ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкум и лъапIагъыр зыхащIэ

2020-08-01

 • Щамым зауэр къыщы­мыхъей ипэкIэ Хэкужьым къэIэпхъуэжахэм, адэжь щIыналъэм щыIэ гъащIэмрэ псэукIэмрэ я лъапIагъыр, IэфIагъыр зы­хэзыщIэ ди лъэпкъэгъухэм ящыщщ Гъусокъуэ (Куэбл) Раджаб и бынунагъуэри. Унагъуэм нэрыбгитху щIэсщ: зэщхьэгъусэхэм щIалитI къащIотаджэ; къадопсэу зи ныбжьыр илъэс 80-м фIэкIа, Раджаб и анэ Аиша (Дадэхъухэ япхъущ).
 • Аиша и адэм и адэжращ Хэкур зыбгынауэ щытар. КъэбэрдеймкIэт здикIар. И анэр абазэт. Раджаб и адэр шапсыгъщ, Куэблхэ яйщ.
 • Щамым къикIыжауэ Хьэбэз къуажэм мы зэма­ным унагъуитху щопсэу. Ахэр зы къуэпсщ, къызэдалъхуахэм я къудамэщ… ЗыщIэсыр къатищу зэтет, фэтэр зыбжанэ зыхэт зы унэщ.
 • Нобэ зы унэм щIэс уна­гъуитхури Хьэгъундыкъуей къуажэм щыпсэуащ. Ахэр нэхъ гъунэгъуу фэдгъэ­цIыхуну, я гурыгъу-гуры­щIэхэм фыщыдгъэгъуэзэну дыхуейщ.

 • Гъусокъуэ (Куэбл) Раджаб
 • Хэкужьыр псэупIэ ящIыну илъэсиблкIэ узэIэбэкIыжмэ Урысейм къыщихьэжам, Раджаб и унагъуэр щетIысэхауэ щытащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Хьэбэз районым щыщ Хьэгъундыкъуей (Али-Бэрдыкъуэ) адыгэ къуа­жэжьым.
 • — Дыщыпсэуа къэралым, Щамым, хьэлэмэту ди Iуэху щытщIэжырт, зыми дыхуэныкъуэтэкъым, пщIэ къыт­хуа­щIырт, лъэпкъ куэд дызэхэсми, зэран дызэхуэхъуртэкъым. Хамэ къэрал куэдрэ сыщыIащ, сыщылэ­жьащ, мылъку и лъэныкъуэ­кIи гуныкъуэгъуэ сиIакъым. Ауэ, дэ нэхъыщхьэу дызэгупсысар ди сабийхэр, нэхъыжьхэр адэжь щIыналъэ къитшэжынырщ, дызэры­адыгэр зыщыдмыгъэгъуэп­щэнырщ, дунейм дыхэмы­шыпсыхьыжынырщ. Зауэм дигъэгузавэуи дыкъэкIуэжакъым, къэралми дыкъри­хуакъым. Дэ Хэкужьыр ди плъапIэт.
 • Пэжщ, уи гъащIэ псом лъа­щIэ щыпщIа щIыпIэр къэбгъанэу, нэгъуэщI къэ­рал уIэпхъуэныр тыншкъым. Дэнэ ущемытIысэхми, япэ­щIыкIэ хьэлъэ зэрыхъунури хэткIи гурыIуэгъуэщ. Зыри Iэгу зэIухакIэ къыппежьэнукъым. Аращи, тIэкIу гугъу дехьами, Хэкужьым дыкъы­зэрихьэжрэ цIыхуу къыддэIэпыкъуар гъунэншэщ, зэран къытхуэхъуакъым, я сэбэп къыдэмыкIамэ. ФIы­щIэу яхуэтщIми уасэ иIэкъым, — ирешажьэ ди зэп­сэлъэныгъэр Раджаб.
 • «Гугъу дехьащ» щыжиIэкIэ, Раджаб нэхъыщ­хьэу къызытеувыIэр къызэ­рыхьэжа къэралым щыпсэуну хуитыныгъэ къезыт тхылъхэр къыдэхын Iуэхухэращ. АтIэ, къэралым и цIыху ухъун папщIэ, хабзэкIэ зэбгъэпэщын хуей Iуэхугъуэ куэд щыIэщ.
 •  — НобэкIэ ди унагъуэм «вид на жительство»-щ ди­Iэр. Аращи, хабзэм дытету ди дэфтэрхэр зыдогъэпэщ «гражданство» къыдэтхын папщIэ. Тхьэм и шыкуркIи, ди Iуэхур мэкIуатэ. ХабзэкIэ къапщтэмэ, Урысейм и цIыху ухъуныр, гражданствэ къы­дэп­хыныр IыхьлыгъэкIэщ зэрызэфIэкIыр. Нэхъ гуры­Iуэгъуэу жысIэнщи, уи адэ-анэкIэщ. АбыхэмкIэ дэфтэрхэр тэрэзмэ, лъэпощхьэпо хэмыту къэралым гражданствэ къует. Ауэ ар къелъахъэ ахэр зэрызэфIэгъэкIыпхъэ мардэхэр, бгъэдыхьэкIэхэр нэгъэсауэ зэрамыщIэм. ­Къапщтэмэ, дыкъыздихьэжа къэралым и хабзэ куэд дэр-дэру зэдгъэщIэжащ. АтIэ, Урысейм и хабзэм утетын щхьэкIэ, ахэр нэгъэсауэ пщIэн хуейкъэ?! АбыкIэ ди Iуэхур тынш дыдэкъым. Пэжщ, Адыгэ Хасэри, цIыху щхьэхуэхэри хуабжьу къыддоIэпыкъу, ди Iуэху тхуагъэкIуатэ, дызэкIуалIэхэм ялъэкI къагъанэркъым, — къыпещэ Раджаб.
 • Ди псэлъэгъум зэрыжиIэмкIэ, и щхьэгъусэм и анэм гражданствэ къратащ. АтIэ, Урысейм и хабзэм тету, анэм и щIалищымрэ и пщащэмрэ (Раджаб и щхьэ­гъусэмрэ) гражданствэ къаритыну хуитщ.

 • Псэуным ехьэлIауэ гугъу езыгъэхьу Раджаб зи гугъу ищIыр лэжьапIэ зэрамыIэращ. Апхуэдэу щытми, абы къыгуроIуэ IэнатIэ зэрамыгъуэтым дуней псом цIыху куэд зэрыщигъэпIейтейр. АтIэми, Iуэху зыдэмылъ ­къуажэм а лъэпощхьэпор нэхъыбэу щызыхыбощIэ…
 • — Супервайзер, аргонкIэ гъущI зэпыгъэвэн, инженер нэхъыщхьэ IэщIагъэхэм срилэжьащ, уеблэмэ Щамым инженерхэр щез­гъаджэрт. Иджы гараж бэ­джэнду къэсщтауэ, машинэ инхэм солэжь, абыхэм сазэрыкIэлъыплъын хуеймкIэ щIэныгъэ збгъэдэлъщи, си щIакхъуэ Iыхьэ къызолэжьыж. КъызэкIуалIэIамэ — солажьэ, къэмыкIуэIамэ — лэжьыгъэншэу сыдэсщ… Сыт хуэдэ Iуэху къепхьэжьэнуми гражданствэ уиIэн ­хуейщ…
 • Раджаб дызэрыщигъэ­гъуэзамкIэ, Хэкужьым щетIысэха ди лъэпкъэгъухэр къуажэдэсхэм я гулъытэ щыщIэркъым. Псом хуэмыдэу, ерыскъыкIэ къа­зэрыпэIэбэр жеIэ. Къи­щынэмыщIауэ, унэлъащIэ, нэгъуэщI хьэпшып жыпIэми, зыри зимыIэу етIысэха унагъуэр зыхуэныкъуэн дэтхэнэмкIи, цIыхухэр хуабжьу дэIэпыкъуэгъу къахуохъу.
 • Раджаб и зы щIалэ цIыкIум и узыншагъэм нэхъ кIэ­лъыплъыну къахудохуэри, дохутырхэм хуабжьу зыкъыщIагъакъуэ. ЗэрыжиIэмкIэ, и щIалэ сымаджэм и тхылъхэр зэрегъэпэщ, медицинэ и лъэныкъуэкIэ къэралым и дэIэпыкъуныгъэ игъуэтын папщIи, зэ­кIуалIэ псори къыдоIэ­пыкъу. Дохутыр-психолог Щы­мырзэ Мирэ деж щегъэжьауэ, дэтхэнэми лъэкI къи­гъанэркъым я Iуэхур кIуэ­тэнымкIэ. Къуажэдэсхэми Адыгэ Хасэми щIыхуэ къа­тенэркъым.
 • Гу лъыдмытэнкIэ Iэмал зимыIэт Раджаб и унагъуэм адыгэбзэр уэр-сэру зэрыщагъэбзэрабзэм. Япэрауэ, зи ныбжьыр хэкIуэта, пIэм хэлъ зэпыт Аиша адыгэ нанэ дыдэщ, зи, Щамым щыпсэ­уауэ умыщIэмэ, къыпхуэ­щIэнкъым Хэкужьым къы­щымыхъуауэ. Сабийхэри ап­хуэ­дэщ, адыгэбзэкIэ мэп­салъэ. Арами, адэжь щIы­­на­лъэм къыщихьэжам, сабиитIым адыгэбзэ ящIэртэкъым.
 • — Ди лъэпкъэгъухэм да­къы­хыхьэжри, мазитI-щыкIэ сабийхэм урысыбзэри адыгэб­зэри уэр-сэру зрагъэщIащ. Абы ущымыгуфIыкIыпIэ иIэ?! АбыкIи хуабжьу сэбэп мэхъу дызыхэсыр зэрыадыгэр, еджапIэр, сабийхэм я ныбжьэгъухэр. ­Къапщтэмэ, дызыщIэхъуэп­сар къыдэхъулIащ — ди бы­ныр адэжь Хэкум, ди лъэпкъэ­гъухэм дахэсу допI. Ар на­сыпышхуэщ.
 • Мы унэм дыкъыщыIэп­хъуэ­жам ди хъуржынхэм ярылъ хьэпшыпхэр, щы­гъын­рат тIэщIэлъыр. Унэр зэте­з­ылъ­хьам и ныбжьэгъу­хэр щIыгъуу Iэнэ къытхуа­шащ, нэгъуэщI си зы ныбжьэгъу щIалэм щIыIалъэ, адрейм зэрыжьыщIэ Iэмэп­сымэ, нэгъуэщIхэми тепIэн­щIэлъын, щхьэнтэ… Мис, мы флъагъу псомкIи дыкъызэрагъэпэщащ.
 • Гукъеуэу сиIэр урысыбзэр фIыуэ зэрызмыщIэрщ. Абы си Iуэху куэд къегъанэ. Ауэ, ди лъэпкъэгъухэм дахэсщ, адэжь Хэку допсэухьри, ар шыкурщ икIи насыпу зэры­римыкъу щыIэкъым! — гушхуэу къыщIегъуж Раджаб.
 • Зэкъуэшхэр — Хьэрун, Хьусам, Ислъам
 • — Адыгэхэр къызэрытхуейри зыхыдагъэщIащ, псом хуэмыдэу, Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм. Хуабжьу къытхуо­гуфIэ, къытхуэгуапэщ, къытхуогузавэ. ДымэжэлIэнкIэ, щIыIэм дисынкIэ дышынэркъым. Ауэ, адэ-анэ псоми яхуэдэу, ди сабийхэм я къэ­кIуэным дыщIэмыгупсысу хъуркъым, — ирагъажьэ ди псалъэмакъыр Мэхъуш зэкъуэшхэм — Хьэрун, Хьусам, Ислъам сымэ.
 • Ахэр Раджаб ипэкIэ зы илъэс­кIэ Урысейм къихьэжащ. А унагъуэр Раджаб и щы­къухэщ. Абыхэм зы шыпхъу­ яIэщ — Мариям. Абы хъыджэбзитI епI. Мэхъушхэ я нэхъыжьыр я анэ Джамилэщ.
 • Мы зэрылъхузэрыпIым псоми гражданствэ яIэщ. Къапщтэмэ, зэкъуэшхэм я нэхъыжь Хьэрун гражданст­вэ иIэщ 1998 гъэ лъандэрэ. Ар иджыкIэ и закъуэ мэпсэу, и быныр и гъусэкъым. Раджаб гуныкъуэгъуэ зыхилъа­гъуэ Iуэхуращ Хьэруни зыгъэпIейтейр — лэжьапIэ зэримыгъуэтырщ, ахъшэ зэрыIэщIэмылъырщ.
 • — Ерыскъыр, щыгъыныр, унэ­лъащIэр уиIэми, дэфтэр Iуэху къыплъыкъуэкIамэ, пса­лъэм папщIэ, республикэм и къалащхьэм унэсын хуеймэ, гъуэгу уасэ къудейми улъыхъуэну къыпхудохуэ. Пэжщ, щIыхуэ-хьэхуэ жы­пIэурэ уи Iуэху богъэкIуатэ. Ауэ, а щIыхуэри улажьэу птыжын хуейкъэ?! — и щыкъу щIалэм и Iуэху зытетым теухуауэ жеIэ Раджаб.
 • Хьэрун къыкIэлъыкIуэ Хьусамрэ и щхьэгъусэмрэ бынитI — пщащэрэ щIалэрэ зэдапI. ЗэрыжытIауэ, уна­гъуэм щIэсыр Урысейм и цIыхуу щыткIэрэ, къэралым и дэIэпыкъуныгъэ ягъуэт. Псалъэм папщIэ, мазэ зыбжанэ хъуауэ дуней псор зэрыува щытыкIэ хьэлъэм къыхэкIыу къэралым цIыху­хэм зэрызащIигъакъуэ Iэмалхэри мыбыхэм къалъысащ. Я бынхэр еджапIэм макIуэ, адыгэ сабийхэр я ныбжьэгъущ, яхэсыхьащ… Ауэ, унагъуэм и нэхъыжьым лэжьыгъэ хэха зэримыIэм быныр гугъу ирегъэхь.
 • Зэкъуэшхэм я нэхъыщIэ Ислъам (Исам) и Iуэхур нэхъ гугъуу къэтлъытащ. Зэщхьэгъусэхэм щIалитIрэ зы пщащэрэ яIэщ. Пэжщ, унагъуэм щIэсым гражданствэ яIэщ, ахъ­шэ гуэри кърат, ауэ мы­быхэми лэжьапIэ зэрамыIэм и щхьэусыгъуэкIэ, къащIэува я быныр ирагъэджэнымкIэ хуабжьу гугъу йохь.
 • — Гражданствэ уиIэу, улэ­жьэ­ну иужь уихьамэ, уры­сыбзэр Iэмал имыIэу пщIэн хуейщ. Дэ урысыбзэр тIу­рылъ­къыми, хуабжьу гугъу дохь, лэжьыгъэм зеттыфыркъым. ЯпэщIыкIэ унэ зэгъэпэщыжыным ды­пыщIауэ дылэжьащ, иужьым IэфIы­кIэ тщIыуэ щIэддзащ. Иджыпс­туи ди IэрыщIхэм къыщIэупщIэмэ, яхудощI.

 • Си щIалэхэр колледжым що­джэ. Зыр Налшык къалэм щыIэщ. Адыгэ Хасэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ абы общежитым псэупIэ къыщратащ. Пщащэр Черкесск къалэм махуэ къэс кIуэурэ щIэ­ныгъэ щызрегъэгъуэт. А псоми гъуэгу уасэ токIуадэ. Ахъшэ къыпхуэзыхь лэжьапIэ ущимыIэкIэ, быныр зы­хуей­ хуэбгъэзэныр гугъу ­мэхъу. Пэжщ, гражданствэ ды­зэриIэм и фIыгъэкIэ, къэралым къарит ахъшэр ди сабийхэми къалъысащ. Ауэ, абыкIи Iуэхур зэфIэкIыркъым, махуэ къэс зыгуэр ухуэ­ныкъуэщ, еджэным пщIэ щIэптын хуей мэхъу, «коммерческэ» IэмалкIэ ущеджэкIэ, — игу къеуэу къы­хегъэщ Ислъам.
 • — ЦIыхухэр хьэлэлу къытхущытщ. Ауэ дэ доукIытэ ди щхьэ нэгъэсауэ зэрытхуэмыпIыжым, ди бын зы­хуей­ зэрыхуэдмыгъэзэфым папщIэ, — жаIэ зэкъуэшхэм. — Пэжыр жытIэнщи, щхьэегъэзыпIэ дымыгъуэту мы хэгъэгум дыкъэкIуакъым. Тыр­кумкIи, Къэбэрдей-БалъкъэрымкIи, Адыгэ РеспубликэмкIи дыкъэнэну, ды­кIуэну лъэкIыныгъэ диIащ. Ауэ дыхуеякъым. Ди псэм къищтэу, дыхуейуэ мы щIы­пIэм — адэжь Хэку Къэрэшей-Шэрджэсым — дыщетIысэхащ. НэгъуэщI щIыпIэ деплъэкIыну ди гугъэкъым. Ди сабийхэм я пщэдейращ дызытешыныхьыр. Абыхэм я Iуэху зэпэщ хъун папщIи тлъэкI къэдгъэнэнкъым, лэжьыгъэ диIэ закъуэмэ. Уи Хэку ущыпсэууэ ущышхэ­жыным нэхъыфI щыIэкъым. Ди гугъапIэ нэхъыщхьэхэр зэтпхри дыкъыздэкIуэжа къэралыр, дызыхэтIысхьэжа ди лъэпкъэгъухэращ, — зы­жьэу жаIэ Мэхъуш зэ­къуэшхэм.
 • АБИДОКЪУЭ  Санэ.
 • Сурэтхэр Туаршы Беслъэн трихащ.