ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэм и нэфІыр къыпщыхуэ!

2020-05-28

  • Уи ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъумкІэ гурэ псэкІэ сынохъуэхъу! Нобэрей махуэщІыр Адыгэ Хэкум и жылагъуэ гъащІэм и мызакъуэу, зэры-Урысейуи я махуэщ. Зэрыадыгэ дунейуэ укъызэращІэр и лъэпкъ, и Іуэху хуэпэж, гурэ псэкІэ хуэщыпкъэ цІыху нэсущ.

  • Илъэс пщІы бжыгъэ хъуауэ бгъабзэ къалэмым, адыгэ литературэм хуэпщІ хэлъхьэныгъэм, жылэ Іуэхум епхьэлІэ гуащІэм уемыхъуэпсэнкІэ, пщІэ хуумыщІынкІэ Іэмал иІэкъым. Уи Іэдакъэ къыщІэкІа тхыгъэхэм цІыхур щІоупщІэ, къелъыхъуэ, йоджэ. Ахэр Урысейм и лъэпкъыбэ литературэм и зы ІыхьэфІу хэуващ.
  • ПщІэ зыхуэсщІ Исхьэкъ! Уи ІуэхущІафэр зэрыщыту лъэпкъым и тхыдэщ, и дунейщи, а дунейм иджыри куэдрэ узыншэу ухэтыну, цІыху насып ущымыщІэу ухэпсэукІыну, ехъулІэныгъэфІ куэдкІэ лъэпкъыр бгъэгуфІэну сынохъуэхъу!
  • Тхьэм и нэфІыр къыпщыхуэ, Исхьэкъ!
  • ТЕМЫРКЪАН Юрий,
  • Шостакович Дмитрий и цІэр зэрихьэу Санкт-Петербург
  • дэт академическэ филармонием и художественнэ  унафэщІ.