ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-04-10

 • Шхыныгъуэхэр
 • Пщагъэ зыхэлъ щIакхъуэ
 • Гуэдз хьэжыгъэм джэдыкIэ хакъутэ, пщагъэрэ шыгъурэ зыхэлъ псы хуабэ хакIэри тхьэвыр япщ. Абы и щхьэм хьэжыгъэ трагъэщащэ, хуабапIэм ягъэуври, сыхьэтитI хуэдэкIэ щагъэт. Тхьэв тэджар тIэкIу щIапщэ, дагъэ зыщыхуа тебэм иралъхьэ, дакъикъи 5 — 6-кIэ щагъэтри, хьэкулъэм ирагъэувэ. Абы иту ягъажьэ щIакхъуэм и тебащхьэр трапIэркъым. МафIэм тетмэ, и тебащхьэр трапIэ, зы лъэныкъуэр жьа иужьи зэрагъэдзэкI. Хьэкулъэм иту ягъажьэр дакъикъэ 15 — 18-кIэ хьэзыр мэхъу. ЩIа- кхъуэр жьа иужькIэ тхъуэплъ дахэ мэхъу. Абы и щхьэфэм псы щIыIэ тIэкIу щахуэри, щIэуфауэ дакъикъэ зытIукIэ щагъэт, щабэ хъун щхьэкIэ.

 • Халъхьэхэр:
 • Гуэдз хьэжыгъэу — г 500
 • Псыуэ — г 250-рэ
 • Пщагъэу — г 15
 • ДжэдыкIэу — 1
 • Шыгъуу, фошыгъуу, тебэщыхуэ тхъууэ — узыхуейм хуэдиз.
 • Хьэлыуэ-къылыш
 • Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр тепщэчышхуэм ираухуанщIэри, кумб хуащI, абы джэдыкIэ уда, шыгъу, фошыгъу иралъхьэ, пщагъэ хакIэри, шэ хуабэкIэ япщ мыбыдэ дыдэу, тэджын щхьэкIэ и щхьэм хъыдан тепIауэ зы сыхьэткIэ щагъэт. Iэнэм сэхуран дагъэ щахуэ, тхьэв Iыхьэ къыпаупщIри, зэпэплIимэшхуэу е хъурейуэ, и Iувагъыр мм 4 — 5 хъууэ яху, абы тхьэв хъурей пIащIэ цIыкIухэр, я къэухьыр см 5 хуэдизурэ къыхагъэж. Ахэр тIэкIу хаш, тэрхьэлыуэ тыкъыр (г 15) тралъхьэ, тхьэв  кIапэхэр кхъуафэжьей цIыкIу теплъэ яIэу зэтрагъапщIэ. Апхуэдэу ягъэхьэзыра хьэлыуэ-къылышыр тIэкIу ягъэтэджыну хуабапIэм дакъикъи 5 — 6-кIэ щагъэт. ИтIанэ, градуси 150 — 160-рэ зи пщтырагъ дагъэм халъхьэри, зэрагъэ-дзэкIыурэ ягъажьэ, лэкъумым хуэдэу дыщафэ къытеуэху. Абы и гъэжьэным ихьыр зы дакъикъэ нэблагъэщ. Хьэлыуэр фошыгъу шей и гъусэу хуабэуи щIыIэуи яшх.
 • Халъхьэхэр:
 • Гуэдз хьэжыгъэу — г 200
 • ДжэдыкIэ цIынэу — 2
 • Пщагъэу — г 5
 • Фошыгъуу — г 10
 • Пщагъэм хакIэ шэуэ — г 20
 • КIапэхэр зэрызэкIэрагъапщIэ джэдыкIэ цIынэу — 1
 • Тэрхьэлыуэу — г 120-рэ
 • Шыгъуу, зэрагъэжьэну тхъууэ е сэхуран дагъэу — узыхуейм хуэдиз.
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр»  тхылъым  къитхыжащ.
 • ДифI догъэлъапIэ
 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым къыщрахьэжьэ Iуэхухэм я нэхъыбэм и жэрдэмщIакIуэщ икIи и къызэгъэпэщакIуэщ сурэтым щыфлъагъу бзылъхугъэ гуакIуэр. Ар а еджапIэ нэхъыщхьэм гуманитар, социально-экономикэ щIэныгъэхэмкIэ и кафедрэм илъэс куэд лъандэрэ и унафэщI, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор ЩауэцIыкIу (Хьэмыз) Людмилэщ.
 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЩауэцIыкIур илъэс 30-м щIи-  гъуауэ щолажьэ институтым. Этикэ, эстетикэ, хамэ къэрал, урыс литературэ предметхэмкIэ студентхэр зэрыригъаджэм къыдэкIуэу, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр ирегъэкIуэкI.
 • КъищынэмыщIауэ, Людмилэ и къалэмыпэм къыпыкIащ художественнэ тхыгъэхэри. Куэдым гунэс ящыхъуащ, къапщтэмэ, ЩауэцIыкIум и иужьрей тхылъыр — «Черкесс-кая рапсодия» романыр. ЩIэныгъэ лэжьакIуэ емызэшым, публицист Iэзэм, бзылъхугъэ щыпкъэм и романым къыщиIэта Iуэхугъуэхэр куэд мэхъу: ахэр епхащ къулыкъущIэкъухэм яIэ еплъыкIэхэми, ехъулIэныгъэм щIат «уасэми», дахагъэми,           лъагъуныгъэми, къулеигъэми, къулейсызыгъэми, щхьэ закъуэ гупсысэхэми, цIыхухэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэми. Критик цIэрыIуэхэм къызэралъытэмкIэ, ар лъэпкъ литературэм и псалъэщIэщ.
 •  
 • Къуажэхьхэр
 • ЦIыкIухэм папщIэ
 • Ар къоушыр псом нэхъапэ,
 • ИмытхьэщI абы и напэр,
 • Къытоувэри лъагапIэм,
 • Пщэдджыжь къэскIэ ину маIуэ!
 •  
 • *   *   *
 • Бжьакъуэ папцIэщ, жьакIэ кIыхьщ,
 • Iэщу дэтым я пащтыхьщ.
 • Шы мыгъасэу къелъэтыхь,
 • Хадэ утэщ, сыт бэлыхь.
 • *   *   *
 • Бжьыхьи гъатхи щIыр елъэс,
 • Жьым къыдожэ, мыш-мылъэс.
 •  
 • *   *   *
 • И инагъкIэ хъуркъым бжьиз,
 • Елъэф хьэлъэ къэб хуэдиз.
 •  
 • *   *   *
 • И хэщIапIэр шэд псыIуфэщ,
 • И щыгъынри удзыфэщ.
 • МапкIэ, малъэ — дэни нос,
 • И нэр пIащэщ, Iэзэу йос.
 • Жэуапхэр
 • Адакъэ. Ажэжь. Уэшх. ХъумпIэцIэдж. Хьэндыркъуакъуэ.
 • Псалъэ пэжхэр
 • Пэжым  и  гъуэгур  бгъуэщ
 • Дыщэпс здэплъэгъуакIэ уи къуажэ умыхъуэж.
 • Захуагъэм бэлыхь пэщылъкъым.
 • Захуэ жыIэныр нэ ищIыным хуэдэщ.
 • Захуэм хабзэр и телъхьэщ.
 • Зэманым декIур лIыфIщ.
 • Зэманым зэщыщхъу имыщIыж щыIэкъым.
 • Зэманым пэлъэща щыIэкъым.
 • Зэманым къыдекIу къегъэщIыж.
 • Зэманым нэхъ щхьэщыжэгъуфI щыIэкъым.
 • Зэманым уэ зыдумыгъэхъумэ, езым зыкъыбдигъэхъунукъым. Зэманыр бажэмэ, уэ хьэджафэу кIэлъыжэ.
 • Зэманыр къожьэркъым.
 • Зэманыр псоми я тепщэщ.
 • Зэманыр пфIэзыхьым ейщ.
 • Зэманыр техьэ-текIщ.
 • Зэманыр уэчылыфIщ, хэт пэжми зэхегъэкI.
 • Зи дахэ пэIэщIэр илъэскIэ магъри, зи хэку пэIэщIэм и гъащIэ псор хьэдагъэщ.
 • Зи лъэпкъ хыфIэзыдзэм и дзэр къыIуауд.
 • ЗищI имысыр убзалэщ.
 • Зи лъэпкъ хыфIэзыдзэр биидзэм зрешалIэ.
 • Зи хэку щхьэщымыжым и насыпыр йож.
 • Зы пэжым пцIищэ къыпэщытщ.
 • Зы цIыху къобгмэ, уи бгым ишэчынщ, цIыхубэр къобгмэ, бгыр къыптеуэнщ.
 • ИндылыжькIэ зэджэр зы псынащхьэщ.
 • И пIэ иуджыхьыр йокIэрэхъуэхри, бжьиз нэхъ мыхъуми зыкIур мэкIуатэ.
 • Истамбылыжьым имыкIыр щIолIэ, икIар йолIыхь. (Уэкъуоу джэгуакIуэшхуэм и псалъэхэщ).
 • Къуажэ-къуажэ нэхърэ-си къуажэжь.
 • Къуажэр зыгъэкъуажэр цIыхуращ.
 • Пэжагъыр зыщызытIагъэм хуэфIщ.
 • Пэж жыIэнрэ нэ ищIынрэ.
 • Пэж щыжыпIэкIэ, уи шыр хьэзыру Iыгъ.
 • Пэжым езым и гъуэгу хешыж.
 • Пэжми мафIэми ириджэгуркъым.
 • Пэжым и гъуэгур бгъуэщ.
 • Пэжым и куэщI лIэужь лъэщ щапсыхь.
 • Пэжым и псалъэр хабзэм и щIасэщ.
 • Пэжым нэхъ жэр щыIэкъым.
 • Пэжымрэ насыпымрэ зэпэщIэщIащ.
 • Пэжымрэ насыпымрэ зэгуэшэгъущ.
 • Пэжымрэ нэпцIымрэ яку дэлъыр Iэбжьищщ.
 • Пэжым уригушыIэнри, мафIэм уриджэгунри зэхуэдэщ.
 • Пэжым утетмэ, жыжьэ уехь.
 • Пэжыр акъылым щыщщ.
 • Шэрджэс  Алий.
 • ГушыIэхэр
 • Дауэ ар къызэрохъулIэр?
 • ХеящIэр ягъэкъуаншэм йоупщI:
 • — Уи щхьэгъусэм зэрыжиIэмкIэ, ар зэпымычу уогъэшынэ, лъэщыгъэкIэ зыбогъэдаIуэ! Дызэхуэдэ цIыхухъущ, си къуэш, кхъыIэ, къызжеIэ: дауэ ар къызэрохъулIэр?
 • Жьыр къыспеубыд
 • Дохутырым деж зы нанэ цIыкIу щIыхьауэ хуотхьэусыхэ:
 • — Жьыр къыспеубыд, зыгуэр къысхуэпщIэфыну пIэрэ?
 • Дохутырым нанэр къызэпеплъыхь, йодаIуэ, арщхьэкIэ апхуэдэ узыфэ пкърыту къыхуэгъуэтыркъыми, йоупщI:
 • — Сытым щыгъуэ бауэкIэщI ущыхъур, нанэ?
 • — Автобусым сыщыкIэлъыжэм деж.
 • Зызупсащ сэ
 • — Иджыри къэс зыщIумыупсар сыт?! Ныщхьэбэ театрым дызэрыкIуэр пщыгъупщэжа? — жери и щхьэгъусэм жьэхолъэ цIыхубзыр.
 • — Зызупсащ сэ!
 • — Дапщэщ?!
 • — Уэ зыгъэхьэзырын щыщIэбдзам щыгъуэ.
 • Чэнджэщхэр
 • Лыр  къызэрагъэвыжыр
 • ШатэкIэ ящIа шыпсыр щIэх зокIуэкIри, куэдрэ щыбгъэт хъунукъым.
 • Щэ щагъэвэжкIэ бэлагъкIэ зэIащIэркъым, бэлагъыпэр песыкIри. ЗэрызэIыщIэн хуейр чымчыркIэщ.
 • Жьэрымэу ягъэу лэкъумыр хъурейуэ яху хабзэщ. Дунейм ехыжам а лэкъумым и жьауэм щIэт хуэдэу къыщохъури, и псэр мэтынш, жаIэрт нэхъыжьхэм.
 • Къаз, бабыщ дагъэ гъэткIуар мафIэм иса щIыфэм щыпхуэмэ мэхъуж.
 • ГъэтIылъыгъэ ящIу ягъэува кхъуейм и шэжыпсыр и щхьэм къыдэкIуейрэ кхъуейр и лъабжьэм кIуэмэ — уэшх къешхынущ, кхъуейр и щхьэм къакIуэрэ шэжыпсыр и лъабжьэм ехмэ — уэгъу хъунущ жаIэу щытащ.
 • Лэпс пщтыр уефауэ псы щIыIэ утефыхьыжыну тэмэмкъым. Ныбэуз уищIынущ.
 • Лы щтар псым (хуабэми щIыIэми) халъхьэу къагъэвыжыркъым — и IэфIыр щIокI.
 • Къубатий Борис.
 •  
 • Интернетым дыкъыщоджэ
 • ЦIыхубз  псоми  я  щэхур
 • Еуэри зы уэркъыжь гуэрым къуищ иIэт. Щыри фызкъэмышэт.  «ЦIыхубзхэр зыхуеймрэ зыщIэхъуэпсымрэ къэзыхутэм си мылъкур зэрыщыту къыхуэзгъэнэнущ», — жиIащ адэм. ЩIалэхэр ежьащ цIыхубзыр  зыхуейм и жэуап къагъуэтыну. Мазэ бжыгъэкIэ къакIухьауэ, щIалэ нэхъы-щIэр мэзым щIэту уд фызыжь ирихьэлIащ. ЩIалэр игъэхьэщIащ, игъэшхащ, иужьым къеупщIащ:
 • — Сыт уэркъ щауэм уи закъуэ мэзым щыпщIэр? — жиIэри.
 • ЩIалэр къыщIежьар хуиIуэтащ удым.
 • — Уэ пщIэрэ, ди анэ, цIыхубзхэр зыхуейр?
 • — СощIэ! — и нэр къилыдыкIащ.
 • — КхъыIэ, къызжеIэ! — лъэIуащ щIалэ къуданыр.
 • — БжесIэнщ, ауэ абы щхьэкIэ щхьэгъусэу сыкъэпшэнущ.
 • Щауэр гупсысэщ, гупсысэри, арэзы хъуащ.
 • — ЦIыхубзхэр щIохъуэпс езыхэр зэрыхуейм хуэдэу псори сыт щыгъуи щытыну.
 • — ГурыIуэгъуэщ. АтIэ, сэ сежьэжынщ, мыпхуэдэ махуэм фызышэр къып-кIэлъыкIуэнущи, хьэзыру щыс, — жиIэри, щIалэр шэсыжащ.
 • ЩIалэм ихьа жэуапым уэркъыжьыр арэзы ищIа-ти, и пщыгъуэри, и мылъкури и къуэ нэхъыщIэм къритащ,  фызышэри  удым кIэлъигъэкIуащ. НысащIэр къыщашам  щIалэр къэуIэбжьат — абы нэхърэ нэхъ дахэ дунейм темыт жыхуаIэм хуэдэу тхьэIухуд хъуати. Псоми ягъэщIагъуэрт щауэм щхьэгъусэу къыхуашам и дахагъэр. ХьэгъуэлIыгъуэр зэфIэкI-ри, щауэр лэгъунэм щIы-хьэжащ. НысащIэр уд хъужауэ къежьэу щыст.
 • — Иджы сэ зы упщIэ уэс-тынущи, къызэдаIуэ, — жиIащ удым. — Хэдэ, ухуеймэ игъащIэ псокIэ нобэ сыкъызэрыплъэгъуам хуэдэу дахэу сыщытынщ, ухуеймэ, уду сыкъэнэнщ.
 • — Уэ узэрыхуейм хуэдэу щIы! — жэуап итащ щIалэм.
 • — ЦIыхубзхэр дызыхуейр   къыбгурыIуащи, дахэ сыхъужынщ, — жиIащ жи удым.
 • ГъэщIэгъуэнщ
 • Уафэм вагъуэбэ 48-рэ щыIэщ
 • Тхыгъэ щхьэхуэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, 1858 — 1865 гъэхэм Кавказ Ищхъэрэм ирашу Тыркум цIыху мин 493-рэ Iэпхъуащ.  Абыхэм ящыщу 45.023-р натыхъуейщ, 27.337-р абазэхэщ, 165.626-р шапсыгъщ, 74.567-р убыхщ, 17.000-р къэбэрдей адыгэщ.
 •  
 • *   *   *
 • Ди зэманым цIыху мин къэс автомобиль бжыгъэу хуэзэр: США-м — 760-рэ, Италием — 575-рэ, Японием — 557-рэ, Германием — 536-рэ, Канадэм — 539-рэ, Франджым — 535-рэ, Инджылызым — 517-рэ, Бельгием — 478-рэ, Испанием — 451-рэ, Швецием — 449-рэ, Урысей Федерацэм — 234-рэ. ЦIыху мин къэс тещIыхьауэ машинэ нэхъ мащIэ дыдэ щызекIуэр Китаймрэ Индиемрэщ, япэм 8, етIуанэм 6. Дуней псор зэрыщыту къапщтэмэ, цIыху миным щыхуозэ  автомашини 114-рэ. Абы тепщIыхьмэ, нобэ ЩIы хъурейм щызокIуэ автомобиль мелуан 707-м нэс.
 •  
 • *   *   *
 • Испан тхакIуэшхуэ Сервантес Сааведрэрэ инджылыз драматург цIэрыIуэ Шекспир Уильямрэ зы махуэм — 1616 гъэм мэлыжьыхьым и          23-м — дунейм ехыжащ.
 •  
 • *   *   *
 • Зы километр зэбгъузэнатIэм цIыхуу щопсэу: Урысейм — 6, США-м — 42-рэ, Японием — 289-рэ, Инджылызым — 241-рэ, Франджым — 112-рэ, Китайм — 152-рэ, Бразилием — 19, Индием — 303-рэ, Италием — 189-рэ, Австралием — тIум тIэкIу щIигъу, Германием — 230-рэ, Израилым — 284-рэ, Индонезием — 108-рэ, Иорданием — 71-рэ, Пакистаным — 186-рэ, Сирием — 83-рэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым — 72-рэ, Адыгэ Республикэм — 59-рэ, Дагъыстэным — 49-рэ, Ингушым — 78-рэ, Къалмыкъым — плIы иримыкъу, Къэрэшей-Шэрджэсым — 31-рэ, Осетие Ищхъэрэ — Аланием — 88-рэ, Шэшэн Республикэм — 82-рэ.
 •  
 • *   *   *
 • Алыдж астрономхэм къызэрахутамкIэ, уафэм вагъуэбэ 48-рэ щыIэщ. Ауэ абыхэм я ужькIи нэгъуэщI астрономхэм вагъуэбэ 40 къагъуэтащ. А щIыкIэхэмкIэ, нобэ къахутауэ уафэм вагъуэбэ 88-рэ щыIэщ. Вагъуэбэхэм яхэтщ гъэм и лъэхъэнэ хэхахэм деж фIэкIа уафэм щумылъагъухэр. Иджыри къамыхутэфауэ нэгъуэщI вагъуэбэхэри щыIэнкIи хъуну къалъытэ щIэныгъэлIхэм.
 •  
 • *   *   *
 • Зи Iэпкълъэпкъыр нэхъ хуабэ дыдэр джэдырщ — градус 43-рэ. Абы кIэлъокIуэ тхьэрыкъуэр, бзу цIыкIухэр — градус 42-рэ. Гуэгушым, къазым, бабыщым, жьындум, къашыргъэм я хуабагъыр зэхуэдизщ — градус 40 — 41-рэ. Iэщ пIащэм, мэлым, хьэм, джэдум — 37 — 39-рэ яIыгъщ. ЦIыхур, номиныр, шыдыр, шыр, пылыр зэрызэщхьэщыкI щыIэкъым — градус 35 — 38-рэ.
 •  
 • *   *   *
 • ЦIыхухэр ику иту зэрыпсэур: Японием цIыхухъухэр ику иту илъэс 77,9-кIэ, цIыхубзхэр — 85,1-кIэ; Швецием — 77,6 — 82,6-кIэ; Испанием — 75,9 — 82,8-кIэ; Австралием — 76,4 — 82,0-кIэ; Канадэм — 76,7 — 8I,9-кIэ; Швейцарием — 75,9 — 82,3-кIэ; Франджым — 75,2 — 82,8-кIэ; Норвегием — 76,0 — 81,9-кIэ; Бельгием — 75,7 — 81,9-кIэ; Италием — 75,5 — 81,9-кIэ; Австрием — 75,4 — 81,5-кIэ щопсэу. Урысей Федерацэм цIыхум ику иту къыщигъащIэр илъэс 67,7-рэщ.
 • Псалъэзэблэдз
 • ЕкIуэкIыу: 4. Iэпслъэпсым щыщ. 6. Таурыхъхэм хэт шы лъэрызехьэ: щыхуейм деж мэпсэлъэф икIи мэлъэтэф. 7. ЩIалэр … куцIрэ фо цIынэкIэ япIащ. 9. Къэбэрдей-Балъкъэрым и профсоюз IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа … Пщыкъан. 10. Зэрыпыджэ пасэрей Iэщэ. 11. Iэщ цIыкIу егъэзыпIэ. 13. УэрэджыIакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист. 14. … мыкъу уврэ, … къуа зигъэщхърэ? 16. Iужажэм и унафэщIым … трегъэлъадэ. 18. … Iистофрилэхь! 21. Филологие щIэныгъэхэм я доктор, критик ХьэкIуащэ Андрей и къуажэ. 22. Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэу лъэпкъ нэхъыщхьитхум языхэз. 23. Расул Гамзатовым жиIэгъащ: «Зауэм щаутIыпща дэтхэнэ зы шэ-ри анэм и гум …» 26. Район, псыежэх, къалэ. 27. Латвием и къалащхьэ. 28. ГъукIэм и лъэщапIэ. 30. Зи пхъафэр щхъуафэ-фIыцIафэ, зи тхьэмпэ цIыкIухэр къабзийм ещхь, зи гъэгъахэм бжьэм фо къызыпих жыг. 31. … мэракIуэ. 33. ЩIымахуэм Iэщым хуагъэтIылъ шхыныгъуэ. 34. Ди гъунэгъум мэл … иIэщ. 35. Адыгэ фащэм щыщ щIыIутелъ. 37. Хьэцэпэцэ щаIуэкIэ гъупщым нэхърэ нэхъ щабэу ар къыщIокI. 39. Вакъэ лъапщэ кIыхь.
 • Къехыу: 1. Къэбэрдей-Балъкъэрым и коммунистхэм я пашэ. 2. ХъуаскIэ къызыхих мывэ джей быдэ. 3. Жыг къэтIэпIам и нэщэнэ.  5. … цIыкIу къамэшхуэ. 6. Къыдалъхуауэ, цIыхум и щIыфэм хэс, хэт. 8. Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр зэхуэзы-хьэсыжу тхылъу къызыхудагъэкIыжа, Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэуа щIэныгъэлI … Барэсбий. 10. «Ленэ дахэкIей», «Хэт усIэщIиха?», «Ечэнджэщ уи напэм» уэрэдхэми, нэгъуэщI куэдми я псалъэхэр зи IэдакъэщIэкI уэрэдус цIэрыIуэ, тхакIуэ. 12. Хьэкъущыкъу. 13. Хьэндыркъуакъуэ жылэ. 15. IуэрыIуатэм къыхэщыж пасэрей адыгэ лIыхъужь. Е IутIыж Борис и пьесэ. 17. Адыгэ театрым и джэгуакIуэ Iэзэу щыта, РСФСР-м щIыхь и артисткэ … Быхуэ. 18. Къуаншагъэ зылэжьа цIыхум судым … трилъхьащ. 19. … … …, мыщэ лъэбыцэжь. 20. Уи щхьэ мыузым … иумышэкI. 24. Адыгэ усакIуэ Iэзэ, «Iуащхьэмахуэ» журналым и лэжьакIуэу щыта. 25. Блыным зэпрыууэ тралъхьэ пхъэ гъум кIыхь, унащхьэр щIиIыгъэу. 29. … налъэ. 30. Махъсымэ щащIкIэ халъхьэ пщагъэ. 32. ДжэдыкIэрыпщ. 33. ЦIыхум ещхьу жыхуаIэ а псэущхьэр мэзым щыпсэууэ яIуатэ. 36. … вы бжьакъуэм къокI. 38. Зыщышынэн имылъагъумэ, а псэущхьэр Iуащхьэм докI.
 • Зэхэзылъхьар  Мыз  Ахьмэдщ.
 •  
 • Мэлыжьыхьым и 3-м ди газетым тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
 • ЕкIуэкIыу:1. Жэп. 3. Хьэлу. 5. Бэкхъ. 6. Къармэхьэблэ. 9. Гъубжэ. 10. Мест. 11. Лыгъэ. 15. Ефэнды. 17. Шыр. 18. Дыху.19. Ичынды. 22. Пщае. 24. Брул. 26. Къупхъэ. 27. Лъакъуэрыгъажэ. 28. Блэ. 29. Црым. 30. Мэз.
 • Къехыу:2. Пщагъэ. 3. Хьэмэм. 4. УнэIут. 5. Билал. 7. Гъубж. 8. Бгъэ. 12. Берие. 13. Шыдым. 14. Пшэ. 16.Шхуэ. 20. Пщы. 21. Пхъы. 23. Езауэ. 24. Бжьэхуц.  25. Лагъым. 26. Къуажэм.