ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-05-28

  • Адыгэ Хэку, Мейкъуапэ къалэ, Адыгэ Хэкум и ТхакІуэхэм
  • я зэгухьэныгъэ, МэшбащІэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм деж
  • ПщІэ зыхуэсщІ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэ!
  • Гурэ псэкІэ нобэрей уи махуэ лъапIэмкІэ сынохъуэхъу!
  • Догушхуэ фэркІэ, нэхъыжьыфІхэмкІэ, зи лІыгъэрэ гуащІэкІэ сыт щыгъуи щапхъэ хъухэмкІэ! Фэ нэгъэсауэ фылІыхъужьщ, фыухуакІуэщ, фыкъызэгъэпэщакІуэщ. Гугъуехьым зыпыІувдзакъым икІи фыпикІуэтакъым, сыт щыгъуи фІэщхъуныгъэ фхэлът, фи къаруми къихьынури фщІэуэ, фи ныбжьэгъухэм яхузэфІэкІынуми фи дзыхь телът. Пэжу Хэкум фыбгъэдэтащ!
  • Узыншагъэ быдэрэ фІым и фІыжкІэ сыпхуохъуахъуэ!
  • Урысей Федерацэм и Президент ПУТИН  Владимир.
  • Москва, 2020 гъэ,
  • накъыгъэм и 27