ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

 • Театр бжэIупэм Борис и гъащIэ гъуэгуанэр къэзыгъэлъэгъуэж, Iэужьхэр, усэ къыхэхахэр зытет стенд телъыджэхэр къыщыппежьэрт. ПэIущIэ пэшым IутIыжым и IэрыкI пкIыгъэ-хэр, сурэтхэр, пхъэм къыхищIыкIа и IэдакъэщIэкI-хэм я гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэрагъэпэщат.
 • Фэеплъ пшыхьыр а лIы щэджащэм теухуа псалъэ гуапэкIэ къызэIуихащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. IутIыжым и гъащIэ гъуэгуанэр къызэхуэсахэм ягу  къигъэкIыжа  иужь,  абы и  Iэужь  бейр  лъэпкъ  гъуазджэм, щэнхабзэм и хэлъхьэныгъэфIу къызэрилъытэр жиIащ министрым.
 • — АдыгэбзэкIэ тхылъ еджэ дэтхэнэри IутIыжым и «псалъэм» иримыхьэлIэнкIэ, димыхьэхынкIэ Iэмал иIэкъым. Адыгэбзэм и дуней телъыджэ къытхуэзыгъэщIа тхакIуэм фIыщIэ мыухыж худощI, — жиIащ Къумахуэм.
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ IутIыж Борис  игъэгушхуахэм, зыдэIэпыкъуахэм зэращыщыр.
 • — Борис и IэщIагъэхэм языхэз фIэкIа имыIами,  цIэрыIуэ ирихъуну ирикъунт, апхуэдизкIэ ар дэтхэнэми хуэIэрыхуэти. IутIыжым и лъэпкъыпсэм, хэкупсэм и инагъыр абы къыт-       хуигъэна Iэужьым и пщалъэу къэплъытэ хъуну собж. Уасэншэщ и сатыр пIаскIуэхэр, гушыIэ дахэ-хэр, псалъэ шэрыуэхэр, — жиIащ Увжыкъуэ.
 • IутIыжхэ я лъэпкъым къыбгъэдэкIыу пшыхьым къыщыпсэлъащ «Адыгэ унэ» тыкуэн-музейр зей IутIыж Мэжид.
 • — Борис хуэдэ къызэрытхэкIам хуабжьу дрогушхуэ. Ар Тхьэр зыхуэупса цIыхут, ауэ абы езым и гугъуехь химылъхьамэ, нобэ дызыхэплъа и Iэужь дахэхэр тлъагъуну фIэщщIыгъуейт. ФIыщIэ ин яхузощI мы Iуэхум гугъу зыдезыгъэхьа дэтхэнэми, — захуигъэзащ Мэжид къызэхуэсахэм.
 • Борис и IэдакъэщIэкIхэу «Тыргъэтауэ», «Эдип», «Хьэпэщыпхэ» пьесэхэм ящыщ Iыхьэхэр щагъэлъэгъуащ пшыхьым. IутIыжым и усэхэр куууэ зыхыуагъа-щIэу къеджащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хъыдзэдж Борис, Тхьэщыгъуей Жаннэ, Мысостышхуэ Маринэ, Хьэмырзэ Ахьмэд, ХьэхъупащIэ ФатIимэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • IутIыж Борис и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэд цIэрыIуэхэр пшыхьым щагъэзэщIащ республикэм и артист пажэхэу Хьэкъул Оксанэ, ДыщэкI Артур, ЦокIыл Азэмэт, «Бзэрабзэ» гу-пым.
 •  
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.