгувэу ар гуфIэгъуэкIэ къетхьэлIэнущ. Абы и кIэухым ирихьэлIэу дэтхэнэ зы муслъымэнми и къалэнхэм нобэ фыщыдгъэгъуэзэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2021-04-15

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-03-25

 • Уаз
 • Мазэу  щыIэм  я  нэхъ лъапIэ
 • ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм нэщI дохьэ мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м. ЗэхъуэкIыныгъэ гуэр иIэ хъумэ, хъыбар фэдгъэщIэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-12-29

 • Уаз
 • Алыхьым фыкъызэригъэщIам фытет
 • Ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэ куэдрэ дрохьэлIэ бзылъхугъэхэм захуэзыгъадэ цIыхухъухэмрэ цIыхухъухэм захуэзыгъадэ бзылъхугъэхэмрэ. Ар хьэрэмышхуэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-11-28

 • ЛIыкIуэхэм я гъащIэр
 • Юнус бегъымбарыр
 • Юнус и гъащIэм адэкIэ кърикIуар
 • И анэ и ныбэ къызэрикIам хуэдэу, щыгъын щыгъамэ, щымыгъыжу, уеблэмэ, лы кIэрымылъыжу, фэмрэ къупщхьэм-   рэ хуэкIуауэ къикIыжащ Юнус джейм и кIуэцIым. Алыхьым и лIыкIуэм папщIэ къигъэкIат къэб жыгышхуэ, Юнус абы и тхьэмпэ щIагъхэр пIалъэкIэ псэупIэ хуэхъуат. Зэман-зэманкIэрэ щыхь къыхуэкIуэрт, лIыкIуэм ар къишырти, абы и гъэшымкIэ псэурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

«Кавказ зэгурыIуэ»

2020-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 6-м Дагъыстэным и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ «Кавказ зэгурыIуэ» зи цIэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и зэхуэс щекIуэкIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ КъБР-м и Дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-10-31

 • Уаз
 • Фадэр хьэрэмщ
 • Хьэрэмышхуэхэм ящыщу нобэ зи гугъу тщIынур фадэращ. Ислъам диным игъэхьэрэмащ фадэр. Куэдми мащIэми емылъытауэ, фадэр хьэрэмщ.
 • Фадэр зэуэ игъэхьэрэмакъым. Ар тIэкIу-тIэкIуурэ хьэрэм тщищIауэ аращ. Абы теухуауэ зыбжанэрэ къехащ Iэят лъапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2020-09-29

 • Уаз
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ
 • мулид мазэр къоблагъэ
 •  Мухьэмэд бегъымбар лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) къыщалъхуа махуэр мы гъэм октябрым (жэпуэгъуэм) и 29-м тохуэ. Ар муслъымэн псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэщ.
 • Муслъымэн къэралхэм нэхъыбэрэ Алыхьым зэрыхуэпщылIыным, ЛIыкIуэ лъапIэм сэлэуат къызэрыхуахьыным  хущIокъу мулид мазэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-08-27

 • Фирхьэун бзаджащIэмрэ и дзэ джаурхэмрэ я кIуэдыжыкIа хъуар
 • Фирхьэун бзаджащIэмрэ абы и дзэ джаурхэмрэ я кIуэдыжыкIа хъуар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ нитлъхьэнщ.
 • Япэми зэрыжытIащи, Мусэ бегъымбарыр иукIыну хуэмейуэ зы махуи дунейм тетакъым Фирхьэуныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-07-28

 • Уаз
 • Гъэр и кIэм ноблагъэ
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэрэм мазэр илъэсым и япэ мазэщ (илъэсыщIэр къохьэ). Ар Алыхьым нэхъ лъапIэ дыдэу къигъэщIа мазиплIым ящыщ зыщ. Абы теухуауэ КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащ Iэятхэр, хьэдисхэри щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-06-27

 • Джихьадыр зищIысыр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, нэхъ ипэIуэкIэ дызытепсэлъыхьауэ щыта, «Джихьадым» теухуа тхыгъэм иджыри зэ къытыдогъэзэж.
 • Нобэ ар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ идолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-04-28

 • Уаз
 • НэщIыр къабыл хъун папщIэ
 • НэщIыр къабыл хъун папщIэ абы къытхуигъэув къалэнхэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-02-01

 • Уаз
 • Сэджытым ехьэлIа къалэнхэр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, сэджытым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ. Ар къалэн зыщыхъур, зэрыгъэзэщIапхъэ мардэхэр КъурIэн лъапIэм щызэпкърыхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-12-26

 • Дерс щхьэпэ
 • Уэ пхузогъэтIылъ, си адэ
 • «Псыпэр зрижэм псыкIэр ирожэ» жиIащ адыгэ псалъэжьым. Ар купщIэшхуэ зиIэщ, мы ди хъыбарри абы и щыхьэтщ.
 • Щхьэгъуси быни зыгъуэта щIалэ псэурт, жьы дыдэ хъуа и адэм и гъусэу. Зэгуэрым щIалэм и щхьэгъусэм жиIащ зыхузэфIэмыкIыж и тхьэмадэр зэриужэгъуар, абы гугъу зэрыдехьыр, къызэрехьэлъэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху