ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэщIагъэлI нэс, цIыху щыпкъэ

2020-05-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэр радиокомитетым и унафэщIу, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министру, КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым и декану щыта Къардэн Башир Мэхьмуд и къуэр псэуащ и псалъэмрэ Iуэхумрэ, и мурадымрэ Iэужьхэмрэ зэтехуэу. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрытами, зыхущIэкъур гупыр зэгурыгъэIуэнырт, лэжьыгъэр зыхуей хуэзэу къызэгъэпэщынырт икIи ар абы фIы дыдэу къехъулIэрт.

  • Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызэрихьэу хэта, фэбжьышхуэ иIэу абы къикIыжа Къардэныр лъэпкъым хуэфащэу, щIэныгъэм и лэжьакIуэ емызэшыжу щытащ. Башир хуэмыарэзы къэгъуэтыгъуейщ, сыту жыпIэмэ, цIыхур зэхищIыкIырт, дэтхэнэми и пIэ иувэфырт, зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъурт, гумызагъэт икIи ткIийт.
  • Къардэн Башир и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуауэ и ныбжьэгъухэм я тхыгъэ гукъэкIыжхэр ди газетым и къыдэкIыгъуэ гъунэгъухэм язым тетынущ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.