ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-01-19

 • Нарт  Ерыгунэрэ
 • Зулихъэ-гуащэрэ  я  зэхуэусэ
 • Нарт Ерыгунэ:
 • — Зулихъэ-гуащэкIэ жылэр къоджэми,
 • Къазыхъуэ ныуэм урипхъущ,
 • Уэ пщы-гуащэ щIыкIэу ущысми,
 • МастэкIэ уIэпэгуахъуэщ.
 • Уэ езыр, гущэ, узыщытхъужми,
 • Сытуи, гущэ, ушыпсытхъу,
 • Нысашэр, гущэ, къыщыхъукIэ,
 • Пхъэ вакъэхэр, уэ, къызэпощIыкI.

 • ШыщIафэ шыбэр зи фащэм
 • Уэ укъыщиIэт гущэм,
 • Уанэ къуапэ гущэхэм уэ къипхащ,
 • Хэт мыгъуэми уишэн,
 • Хэт гущи къыпхуей,
 • Нартхэ я Зулихъэ-гуащэ!
 • Зулихъэ-гуащэ:
 • — Дызэхуэусэну арамэ, Ерыгунэ,
 • Губгъэн къысхуумыщI, зэрыщытыр бжесIэнщ:
 • Гъэмахуэр къыщыскIэ,
 • Кхъуэлом уетIэхъуу уогъэхъу,
 • ЩIымахуэр къыщыскIэ, Ерыгунэ,
 • Бгъусым укIуэцIысу цIэр уогъэхъу.
 • «Бохъу апщий!» къыщыбжаIэкIэ, Ерыгунэ,
 • Былымтыгъуэ псалъэу къыпщохъу,
 • Кхъуэлори уи тыгъэу, Ерыгунэ,
 • Хэт гущэми уемытэрэт уэ!..
 • СыбдэкIуэмэ, сыпшэнти, Ерыгунэ,
 • Сигу себгъэIэжащ, Ерыгунэ,
 • ЖызмыIэнхэрижызбгъэIащ, Ерыгунэ!
 • Гъэсэпэтхыдэхэр
 • Дызэныкъуэкъуурэ
 •  ди тхьэкIумэкIыхьыр
 • бажэм идогъэшх
 • Дыгъужьымрэ мыщэмрэ дзейуэ зэгухьэри, щэкIуэну ежьащ, къытпэщIэхуэр ди зэхуэдитIщ, жаIэри. Куэд дэмыкIыу зы тхьэкIумэкIыхь къаубыд.
 • — Сэ сомэжалIэри, тхьэкIумэкIыхьыр сысейщ, — жи дыгъужьым. — ЕтIуанэу къытпэщIэхуэр ууейщ.
 • Мыщэм ар идакъым:
 • — Сэ сынэхъыжьщи, мыр сысейщ, — жи. — ЕтIуанэу къэдубыдыр уэ пшхынщ.
 • ЗэгурымыIуэу зэщыхьэщ, зызэрадзщ аби, зэзауэурэ ныкъуэтхьэлэ зэрыщIри, тIури укIуриящ, лъыпсыр къапыжу, захуэмыгъэхъеижу.
 • Абыхэм къайплъакIуэу пабжьэм хэст, жеIэ, бажэр:
 • — Фэ слъагъум щакIуэри фхуэфащэкъым, тхьэкIумэкIыхьми фи Iыхьэ хэлъкъым. Пшэрыхь хъарзынэр щхьэ зыIэщIэзгъэкIын хуей, мес, «сыжьэдэдзэ» жеIэри щысщ хьэзыру. Ар жиIэщ, пабжьэм къыхэкIри, тхьэкIумэкIыхьыр Iуихри ишхащ бажэм. Бажэм тхьэ щиIуэжырт а тхьэкIумэкIыхьым нэхърэ нэхъ IэфI имышхауэ.
 • ЛъыкIпсыкIыу зэзэуэжа мыщэмрэ бажэмрэ адыгэхэр дыщрещхь къэмыхъуу пIэрэ, дызэныкъуэкъуурэ ди тхьэкIумэкIыхьыр бажэм едгъэшхыу.
 • Фызым едауэр делэщ
 • «ЕIым-еIыж, си пIастэм уи бэлагъ къыхоIу!» — жиIэри, Къэзанокъуэ Жэбагъы и фызым щыхьэри, иригъэкIыжын хъущ аби:
 • — Уи нэм къыфIэнэу мы унэм илъыр здэщти кIуэж: зи мыIуэху хэIэбэр сэ фыз схуэхъункъым, — жриIащ.
 • — Хъунщ, — жи фызми. — СикIыжынщ. Ауэ тхьэмахуэ пIалъэ къызэти, зызгъэхьэзырынщ аби, уи ныбжьэгъухэмрэ уэрэ гукъинэжу фызэхэзгъэсынщи, итIанэ сыкIуэжынщ.
 • Жэбагъы абыкIэ арэзы къещIри, фызым махъсымэ ещI, екIурэ-ещхьу мэпщафIэ, лIым и ныбжьэгъухэр къреджэри, ефэ-ешхэ яхуещI аби, нэхъ и благъэIуэ хуэдэм йолъэIу:
 • — Тхьэм щхьэкIэ, мы фи ныбжьэгъужьыр фIыуэ евгъафи, псынщIэу чэф схуэфIщ, — жери. — Къандес дызэпихьащи, къыфIэсхьыну сыхуейт.
 • Арати, Жэбагъы бжьэ хуашийм, фалъэм нэхъыбэ къыхуранэурэ, чэф ящIри, ягъэукIуриящ.
 • Ныбжьэгъухэр зэрызэбгрыкIыжу, фызым гур зэщIрегъащIэ, пIэ ирещIыхь аби, пырхъыжу жей лIыр кърегъэхьри ирегъэгъуалъхьэ. Зы щIали гущхьэIыгъыу дегъэтIысхьэр аби, икIыжыну йожьэж, Къэзанокъуэр дешри. МащIэрэ кIуа, куэдрэ кIуа — сытми зызэман зэ Жэбагъы къызэщоури… здэщыIэр къыгурыIуэркъым.
 • — Дэнэ дыздэкIуэр? — мэпапщэ лIыр.
 • — СибгъэкIыжащи, си дыщым сокIуэж, — жи фызым.
 • — Уэ уизгъэкIыжащи уокIуэж, ауэ сэ мы гум щхьэ силъ? — нэхъри къыпкърошасэ лIым губжьыр.
 • — Сыт щхьэкIэ, на-а, «уи нэм къыфIэнэу унэм илъыр здэщти кIуэж», жыпIатэкъэ? Си нэм къыфIэнэу илъыр уэрати, уэ уздызошэ.
 • Жэбагъы занщIэу къызэфIотIысхьэ.
 • — ЖиIэр сыт фыз делэм! — жери, нэхъри мэгубжь. — Сэ унэм силъ? Унэр зейр сэращ. Хьэмэрэ сэ хьэпшып сыхъуа уи гугъэ?
 • — Тхьэ, уэ хьэпи-шыпи я гугъу умыщIа, «уи нэ къыфIэнэр» жыпIати, си нэм къыфIэнар уэращ.
 • — Емынэр зи унэм имыхьэн, сэ унэм силъ хьэмэ сис?
 • — Тхьэ, укъыщисшым, пырхъыжу уилътэм!..
 • «Хэту щытми, фызым едаIуэр делэщ», — жиIащ Жэбагъы игукIэ.
 • — УизгъэкIыжами, уизгъэкIыжыркъым, — жиIащ Къэзанокъуэм. — Си напэр тумыхыу псынщIэу нэгъази нэкIуэж.
 • КIыхьым и кIэщIыр аращи, фызым пэлъэща щыIэкъым, и пащIэр щIиIуантIэурэ щIигъэджэрэзэжами.
 • Къэрабгъэр ныбжьэгъу зэрымыхъур
 • Еуэри, цIыхубз гуэрым къуэ закъуэ иIэу къуажэ пхыдзам щыпсэурт. А щIалэм я къуажэгъу гуэр ныбжьэгъу къыхуэхъуащ, зэрымылъагъумэ зэхуэзэшу.
 • Зэгуэрым анэр и къуэм йоупщI:
 • — Ярэби, цIыху пэжу пIэрэ ар, укъэзымыгъэпцIэжыну пIэрэ а ныбжьэгъу пщIар? — жеIэри.
 • — Умыгузавэ, ди анэ, абы нэхъ цIыху пэж къигъэщIам яхэт хъункъым. ИкIи хьэлэлщ, лIыгъи хэлъщ.
 • — Сыту фIыт, си щIалэ! — жиIэри анэр нэхъ Iэсэжащ, и къуэм жиIэм и фIэщ зэрыхэлъми щыгуфIыкIащ.
 • Анэр щIэгузавэм Iуэху хэлът. И къуэм ныбжьэгъу къыхуэхъуа щIалэр дахэу псалъэрт, цIыхум сыткIи задригъэкIурт, «мопхуэдэ унагъуэм я щIалэр» жригъэIэрт, ауэ уеджэкIи укIэлъыджэкIи, езыр хуэмеяуэ, зыкъыуигъэгъуэтынутэкъым. Мызэ-мытIэу ар анэм игъэунэхуат, ауэ и къуэр гупцIанащэти, абы гу лъитэртэкъым.
 • Тхьэмахуэ гуэр докIри, анэр и къуэм йолъэIу:
 • — ЩакIуэл сигу къэкIащ, си щIалэ, — жи. — ЗэныбжьэгъуитIыр щакIуэ фыкIуэрэ, фи нэгуи зевгъэужьынт, зы мэз бжэни къэфхьрэ фыкъэкIуэжам хъунт!
 • — Ар куэдрэ! — жаIэри, зэныбжьэгъуитIыр щакIуэ макIуэ.
 • Мэзыр здыщIащыкIым, щIалэм мыщэ къытоуэри къреуд, ифыщIу хуожьэ. Ар щилъагъум, мэгужьейри, ныбжьэгъур жыг гуэрым дожейри, къаплъэу къытотIысхьэр аби, къоджэ:
 • — Ей, — жи, — а мыщэм къыкIэрыкIи мы жыгым къыдэкIуей.
 • — Мыщэм сыниутIыпщрэ, къакIуи къыздэIэпыкъу! — жеIэри мэлъаIуэ щIалэр.
 • — Iэу, ар дауэ жыпIэфа? Себгъэшхыну ара узыхуейр?
 • ЩIалэр зыгуэрурэ мыщэм къыIэщIокI, жыгым пысу къаплъэ ныбжьэгъур къегъанэри, унэм мэкIуэж. Анэм а къэхъуар къыщищIэм:
 • — Сыту фIыт а мыщэр къызэрыфхуэзар! — жи. — Ар мыхъуамэ, сыткIэ къэпщIэнт къэрабгъэр ныбжьэгъу зэрымыхъур! Къаджэмэ, шууэ ухуэшэсу, уджэмэ, и кIэм зигъэджэрэзу ныбжьэгъугъэ зэрахьэркъым, щауэгъуи щыIэкъым.
 • Абы и ужькIэ ахэр зэныбжьэгъужакъым.
 • Ныбжьэгъур — кхъуей хьэлэкъым, ущыхуейм къэбгъуэту, ущыхуейм дэбдзыхыу, ныбжьэгъур дамэщ, ярейм деж зыкъыпщIигъакъуэу. Узыгъэпэжынури уи куэбжэ сэхыр зэрызыгъэжыфырщ, гуауэмрэ гуфIэгъуэмрэ деж къызэрыпкъуэтыр плъагъуу. Гу зыкIуэцIылъыр къэрабгъэ хъунукъым.
 • ЛIыр уаем къезыгъэлар
 • Зы къуажэ гуэрым дэс лIыхэр зэгуроIуэри, мэзщIэс макIуэ, пхъэ кIыхь хахыну. Апхуэдэ зы махуэ гуэрым уае къатохъуэ, щIэфиежу уэсхъуэтыр къатопщэ, я бынжэм къэсу уэсыр къатосэ. ПщыIэ ягъэувами къихъумэркъым, мафIэми къигъэхуабэркъым. «Дымыдыкъ щIыкIэ дывгъэкIуэж», — жаIэри, я джыдэхэр я кIэпкъым дэIуауэ, къожьэж.
 • ЛIыхэм я фызхэр псыхьэ кIуауэ зэхуозэри, гузавэу зэхоувэ. Зы фыз закъуэ, зыри къыфIэмыIуэху хуэдэу, яхэтти, бзылъхугъэ гупыр абы щохьэ:
 • — СлIо, уэ мы гузэвэгъуэр уи гузэвэгъуэкъэ, щхьэ умыгърэ, щхьэ умытхьэусыхэрэ? — жаIэри.
 • — Тхьэ сэри си гузэвэгъуэм, ауэ сыгузавэркъым.
 • — Ар дауэ?
 • — Зи дауэращ: си щхьэгъусэр дзажэ дакъэкIэ згъэшхащ, щIэшхыдэн езгъэлъэгъуакъым, и гуэншэрыкъитIыр жэмыщIэ бгъуэщIыфэщ, шэху егъэфауэ вакъэнжьей мыфкIэ дащ… Тхьэ, зылI къэкIуэжмэ, си лIыракIэ къэкIуэжынур!..
 • Мэзым къыщIэкIыжа лIы гупыр щIыIэм зэтрисхьащ, зылI псэууэ къэкIуэжати, мо цIыхубзым ейрауэ къыщIэкIащ.
 • Ауэ сытми жаIакъым, лIым и зэфIэкIи и лъэкIи щуIэгъэм IэщIэлъщ, жаIэу, узэрищIщ узэрыхъунур, лIыри зэрыхъущ фызым далъагъунур.
 • Уи набдзэр зыбзам езгъэбзынщ
 • ИпэкIэ хабзэу щытащ нысащIэ къашагъащIэм дын къыхуахьурэ ирагъэбз-ирагъэду — бостей, джанэ-гъуэншэдж, вакъэ хуэдэхэр. IэпщIэлъапщIэу къыщIэкIмэ, щхьэкъэIэт имыIэу ягъэлажьэрт.
 • Еуэри, жеIэ, щIалэгъуалэ зэхэс гуэрым хъыджэбз щIалэ дыдэ яхэст щыму, зыри къахимыдзэу, мыгушыIэу. Ар щIалэжь гуэрым игъэщIагъуэри:
 • — Уэ зыри жыпIэркъыми, хъыджэбз дахэ, — жриIащ.
 • Зы щIалэжь къэпсалъэри:
 • — Ар ятауэ дэсщи, дэ тхуэдэу гушыIэну хуиткъым, — жиIащ.
 • Япэрей щIалэжьым ар игъэщIагъуэри, хъыджэбзым дежкIэ еплъэкIащ:
 • — Iэу, пасэIуэкъэ! — жиIэри. — «Гуэншэрыкъ тхуэбз» жаIэрэ къыпхущIахьэмэ, лIо пщIэжынур?
 • Iэдэбу щыс хъыджэбзыр къыхудэплъейри, щIалэжьым и набдзэр щIэупсауэ щилъагъум, щIэдыхьэшхыкIри:
 • — А уи набдзэр зыбзам езгъэбзынщ, — къыжриIащ.
 • Мы псалъэм къыхэпхынур аращи, «Iэдэбщ» жыпIэу цIыхум утемыгушхуэ, пэбдзыжын умыгъуэту укъигъэнэнщ.
 • Зи Iуэху зэфIэкIа адыгэ…
 • Еуэри, зыгуэр журтым еупщIат, жи:
 • — Хэт нэхърэ унэхъыфI? — жиIэри.
 • — Зи Iуэху зэфIэкIа адыгэм нэхърэ сынэхъыфIщ, — къыжриIащ, жаIэ, журтми.
 • Адыгэр псэуху Iуэху зэфIэмыхьэщ: бын пIыным хэкIыркъым, унэ щIыныр иухыркъым, ауэ нобэ мыхъумэ, пщэдей зэфIыхьэнщ, жиIэурэ, гугъэурэ мэпсэу. Журтырадыгэм и псэукIэмегъэлеящзэрытезэшэнур, дунейриIыгъпэтми.
 • ГушыIэхэр
 • ХьэщIэмрэ бысымымрэ зэдошхэ
 • Еуэри, зыгуэрым хьэщIэ къыхуэкIуати, бысымыр и хьэщIэм бгъэдэтIысхьащ зэдэшхэну. Яшхыр псыхьэлывэти, хьэщIэм псыхьэлывэр тIурытIу жьэдидзэрт. Бысымым ар игъэщIагъуэри, хуэмышыIэу хьэщIэм еупщIащ:
 • — Фи лъэныкъуэкIэ бэным хьэдэр тIурытIурэ далъхьэрэ? — жиIэри.
 • ХьэщIэм бысымым жиIэр къыгурыIуащ, дыхьэшхри пидзыжащ:
 • — Инмэ, зырызурэ далъхьэ, цIыкIумэ, тIурытIурэ далъхьэ, — жиIэри.
 • Узэрамышэн къафэщ абы къибгъэкIыр….
 • Еуэри, пхъужь къыдэнэжа гуэр пшынауэти, нэхущ уджым нэсамэ, зигъэгусэ и хабзэт, езыр зыми Iэпэгъу зэримыщIым щхьэкIэ. Зэгуэрым апхуэдэу зигъэгусэри, пшынэр игъэувыIащ. Хэт емылъэIуами, дауэ бгъурымыхьами, къахуищтэжыртэкъым. Щымыхъуххэм, абы и адэ къуэш хьэгъуэлIыгъуэм хэтти, ар къашэри ирагъэлъэIуащ:
 • — Мэ, пшынэр къащти, еуэ! — жиIэри. — Зыгъэгусэрейр дэкIуэгъуей мэхъу.
 • Хъыджэбзыр абы жиIам фIэкI хъунутэкъыми, пшынэр Iихыжри, фIэмыфIу, и жагъуэу зыгуэрхэр къригъэкIыу щIидзэжащ. Адэ къуэшыр къедаIуэщ-къедаIуэри:
 • — Уэлэхьи, узэрамшэн къафэм уэ абы къибгъэкIыр, — жиIэри щIэгубжьат, жаIэ.
 • Ефэндым имыщIэу уэ пщIэрэ…
 • Фызыжь цIыкIу гуэр жьы хъури земыкIуэжыфу къэнати, и къуэ закъуэм и щIыбым ису кърихьэкIырт, жаIэ. Зы махуэ гуэрым зэанэзэкъуэр апхуэдэу зыщIыпIэ кIуэуэ ефэндыр къахуозэри къадогушыIэ:
 • — Уи анэ тхьэмыщкIэр куэдрэ щIыбкIэ зепхьэну? — жи. — Абы нэхърэ лIы етыжи нэхъыфIщ.
 • — Сыт хьэдэгъуэдахэ жыпIэр! — зехъунщIэ щIалэм. — Фызыжь кхъахэ хэт къыхуеижыр?
 • Ар щызэхихкIэ, анэр къуэм и плъэм итIыхьу хуожьэ:
 • — Ефэндым имыщIэу уэ пщIэрэ? — жиIэурэ.
 • Илъэсищэ къэзыгъэщIа фызыжь цIыкIур иджыри дэкIуэныгут.
 • Гуащэмрэ нысэмрэ
 • Гуащэмрэ нысэмрэ зэзэгърэ! Еуэри, цIыхубз гуэр тхьэусыхэрт, жи:
 • — Гуащэм я ябгэгъуэм сынысащ, иджы нысэм я ябгэгъуэм сыгуащэщ. Насыпыр щагуэшым, дурэшым сыдэсагъэнщ, — жиIэурэ.
 • Нысэм ар зэхихри, куэдрэ пылъакъым, зэуэ къыжьэдэхуащ:
 •  — Алыхь, уикIыжынумэ, ухуитым, нанэ, — жиIэри.
 • ЖыIэгъуэхэр
 • Дунейр нэкIэ игъэл фIощIыж
 • Арыкъ сабынкIэ тхьэщIи къабзэ пхуэщIыжынкъым (ЩIэпхъаджэ куэд зыщIа цIыхум хужаIэ).
 • Бадзэ тIыса игъэтэджыркъым (ЦIыху Iэсэм хужаIэ).
 • Бзур IукIэ къеубыд (БзэIэфI зыIурылъым хужаIэ).
 • Блэ япщэжа дыжьыныжьщ (ФIым хужаIэ).
 • Вэнвей уэшх хэшхащ (Гугъуехь зыхуэмышэч хуэмыхур щыдзыхэкIэ хужаIэ).
 • Вындыпэ иIыгъщ (Зяужь ихьэр къохъулIэ, жыхуиIэщ).
 • Гъэми щIыми зи павэжь (Зи ныбжьым емыкIуу щIалагъэ зыхэлъым хужаIэ).
 • Ди гъунэгъум я джэдыр къаз хуэдэщ (Нэпсейм, фыгъуэнэдым ауаныщIу хужаIэ).
 • Дунейр бжьакъуэпэкIэ зэредзэ (Гурбияным хужаIэ).
 • Дунейр нэкIэ игъэл фIощIыж (ЗыкъызыфIэщIыжам хужаIэ).
 • ЕплъагъулIэр ебгъуэтылIэжыркъым (Зи теплъэмрэ зи лIыгъэмрэ зэхуэмыдэм хужаIэ).
 • Зи шыкIэр къурыкъуу зи къэрарыр мащIэ (Зи псалъэ фIэщ хъугъуей, псалъэ быдэ зимыIэ).
 • И адэр къалъхури, и къуэм зигъэпсэхужащ (Къуэ щхьэхынэм ауаныщIу хужаIэ).
 • И шу дыжьынщ, и жьэгу хьэ гъыпIэщ (Зэрыплъагъум хуэдэкъым, жыхуиIэщ).
 • Пащтыхьым и щхьэхынэщ (Щхьэхынэ Iейм хужаIэ).
 • Хэмылъ хэлъхьэ кIуэри лъэпхъуамбыщIэ хилъхьащ (И Iыхьэ зыхэмылъым къыхихын и гугъэу кIуэри, хилъхьэри къэкIуэжащ, жыхуиIэщ).
 • Хьэ къарэ кIапэ жьэдэлъ хуэдэ (НэкIу фIыцIэ дзэ хужьым хужаIэ).
 • ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх (Iуэху куэд зэпызыщэм хужаIэ).
 • Щымысымаджэми бэджынэ и щIасэт (ЗызыгъафIэм хужаIэ).
 • ПIастэгъэф уафэлъагъущ (ЦIыху сэбэпыншэм хужаIэ).
 • Еджа щхьэкIэ, епщэжакъым (Зи щIэныгъэр зымыгъэщхьэпэфым хужаIэ).
 • Нарт пшыналъэхэр
 • Нарт Албэч
 • Нартыжьу Албэчыр
 • ВыщхьэфIэч къыдэкIыу,
 • ХьэжьыкIэ къыдыхьэу,
 • Убгъужьым къыщихьэм,
 • Хьэ самыру и гъусэм
 • И гъуэм ис мыщэхъужьыр
 • Нэхущым кърихури,
 • Албэч кърихулIащ.
 • Нарт лIыхъум и бзэр хуигъэпсу
 • Мыщэхъужьым къыщеуэм,
 • УIэгъей ищIа пэтми,
 • Мыщэхъужьыр къэгубжьщ,
 • ГъумэтIымэу къепщылIэри,
 • Албэчыжьым зыкъридзащ.
 • Мыщэр мыувыIэжу гъумэтIымэу,
 • Зыкъридзыурэ къыщебэным,
 • Албэчыжьыр зэIэбэкIщ,
 • И хьэджэсэр кърихщ,
 • Мыщэжьым и гум «цIау» жиIэу щыхисэм,
 • «ЗэшитIымрэ дзитI зыIутымрэ
 • Себэныныр сыту си жагъуэ!» —
 • Мыщэм гъуэгыу жезыгъэIар
 • НартыжькIэ ди Албэчыжьщ,
 • ЛIыхъусэжькIэдиАлбэчщ.
 •  
 • Агънокъуэ Лашэ и хъуэрыбзэм щыщщ
 • Бысымхъуэж
 • Лашэ Дохъушокъуэ Кушыку и деж къыдэкIыжауэ ЛIыгъур-хьэжыжьыр къыхуэзащ. Хьэжыжьым Лашэ и шыфэлIыфэр игу иримыхьу къеупщIащ:
 • — Мыр слIожь, Лашэ, сыту ущхъуэц тэджа? — жиIэри.
 • Кушыкужьыр уи небэ-къебэт,
 • Ботэщыжьыр ебэжыпат,
 • Бэтокъуи тхьэ кIыхь игъаджэрт,
 • Хьэбибэжьи къызэхижыхьт.
 • Гуащэнысэм и щхьэр егъэкI,
 • КъримыкIами, ар нэжэгужэт,
 • Гуащэ жани напIэр игъалIэу,
 • ЛIакъуэлIэшкIэ дауэ егъэш.
 • Сыдохьэри, хьэр къызаушт,
 • Кушыку седжэри — унэм
 •  джэдэжырт,
 • Я Жан къыщIэплъри —
 • Ныкъуэ Iуплъэу ари кIуэдыжщ,
 • Уирэ-ушткIэ сыкърагъэжьэжащ, хьэжы! — щыжиIэм, Лашэр хьэжым иригъэблэгъащ. Лашэ гуэрым:
 • Уэри ухьэжы-молэщ,
 • Убылымаблэщ,
 • Еблагъэ уощIри,
 • Бий уощIыж.
 • Си щхьэр сыбгъэщIыжын
 •  жысIати,
 • Утышхуэр къызэрысхуэпщIыр:
 • Мырамысэ цIынэ,
 • И нэр къитIэтIу шху шыпс,
 • Сыпсапэ щIакIуэкъым,
 • Сыкъэгъуэтыншэкъым,
 • Уи шэри фIыгъуэкIэ ушх.
 • Ауэ! Сэ сыбгъэшхэнум:
 • НапIэр къищIу,
 • ПщIыпщIу Iущащэу,
 • Уи гуащэ и IэщIагъэу,
 • Сыгъэгъэунэху.
 • Хьэжым сыт ищIэжынт, и Iэнэр къызэригъэпэщащ. Махъсымэ пIащIэм ефэу Лашэ щысу, Дохъушокъуэ Пщымахуэ къыщIыхьащ. Лашэ абыи ехъурджэуащ:
 • Дохъушыкъуейм фи
 •  къуажэпщыр нэ хьэхущ,
 • Фыз хьэхур егъэпс,
 • ЛъэIухуакIэ зепсыжри,
 • Жылэжьри зэщIегъавэ!
 • Фи старшынэр мэгубжь,
 • Дыгъужьыжьри мэдзакъэ,
 • Къардэныпхъууи ябгэщ,
 • БгынтIэр къощIэ щыхьэкIуэу,
 • Сытым щхьэкIэ
 • УкъыскIэ лъыкIуа,
 • Пщымахуэ нэф?
 • Сэ сыфадэ кIуапIэщ,
 • Си унапIэр уоцIыхуххэ,
 • Ди хэкушхуэри сэ си щIасэщ,
 • Уэ ущIасэу угугъэжми,
 • Мыжыжьэжу къэблэгъащ
 • Фи махуэм и кIуэдыгъуэр.
 • Лашэрэ
 • Мэзыкъуэ  ТIутIэрэ
 • Лашэ Iуэхушхуэ дыди имыIэу, ауэрэ къыдэщхьэрыукIауэ, хуэзащ и ныбжьэгъу гуэрым. Ар зэгуигъэпыну мурад ищIри, и гугъам хуэдэу къыщIэмыкIыу, езыр нэхъ Iейуэ къызэгуигъэпащ:
 • Ей! Мэзыкъуэ ТIутIэу
 •  тIэтIэрыкхъужь!
 • Кхъужьэ мыжьэ йошажьэри
 •  уосондэджэр,
 • Къэпсондыджэрри Бжейкъалэ
 •  щоф,
 • Уи фэр къыпхуакъури
 •  укъыдахуж.
 • Ху жылэ лъаIуэщи,
 •  Арщыдан уокIуэ,
 • УкъыщыкIуэжкIэ гум утожае,
 • Уи вожэ закъуэри щIалэм ирах,
 • Хьэхэбасагъэр щIэх зыхэбныну! — щыжиIэм, ТIутIэр къэгубжьри, жэуапыр кIэщIу къритыжащ:
 • Агънокъуэ Лашэу пшынауэкIэ
 •  мыщIэ,
 • Iуэху умыщIэн щхьэкIэ,
 •  уэ къоджэдыхь,
 • Сэ къэзджэдыхьми, си Iыхьэр
 •  солэжь.
 • Уэ уи жьэжьыр бгъэджатэу,
 • Уи пхэжьри хуэтопу,
 • Уи нэкIужьыр топ джэгупIэ
 •  хуэдэ,
 • УдэфагъапщIэу зумыщIэжу
 • уоусэ.
 • Узыщепсыхыр уи унэщ,
 • Унэ-унэми ущохутэ,
 • Къуатым щхьэкIэ удалъэу,
 • Уи пшыналъэр уогъэву,
 • Къэбвууфыр уи былымщ,
 • Сумыгъащтэу тIэкIу текIуэти,
 • IукIуэтыпи, насып лъыхъуэ.
 • Мэзыкъуэ ТIутIэ ар щыжиIэм, Лашэ ар игу техуакъым, асыхьэтым пидзыжын къигъуэтащ:
 • Ей, Мэзыкъуэ ТIутIэу
 •  тIыгурывэжь,
 • Вы уэдыжь и хабзэу умыгурым!
 • Мэремыр къэсым, сампIэ
 •  имыхьэ,
 • Си насып Iыхьэр Къэбэрдейм
 •  хэлъщи,
 • Сыщымыуэжу къыхызохыж.
 • Жыхафэгум утохьэри,
 • Хьэлу Iыхьэщ къыуатыр,
 • Нэгъуейм къыуата выщIэри
 • УхуэпIащIэу пшхыжащ.
 • Жэщ къэсыхункIэ сэ софэ,
 • Исфу лъэпкъыр уэркъыжь
 •  мылъкущ.
 • Хэт и мылъку ущIэгузавэр?
 • Зи вакъэр зэву,
 • Вэгъуэм жылэншэу,
 • Къэзышэм ехъуапсэу,
 • ПсэукIэ мыщIэу
 • Зи гъащIэр зыхьын жысIэнти,
 • СфIэтхьэмыщкIэ уохъу!
 • Хъуэхъу зыжраIэм —
 • Хъуанэ къызыфIэщI,
 • ХьэщIэ къызыхуэкIуэу
 • ЕмыкIу къэзыхь,
 • Мухьэдин малъхъэгъу
 •  зыщIыну,
 • Iэминат зэримыпэсыр уэращи,
 • Уигъуэгутет!