ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ

2021-04-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)

 • 8.55 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Ойнай-ойнай…». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.00 Космонавтикэм и махуэм ирихьэлIэу. «Вагъуэхэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 17.25 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.45 «ЩIэныгъэр гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 Энеев Тимур теухуауэ (12+)
 • 20.10 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «ЩIэин». ЩIэныгъэлI, IуэрыIуатэдж ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 7.25 «ЩIэныгъэр гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЩIэин». ЩIэныгъэлI, IуэрыIуатэдж ГъукIэмыхъу Iэбубэчыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Гутеев С. «Мастэм щышынэ хьэщхьэвылъэ» (0+)
 • 17.05 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Анэдэлъхубзэ». Дуней псом адыгэбзэмкIэ диктант зэрыщатхам теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 20.00 Сабий стоматологием теухуауэ (12+)
 • 20.40 «Ди псэлъэгъухэр». УсакIуэ Бемырзэ Зураб (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Ди псэлъэгъухэр». УсакIуэ Бемырзэ Зураб (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Ойнай-ойнай…». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.00 «Шэджэм лэкъумхэр». Художественнэ фильм (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Анэдэлъхубзэ». Дуней псом адыгэбзэмкIэ диктант зэрыщатхам теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ». Золушка (адыгэбзэкIэ) (0+)
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 17.20 «Телестудио: адыгэбзэ». 107-нэ дерс (12+)
 • 17.50 «Сабиигъуэм и дуней». Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, невролог Ульбашевэ А. зыхэт нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ЩIэблэм я щапхъэу». Хэку зауэшхуэм хэта Абазэ зэкъуэшхэм я гъащIэм теухуауэ. Шэджэм Езанэ къуажэ (12+)
 • 20.05 «ЩIалэгъуэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м АльпинизмэмкIэ спортым и мастер Гулиев Юсуф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЩIэблэм я щапхъэу». Хэку зауэшхуэм хэта Абазэ зэкъуэшхэм я гъащIэм теухуауэ. Шэджэм Езанэ къуажэ (12+)
 • 6.35 «Кавказым папщIэ екIуэкIа зауэр». Телефильм (12+)
 • 7.00 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м АльпинизмэмкIэ спортым и мастер Гулиев Юсуф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къру закъуэ». Балеринэ, актрисэ Черинэ Людмилэ и гъащIэм теухуа телефильм (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (0+)
 • 17.00 «Телестудио: балъкъэрыбзэ». 106-нэ дерс (12+)
 • 17.30 «Хьэндырабгъуэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 18.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 20.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «ЗачиифIэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Зэманым декIуу». Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ щэнхабзэ фондым и лэжьыгъэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЗачиифIэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманым декIуу». Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ щэнхабзэ фондым и лэжьыгъэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псым тет цирк». Шапито (12+)
 • 9.00 «Хьэндырабгъуэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Верди Джузеппе. «Травиата». Оперэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…». «Пащтыхьыпхъу лIамрэ лIыхъужьиблымрэ ятеухуауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.15 «Апхуэдэущ зэрыслъагъур». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шахмурзаев Алексей (12+)
 • 20.45 «ГъащIэ гъуэмылэ». Адыгэ IуэрыIуатэ зэхуэзыхьэс БатIитIэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». «Рирада» ансамблым и унафэщI Балъкъэр Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». «Рирада» ансамблым и унафэщI Балъкъэр Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Левченкэ Василий (12+)
 • 6.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…». «Пащтыхьыпхъу лIамрэ лIыхъужьиблымрэ ятеухуауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Апхуэдэущ зэрыслъагъур». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шахмурзаев Алексей (12+)
 • 8.25 «ГъащIэ гъуэмылэ». Адыгэ IуэрыIуатэ зэхуэзыхьэс БатIитIэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (0+)
 • 17.00 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (0+)
 • 17.35 Верди Джузеппе. «Травиата». Оперэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 19.15 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIуащ Верэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.45 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «ЗэхъуэкIыныгъэхэр езыгъэкIуэкIа». Черкасский Владимир. Телевизионнэ фильм (12+)
 • 21.45 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 18
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIуащ Верэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.35 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 7.50 «ЦIыкIураш» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 8.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» Сабийхэм папщIэ таурыхъ (балъкъэрыбзэкIэ) (0+)
 • 16.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». «Сабийхэм папщIэ таурыхъ». Биссет Дональд. «Денди пкIауэ цIыкIур» (0+)
 • 16.05 ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу. «Фэеплъхэр» (12+)
 • 16.20 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.50 «Ди гум укъинащ». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Мэшыкъуэ Феня и фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ЦIыхухэр псэун папщIэ». Беслъэней сабийхэр (12+)
 • 20.05 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». СурэтыщI Уянаев Аслъэн и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и гъащIэмрэ и творчествэмрэ (12+)
 • 7.05 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат КIэнцIэлий Галинэ (12+)
 • 7.40 «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Классикэ макъамэм и концерт» (12+)
 • 17.00 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.10 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 17.20 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Къудащ Владимир (12+)
 • 17.50 «Абы уафэр нэхъ гъунэгъу къытхуищIащ». Лениным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэныгъэлI Энеев Тимур (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.35 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Къудащ Владимир (12+)
 • 7.05 «Абы уафэр нэхъ гъунэгъу къытхуищIащ». Лениным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэныгъэлI Энеев Тимур (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ныбжьэгъухэм я гушыIэ». ТIыхъужь Алий и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ фестиваль. Япэ Iыхьэ
 • 8.50 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэ-   лIэу. «Зэманымрэ цIыхумрэ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къубатий (12+)
 • 17.15 «КъэкIуэнум и дуней» (12+)
 • 17.45 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Фэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Хьэпэ Владимир (12+)
 • 18.10 «Уэшх зыщэ». Мэшыкъуэ Феня (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэ-      лIэу. «Зэманымрэ цIыхумрэ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къубатий (12+)
 • 6.30 «КъэкIуэнум и дуней» (12+)
 • 7.00 «Уэшх зыщэ». Мэшыкъуэ Феня (12+)
 • 7.35 Каскадёр Быгуэ Ахьмэд (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Чехов Антон. «Размазня». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 8.25 «Ныбжьэгъухэм я гушыIэ». ТIыхъужь Алий и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ фестиваль. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Чемпионхэр». УФ-м дзюдомкIэ спортым и мастер Гъэунэ Анзор (12+)
 • 17.20 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 17.35 «Спектр». «Ритмы Кавказа» ансамблым и унафэщI Качлаев Дмитрий (12+)
 • 18.05 «ТВ-галерея». КъБР-м, Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ я артист Зеущэ Iэуес (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Чемпионхэр». УФ-м дзюдомкIэ спортым и мастер Гъэунэ Анзор (12+)
 • 6.45 «Спектр». «Ритмы Кавказа» ансамблым и унафэщI Качлаев Дмитрий (12+)
 • 7.15 «ТВ-галерея». КъБР-м, Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ я артист Зеущэ Iэуес (12+)
 • 7.50 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псынэм деж». Адыгейм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.20 «Тхыдэмрэ иджырей зэманымрэ» (12+)
 • 17.40 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». Телефильм (12+)
 • 18.00 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». ТЮЗ-м и художественнэ унафэщI Нало Георгий (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 6.25 «Тхыдэмрэ иджырей зэманымрэ» (12+)
 • 6.50 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». ТЮЗ-м и художественнэ унафэщI Нало Георгий (12+)
 • 7.20 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». Телефильм (12+)
 • 7.40 Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псынэм деж». Адыгейм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 17.15 «Партитура» (12+)
 • 17.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Тщыгъупщэркъым. Дропагэ». Малкэ къуажэр       Хэку зауэшхуэм и зэманым (12+)
 • 18.15 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». СурэтыщI СэвкIуий Хьэмид (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 6.25 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 6.45 «Ракурс». Кулиев Къайсын и усэхэм дыкъоджэ. Екатериноградскэ станицэ (12+)
 • 7.25 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». СурэтыщI СэвкIуий Хьэмид (12+)
 • 7.55 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Тщыгъупщэркъым. Дропагэ». Малкэ къуажэр   Хэку зауэшхуэм и зэманым (12+)
 • 8.35 «Партитура» (12+)
 • 17.00 «ХъуэпсапIэм дамэ къызытригъэкIахэр» (12+)
 • 17.25 «Лъэхъэнэгъу». Журналист Битокъу Маринэ (12+)
 • 18.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Мухьэмэд (12+)
 • 18.30 «КъегъэлакIуэм и тхыгъэхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ Клестов Валерэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 18
 • 6.00 Чехов Антон. «Мыщэ». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 6.35 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Мухьэмэд (12+)
 • 7.05 «КъегъэлакIуэм и тхыгъэхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ Клестов Валерэ (12+)
 • 7.40 «Лъэхъэнэгъу». Журналист Битокъу Маринэ (12+)
 • 8.10УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ташло Алий и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.30 Ракурс». Налшык къалэ и фэеплъ щIыпIэхэр (12+)
 • 17.45 «Макъамэм теухуа псалъэмакъ». Композитор    ХьэIупэ ДжэбрэIил (12+)
 • 18.00 «Парламент сыхьэт» (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьы м и 12
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Макъамэм и лъахэ». Верди Джузеппе. «Травиата». Оперэ (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Ислъамыр мамырыгъэм и динщ» (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 14
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Шыфэдыгъухэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 15
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм я зэгухьэныгъэу Шэрэдж щIыналъэм щылажьэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ТхакIуэ Къудей Фаридэ (12+)
 • 17.40 Иуаз Амир и сурэтгъэлъагъуэ (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 17
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Цей». Лъэпкъ фащэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 18
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»