ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъри зиужьын папщIэ

2021-02-04

  • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ IущIащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ АфэщIыж Юрий.

  • Ахэр тепсэлъыхьащ хьэрычэт IэнатIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым адэкIи зыщегъэужьыным, бизнесым зыщIэгъэкъуэнымкIэ хэкIыпIэхэм, щIыналъэм къыщрахьэжьэ Iуэхухэм инвестицэхэр къыхегъэлъхьэным хуэгъэзауэ лъэныкъуэхэр зэрызэдэлэжьэну щIыкIэм, КъБР-м хьэрычэт щыщIэным ехьэлIауэ щыIэ щытыкIэм.
  • ЩIыналъэ омбудсменым къыхигъэщащ экономикэм зегъэужьынымкIэ ехъулIэныгъэ нэрылъагъухэр зэрыщыIэр икIи КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ хуищIащ коронавирус узыфэм ебэнынымкIэ пандемием и лъэхъэнэм хьэрычэт IэнатIэ мыиным, курытым защIэгъэкъуэным хуэгъэзауэ ищIа унафэхэм папщIэ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-
  • IуэхущIапIэ.