ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ  Казбек  IущIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щIым щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэхынымкIэ,  абыхэм елэжьынымкIэ щыIэ комбинатым  и  генеральнэ  директор  Ушаков Игорь

2020-11-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. КъБР-м и Правительствэм и Унэм щэкIуэгъуэм и 17-м щыIущIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щIым щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэхынымкIэ, абыхэм елэжьынымкIэ щыIэ комбинатым и генеральнэ директор Ушаков И. А.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Тырныауз деж вольфрамрэ молибденрэ къыщыщIэхыным, абыхэм елэжьыным теухуауэ ягъэпса проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхухэр зэфIэгъэкIынымкIэ щыIэ хэкIыпIэ-хэм. Гулъытэ хэха хуащIащ проектым и етIуанэ Iыхьэр гъэзэщIэным хузэхалъхьа «гъуэгу картэм» щыубзыхуахэр зэгъэхъулIэным.
  • А дэфтэрым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, 2021 гъэм и етIуанэ мазищым яужь ихьэнущ а лэжьыгъэхэр щекIуэкIыну унэхэр, ухуэныгъэхэр щIыным, гъуэгухэр укъуэдииным. IуэхущIапIэщIэм 2023 гъэм и кIэм ирихьэлIэу лэжьэн щIидзэну траухуащ.
  • Тырныауз деж вольфрамрэ молибденрэ къыщыщIэзыхыу щыта IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыжыным теухуа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI Урысей Федерацэм и Президентым Урысей Федерацэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, «Ростех» къэрал корпорацэм къалэн зэращищIам тету.
  • «Iуащхьэмахуэ къыщIэхыпIэ комбинат» IуэхущIапIэр «Ростех» къэрал корпорацэм хохьэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Тырныауз щIыпIэм щыIэ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр гъэлэжьэнымкIи лицензэ иIэщ. Мы зэманым ирихьэлIэу ягъэзэщIащ проектым и япэ Iыхьэр: щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэхыным теухуа лицензэр зыIэрагъэхьащ, щIыпIэм щIэлъыр зыхуэдизыр къыщыгъэнэIуа, дунейпсо мардэхэм къитIасэ технико-экономикэ лъабжьэр зэхалъхьащ, Тырныауз вольфрам-молибден комбинат къэрал унитарнэ IуэхущIапIэм щIы щIагъым лэжьыгъэхэр щригъэкIуэкIыну хуит зыщI тхылъхэр иIэщ. Иджы яужь итщ проектым и етIуанэ Iыхьэм къыщыгъэлъэгъуахэр зэфIагъэкIыным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.