ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIыжыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-03-28

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Гъэ къэс гъатхэпэм и 28-м дэ догъэлъапIэ гуфIэгъуэ пIалъэ хьэлэмэтыр — Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ зэ­те­гъэувэжыным, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм, зэ­ныб­жьэгъугъэм, зэкъуэшыгъэм и фIыгъуэ мыкIуэдыжым я дамыгъэу щыт а гуфIэ­гъуэ махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

  • Нобэ зи зэхэщIыкIымрэ зи гурыщIэхэмрэ лъагэ балъкъэр лъэпкъыр тегушхуауэ япэкIэ маплъэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм я унагъуэ ­зэкъуэтым хэту гъащIэщIэр еухуэ, къару зыбгъэдэлъ, зэпымыууэ ефIакIуэ иджырей Урысейр зэтегъэувэным зэфIэкI нэрылъагъу ирехьэлIэ.
  • ЩIэуэ къэунэхуа коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр зэрырагъэкIуэкIым къыхэкIыу цIыхубэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр, щэнхабзэ-нэгузыужь Iуэхухэр, ди жагъуэ зэрыхъущи, дгъэмэщIэн икIи ахэр щедгъэкIуэкIыну пIалъэр дгъэIэпхъуэн хуей мэхъу.
  • ДызэщIыгъуу гугъуехь псори къызэрызэднэкIынур, зыхуэдгъэувыжа мурадхэр зэрызэдгъэхъулIэнур, дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым зэпIэзэрыту зэрызедгъэужьынур икIи ар зэредгъэфIэкIуэнур быдэу си фIэщ мэхъу.
  • Республикэм ис псоми узыншагъэ, мамырыгъэ, фIыгъуэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну си гуапэщ.