ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэкIэ езыхэр зэдоджэгуж

2020-07-14

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щыIэну зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуегъэхьэзыр. Зыгъэсэныгъэхэм къыдэкIуэу зэIущIэхэри ди щIалэхэм ирагъэкIуэкI.

  • Зэхьэзэхуэм зыщыхуагъэхьэзыр лъэхъэнэм зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр зыдрагъэкIуэкIын командэхэр къагъуэтыну сыт щыгъуи гугъуу щытащ. Абы къыхэкIыу адрейхэр нэхъ щызэхуэс щIыпIэхэм кIуэн хуей хъурт. Иджы Iуэхур нэхъ хьэлъэжщ, коронавирус уз зэрыцIалэм псори зэрызэпэщIигъэкIуэтам къыхэкIыу. АрщхьэкIэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр щымыIэмэ, зыгъэсэныгъэхэр зэрекIуэкI щIыкIэр, футболистхэм я зэфIэкIыр здынэсар къыпхуэщIэнукъым. ХэкIыпIэу къэнэжыр зыщ – езыхэр зэдэджэгужынырщ. Апхуэдэу иджыблагъэ ищIащ «Спартак-Налшыкым».
  • Гупым хэт футболист тIощIрэ тIум щIагъужащ япэ дивизионым щыджэгухэу, ауэ зэкIэ зызыгъэпсэхухэу ДыщэкI Аслъэнрэ Гъурф Азэмэтрэ, къищынэмыщIауэ, щIалэгъуалэм къыхашащ Бахъсэнокъуэ Алихъан. Хужьу хуэпахэм яхэту зыкъагъэлъэгъуащ Щоджэным (63-нэ дакъикъэм ар Къардэным ихъуэжащ), Мэкъуауэм, Ольмезовым, Шаваевым, КIэдыкIуейм, Клышэ, Iэпщацэм, Пащтым, Ашум, Гугуевым, Хьэшырым. Футболкэ щхъуантIэхэр ящыгъащ Къардэным (Къумыкъум, 46), Дзэмыхьым, Шумахуэм, Мендадзе, Уэрэзейм, Дэхъум, Гъурфым (Торосян, 62), ДыщэкIым, ХъутIэм, Бацэм, Бахъсэнокъуэм (Къурмэным, 46).
  • Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, хужь зыщыгъхэрат дызыхуэкIуэ зэхьэзэхуэм КIэбышэ Заур зи пашэ тренер гупым тегъэщIапIэ ящIынур. ЩхъуантIэхэр абыхэм еныкъуэкъупхъэт, хэт нэхъ лъэщми наIуэ ящIу. Зым къыхэкIыу адрейм щыхыхьаи къэхъуащ. Апхуэдэу гъуащхьэтет Къардэн Имран хужьхэми щхъуантIэхэми яхуэджэгуащ.
  • Джэгум и япэ Iыхьэр зэрытемыгъэкIуауэ иухащ — лъэныкъуитIми бжыгъэр къахузэIухакъым. Нэхъ лъэщыр зэхэзыгъэкIа топ закъуэр ХъутIэ Анзор щыдигъэкIар загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэщ.
  • Видео Iэмэпсымэхэр къагъэсэбэпу мэкъуауэгъуэм и 25-м зэхэта Профессионал Футбол Лигэм и зэIущIэм щаубзыхуащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм командэ 60-м нэблагъэ зэрыхэтынур. Ахэр гупиплIу ягуэшынущ икIи хэт дэтхэнэм хэхуэнуми, мыгувэу яубзыхунущ. Къэралым щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэм Iэмал къаритмэ, шыщхьэуIум (августым) и 1-3 махуэхэм зэпеуэр зэхаублэну я мурадщ.
  • Нобэ «Спартак-Налшыкыр» Железноводск къалэм кIуэнущ. Ди щIалэхэм абы зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ щыдрагъэкIуэкIынущ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къадыхэт Черкесск и «Интер»-м.
  • Жыласэ  Заурбэч.