ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Вести  FM»  радиостанцым Налшык  лэжьэн  щыщIедзэ

2020-07-30

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм радио-теленэтынхэр къэзыт и центрым цIыхухэм хъыбар ярегъащIэ «Вести FM» урысей радиостанцым 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 30-м щегъэжьауэ Налшык къалэм лэжьэн зэрыщыщIидзэмкIэ. Нэтынхэр екIуэкIынущ 96,6 Мгц частотам тету.

  •  «Вести FM» станцым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ урысей хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я деж пашэ щыхъун, къэралым и щыхьэрми, Санкт-Петербурги, нэгъуэщI къалэшхуэхэми щыпсэухэр къыдихьэхын. Станцыр ВГТРК холдингым   хохьэ.