ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ  Казбек  я  щхьэIуэхукIэ къыхуэкIуахэм  яIуощIэ

2020-07-28

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и Унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

  • КъБР-м и цIыхухэм щIыналъэм и УнафэщIым зыкъыщIыхуагъэзахэм ящыщщ я узыншагъэр, псэупIэр егъэфIэкIуэным, хуэмыщIауэ псэу, бын куэд щапI унагъуэхэу щытыкIэ гугъу къихутахэм защIэгъэкъуэным ехьэлIа Iуэхухэр, нэгъуэщI зыгъэпIейтейхэр.
  • КIуэкIуэ К. В. зэIущIэм и ужькIэ КъБР-м и гъэзэщIакIуэ властым и зыхуэфащэ органхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ къалэн ящищIащ цIыхухэр къыщIыхуэкIуа Iуэхухэм хэплъэу, абыхэм хэкIыпIэхэр къыхуагъуэтыну.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.