ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Си гукъэкIыжхэр». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Архэст Хьэсэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Нарт хъыбархэр». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 8.35 «Къэрал цIыкIу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…». «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 18.20 КъБР-м и цIыхубэ артист ШэджыхьэщIэ Аслъэнбий и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Ди хьэщIэхэр». Альботовэ Марьянэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Агънокъуэ Лашэ» (12+)
 • 21.10 «IэщIагъэлI». Къаскъул Мухьэмэд. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ди хьэщIэхэр». Альботовэ Марьянэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Агънокъуэ Лашэ» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «IэщIагъэлI». Къаскъул Мухьэмэд. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 8.50 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 9.15 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Микрофоныр — сабийхэм». Къожакъ Иринэ (12+)
 • 17.15 «Пелуан». ГрэпплингымкIэ дунейпсо чемпион Узденов Марат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 КъБР-м и цIыхубэ артист ШэджыхьэщIэ Аслъэн- бий и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Таукеновэ Галинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Лъэхъэнэгъу». Москва дэт «Гоголь-центр» театрым и актрисэ Мамрэш Светланэ (12+)
 • 21.10 «IэщIагъэлI». Къаскъул Мухьэмэд. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Лъэхъэнэгъу». Москва дэт «Гоголь-центр» театрым и актрисэ Мамрэш Светланэ (12+)
 • 7.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Таукеновэ Галинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Пелуан». ГрэпплингымкIэ дунейпсо чемпион Узденов Марат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Микрофоныр — сабийхэм». Къожакъ Иринэ (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Спортым дихьэххэр». УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Джэданэ Залым (12+)
 • 17.50 «Телестудио»: адыгэбзэ. 70-нэ дерс (12+)
 • 18.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ЩIэныгъэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Ахматовэ Любэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Гум имыхуж». РСФСР-м и цIыхубэ артист Ерчэн Леонид (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». ITV-м и унафэщI Алтуев Мурат (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Гум имыхуж». РСФСР-м и цIыхубэ артист Ерчэн Леонид (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». ITV-м и унафэщI Алтуев Мурат (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЩIэныгъэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Ахматовэ Любэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Телестудио»: адыгэбзэ. 70-нэ дерс (12+)
 • 8.55 «Спортым дихьэххэр». УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Джэданэ Залым (12+)
 • 17.00 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ спорт тележурнал (12+)
 • 17.55 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 68-нэ дерс (12+)
 • 18.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «УзэщIакIуэхэр». Мокаев Зантуду (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Философие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор Ахъуэхъу Еленэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «УзэщIакIуэхэр». Мокаев Зантуду (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Философие щIэныгъэхэм я кандидат, профессор Ахъуэхъу Еленэ (12+)
 • 8.15 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 68-нэ дерс (12+)
 • 8.40 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.45 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.30 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Жьэгу». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Бапинаев Зариф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 КъШР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». Нало Евгение (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Жьэгу». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Бапинаев Зариф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 КъШР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». Нало Евгение (12+)
 • 8.30 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.50 «ХъуэпсапIэм дамэ къызытригъэкIахэр». Бэгъуэт Анзор (12+)
 • 18.15 «Абы и псалъэр». ТхакIуэ Журт Биберд и творчествэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.45 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». Пшынауэ Уэрэзей Лидэ теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.45 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 19.55 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Крушельницкий Валерий (12+)
 • 20.25 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». Пшынауэ Уэрэзей Лидэ теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Крушельницкий Валерий (12+)
 • 7.30 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 Мультфильм (0+)
 • 16.10 Жеребцов Владимир. «Къуршым адэкIэ дзэлыр щопыхьэ». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 18.00 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 20.05 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)
 • 20.30 «Сэ усэ сотх адыгэбзэкIэ». УсакIуэ Бэлагъы Любэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОРТ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.55 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Франджым адыгэш щызыгъэхъухэм я зэгухьэныгъэм и президент Дебер Джули (12+)
 • 7.25 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIагъэ». Абджым елэжь Боттаев Михаил (12+)
 • 8.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 8.15 КъБР-м и цIыхубэ и артисткэ Сокъур Ольгэрэ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Газаев Алимрэ я концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.15 «Лъэхъэнэгъу». Мокаев Тенгиз (12+)
 • 17.45 «НэгъуэщI гъащIэ». УФ-м и УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьыгъэм теухуауэ (16+)
 • 18.15 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Бей ФатIимэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «НэгъуэщI гъащIэ». УФ-м и УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьыгъэм теухуауэ (12+)
 • 6.50 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Бей ФатIимэ (12+)
 • 7.20 «Лъэхъэнэгъу». Мокаев Тенгиз (12+)
 • 7.50 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.15 КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Сокъур Ольгэрэ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Газаев Алимрэ я концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.25 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 17.50 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м атлетикэ хьэлъэмкIэ спортым и мастер Уянаев Владимир (12+)
 • 18.15 «Ракурс». Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 6.40 «Ракурс». Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • 7.10 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м атлетикэ хьэлъэмкIэ спортым и мастер Уянаев Владимир (12+)
 • 7.35 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 8.00 «Концерт». РСФСР-м и цIыхубэ артист, балетмейстер Ульбашев Мутай и фэеплъу. Япэ Iыхьэ (6+)
 • 8.50 «Сурэтхэм къаIуатэ» (6+)
 • 17.00 Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и дунейпсо махуэ. «Лъагъуныгъэ зэрылъ унагъуэ» (12+)
 • 17.35 «ТВ-галерея». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Тубай Раисэ (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КIэрэф Къ. (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и дунейпсо махуэ. «Лъагъуныгъэ зэрылъ унагъуэ» (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Тубай Раисэ (12+)
 • 7.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КIэрэф Къ. (12+)
 • 8.00 «Концерт». РСФСР-м и цIыхубэ артист, балетмейстер Ульбашев Мутай и фэеплъу. ЕтIуанэ Iыхьэ (6+)
 • 17.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.15 Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэм и щIыхькIэ махуэшхуэ пшыхь (12+)
 • 18.15 «СурэтыщIым и лэжьыгъэ». Гуданаев Борис (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.50 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.20 «СурэтыщIым и лэжьыгъэ». Гуданаев Борис (12+)
 • 7.50 Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм я махуэм и щIыхькIэ махуэшхуэ пшыхь (12+)
 • 8.50 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.00 Чехов А. «Загадочная натура» (12+)
 • 17.15 «Дунейм и цIыху». Хирург Бей Хьэсэн (12+)
 • 17.45 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, УФ-м машинэ щIынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэжу Владимир (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 6.50 Чехов Антон. «Загадочная натура» (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, УФ-м машинэ щIынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэжу Владимир (12+)
 • 7.30 «Дунейм и цIыху». Хирург Бей Хьэсэн (12+)
 • 8.00 «Ашэмэз и бжьамийр» (12+)
 • 17.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 17.10 «IэщIагъэлIхэр». Соттаев М. (12+)
 • 17.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (6+)
 • 18.00 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.30 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». ЛIыбзу А. (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 12
 • 6.00 «IэщIагъэлIхэр». Соттаев М. (12+)
 • 6.25 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 6.35 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист, тхыдэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 7.05 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». ЛIыбзу А. (12+)
 • 7.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (6+)
 • 8.00 Юрков Дмитрий и концерт (12+)
 • 17.00 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 17.30 СурэтыщI Будаев Сулеймэн (12+)
 • 17.55 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къумыкъу Тыгъуэн теухуауэ (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Лэжьэгъуэ махуэхэр». Лэжьыгъэм и ветеран Емыш Толбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «НатIэм къритха». Композитор, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балэ Мухьэдин теухуа телевизионнэ фильм. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Белан Юрий. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 7
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Шыхулъагъуэ». ЩIэныгъэлI-IуэрыIуатэдж Нало Заур и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Вагъуэ бын». СурэтыщI Ахматов Леон (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 8
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Унагъуэ насып». Багъыхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Мэлбахъуэхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Унагъуэ альбом». Шаваевхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и дунейпсо махуэ». Хъусинхэ Анзоррэ Замирэрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 9
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Спортым и дуней». «Белая Речка» спорт комплексыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». «Зэныбжьэгъугъэм и утыку» усыгъэмрэ усэ зэдзэкIыгъэмрэ я дунейпсо фестиваль-зэпеуэм къратыкI репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 «Ди щIэинхэр». Этнограф Шопарэ Алан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 10
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Лъагъуныгъэм теухуа ди уэрэдыжьхэр» (12+)
 • 17.40 Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Кхъуэжь Заурбэч (12+)
 • 18.10 «Онлайн». «МузКиноФест» дунейпсо зэпеуэм щытекIуа Къул Ланэ (12+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 11
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «ГъащIэм и алыфбей» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 12
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «ЦIыхубэ уэрэдхэмрэ ахэр зыхъумахэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Актёрхэмрэ абыхэм я ролхэмрэ». Бачиев А. и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Абы хуейр псэухэрщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «ЦIыхубзхэм я дунеймрэ адыгэхэм я дауэдапщэхэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 «Зауэм теухуа гукъэкIыжхэр». Генерал Деппуев Хьэким
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Уэрэ уи цIэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Шаваев Хьэсэн. «СулътIан» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Нало Заур. «ДжэгуакIуэ». Сыжажэ Къылъшыкъуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Лъагъуныгъэм теухуа уэрэдыжьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Дохутырыр студием къыдогъэблагъэ»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм ящыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ»
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 8
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «ИгъэзэщIа ролхэр» циклым щыщщ. ДыщэкI КIунэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм. «Бжьамий» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр. Семёнов А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ»
 • 15.2515.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.40 «ГъащIэм и лъагъуэ»
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 9
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Iэзагъэ». Байсиевэ Марзият (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Абы хуейр псэухэрщ». Ялтэ щекIуэкIа конференцэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Таурыхъыр таурыхъым кIэлъыкIуэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 15.2515.45 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер». МахуэлI Нарзан (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3018.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 «Макъамэ антракт»
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 10
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Зэманым и теплъэгъуэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.309.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ. Пщынокъуэ БетIал (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Гуляев Башир. «АмкIыщ» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Лъагъуныгъэм теухуауэ». Шэрджэс Iэсият (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теу-хуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 11
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 12
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Нало Заур. «ТIуанэ» радиоинсценировкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. «Шамай и быдапIэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 7
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 8
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 9
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 10
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 11
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус — 99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус — 99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 12
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус — 99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэ-кIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)