ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-04-30

  • ЩоджэнцIыкIу Нинэ Iэдэм и пхъум балигъ зэрыхъурэ дунейпсо литературэр едж. Абы теухуа- уэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щригъэкIуэкI лекцэ купщIафIэхэм етхьэкъу студенхэри ахэр зыфIэхьэлэмэту едэIуэну къекIуалIэ псори.
  • Нобэ ЩоджэнцIыкIу Нинэ къыщалъхуа махуэр егъэлъапIэ. Пушкиным и цIэр зезыхьэ курыт еджа- пIэ №8-р, Прохладнэ дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий еджапIэр, Бахъсэн къалэ щыIэ КIуэкIуэм и цIэр зезыхьэ школ №8-р, Котляровхэ я тхылъ тедзапIэр абы я гуапэу йохъуэхъу зэIузэпэщыныгъэ, насып, узыншагъэ иIэну, и тхылъхэм я гъуэгур кIыхь хъуну икIи абыхэм къыщыхьа гупсысэхэм цIыхухэм я деж хуэфэщэн пщIэ лъагэ щагъуэтыну.