ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-03-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэнгъуазэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.10 «Усыгъэм и пщIантIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зауэм илыгъуа сабиигъуэ» (12+)
 • 8.50 «СабийгъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

 • 17.00 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». ГъущIым елэжь Iуэгъуз Тамерлан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «Спорт майдан» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Щэнхабзэр — бэшэчыгъэм и лъабжьэщ» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 20.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Тамбий Владимир. (12+)
 • 21.10 «День жизни или Фазиль Искандер». Чкадуа Ибрэхьим и документальнэ фильмыр ягъэлъагъуэ (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 31
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». ГъущIым елэжь Iуэгъуз Тамерлан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «День жизни или Фазиль Искандер». Чкадуа Ибрэхьим и документальнэ фильмыр ягъэлъагъуэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЕхъулIэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Спорт майдан» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Дыщэ пхъуантэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «ЗэвгъэцIыху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «ЩIакхъуэр псом я щхьэщ». Май къалэм и щIакхъуэгъэжьапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ ирокъу (12+)
 • 17.55 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.50 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «КъежьапIэ». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Апсуваевэ Камилэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Ар щIэн хуейщ». Медицинэ хъыбарегъащIэ (12+)
 • 21.10 «ЩIэплъыпIэ». Социально-экономикэ программэ (12+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 1
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЗэвгъэцIыху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «ЩIэплъыпIэ». Социально-экономикэ программэ (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «КъежьапIэ». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Апсуваевэ Камилэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Спорт хьэлэмэтагъ» (12+)
 • 17.25 «Телестудио»: адыгэбзэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «Дызыхуэныкъуэ IэщIагъэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Чамхана». ГушыIэ программэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «ЩIэплъыпIэ». Театрымрэ киномрэ я режиссёр Емкъуж Андзор (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 2
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Дызыхуэныкъуэ IэщIагъэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Чамхана». ГушыIэ программэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Телестудио»: адыгэбзэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Спорт хьэлэмэтагъ» (12+)
 • 9.05 «Билляча» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Жаншэрхъ». Спорт программэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «Ууаз». Дин-узэщIакIуэ программэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Телестудио»: балъкъэ-рыбзэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт»
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ… » (16+)
 • 20.00 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «ФIыуэ слъагъу уэрэдыр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ЛъэщапIэ». IэпщIэлъапщIэ Тхьэгъэлэдж Къантемыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00, 7.40, 19.30, 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Жаншэрхъ». Спорт программэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЛъэщапIэ». IэпщIэлъапщIэ Тхьэгъэлэдж Къантемыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ… » (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «ФIыуэ слъагъу уэрэдыр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм
 • 17.10 «Жомакъ, жомакъ, жолунга…». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.40 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «Сценэм къыхуигъэщIа». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Бозий Рустам (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Чэзу». Дохутыр Мусуков М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Левченкэ Василий (12+)
 • 21.10 «Бгыхэм уаIуплъэу» (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 4
 • 6.00, 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Бозий Рустам (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Чэзу». Дохутыр Мусуков М. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 8.00 «Бгыхэм уаIуплъэу» (12+)
 • 8.40 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Ойнай-ойнай…». ГушыIэ программэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.25 «Дыгъэ-щыгъэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «IэщIагъэм и щэхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «ФIыуэ фщIэрэ адыгэбзэ?» Республикэпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэр (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 19.35 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.25 «Си бзэ — си псэ, си дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Ыйыкъ». ХъыбарегъащIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.05 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Диденкэ Николай. (12+)
 • 21.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я телевизионнэ гуманитар олимпиадэ. Финал ныкъуэр (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «ФIыуэ фщIэрэ адыгэбзэ?» Республикэпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэр (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 6.50 «Ыйыкъ». ХъыбарегъащIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.05 «Си бзэ — си псэ, си дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я телевизионнэ гуманитар олимпиадэ. Финал ныкъуэр  (12+)
 • 8.10 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 8.30 «Дыгъэ-щыгъэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.55 «ЩыIащ-псэуащ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.10 Пуркин Д. «Красная шапочка. Продолжение…». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (6+)
 • 16.55 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.50 «Зэманым декIуу». Сабий хирург Холамханов Къ. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ЩIэнгъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къуэныкъуей Назир (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»  (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Чехов А. «Уд». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 7.00 «КъызыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Кубалов Ибрэхьим (12+)
 • 7.35 «Дымоверсия» (12+)
 • 7.45 «Усэхэр зратхэ тетрадь» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Юбилей». КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 60 щрикъум теухуа концерт. Япэ Iыхьэр (12+)
 • 17.00 «УзэщIакIуэ». Дым Iэдэм (12+)
 • 17.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр КIэнцIалий Тембулэт (12+)
 • 17.50 «Iуэху бгъэдыхьэкIэ». ГъащIэ узыншэ ехьэкIыныр (12+)
 • 18.15 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, скульптор ТхьэкIумашэ Михаил (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 31
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Iуэху бгъэдыхьэкIэ». ГъащIэ узыншэ ехьэкIыныр (12+)
 • 6.40 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, скульптор ТхьэкIумашэ Михаил (12+)
 • 7.10 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр КIэнцIалий Тембулэт
 • 7.40 «Хабзэм къезэгъ упщIэ». (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Юбилей». КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 60 щрикъум теухуа концерт. ЕтIуанэ Iыхьэр (12+)
 • 17.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.20 «Сурэтхэм къаIуатэ…» (12+)
 • 17.35 «Узыншагъэм и хъумакIуэхэр» (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Куэтэншы ТIалэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 6.35 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ Дохъушокъуэ Мусэ
 • 7.00 «Нобэм и цIыху». Брейк-дансымкIэ дунейпсо чемпион Ныр Аслъэн (12+)
 • 7.35 «Узыншагъэм и хъумакIуэхэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэхэр». БищIо Азэмэт (12+)
 • 17.20 «ЩIэплъыпIэ». Театрымрэ киномрэ я режиссёр Емкъуж Андзор (12+)
 • 17.55 «Фэеплъым къару къытхелъхьэ». ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и тхыдэм щыщщ. Япэ Iыхьэр (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Фэеплъым къару къытхелъхьэ». ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и тхыдэм щыщщ. ЕтIуанэ Iыхьэр (12+)
 • 7.05 «ЩIэплъыпIэ». Театрымрэ киномрэ я режиссёр Емкъуж Анзор (12+)
 • 7.40 «Усэхэр зратхэ тетрадь» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Ракурс». «Пересмешник» театрыр
 • 17.20 «Партитура» (12+)
 • 17.45 «ЦIыхум хуэгъэза тхыгъэ». СурэтыщI Уянаев А. и щхьэзакъуэ гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 18.05 «Зэманым и цIыху». УэрэджыIакIуэ Царикаев Алан (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Партитура» (12+)
 • 6.40 «ЦIыхум хуэгъэза тхыгъэ». СурэтыщI Уянаев А. и щхьэзакъуэ гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 7.00 Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ симфоние оркестрым и концерт (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ…» (16+)
 • 8.27 «Зэманым и цIыху». УэрэджыIакIуэ Царикаев Алан (12+)
 • 17.00 «ГъащIэм и плъыфэхэр». Локьяев Рашид (12+)
 • 17.20 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Геннадий (12+)
 • 17.40 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык и тхыдэм теухуауэ. Котляров Виктор
 • 18.10 «Си адэм и гугъу къысхуэфщI». Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Юбилей». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу (12+)
 • 06.50 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык и тхыдэм теухуауэ. Котляров Виктор
 • 7.15 «Си адэм и гугъу къысхуэфщI». Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим (12+)
 • 8.00 «Мывэхэр къыщащыпыж зэманщ». СурэтыщI Къып Мухьэмэд и фэеп- лъу
 • 8.45 «КъэкIуэнур зейр». КъБР-м и псы хущхъуэ къыщIэжыпIэхэр (12+)
 • 17.00 «ЩIэплъыпIэ». Толстой Лев и музейм и гъэлъэгъуэныгъэр (12+)
 • 17.25 «Выходили бабки замуж». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и премьерэм теухуауэ (12+)
 • 17.55 «Узыншагъэм и хъумакIуэхэр». Республикэ сымаджэщым нэм щеIэзэ и къудамэр (12+)
 • 18.30 «Гум ещIэж». Хэку зауэшхуэм хэта ЩауэцIыкIу Ганнибал (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 6.00 «Музыкальный микс» (12+)
 • 6.25 «Узыншагъэм и хъумакIуэхэр». РКБ-м нэм щеIэзэ и къудамэр (12+)
 • 7.00 «Выходили бабки замуж». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и премьерэм теухуауэ (12+)
 • 7.30 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 8.00 «Гум ещIэж». Хэку зауэшхуэм хэта ЩауэцIыкIу Ганнибал (12+)
 • 8.35 «Дымоверсия» (12+)
 • 17.00 «Гъуэгугъэлъагъуэ вагъуэ утхуэхъунщ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Иллазаров Исай къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Налшык и курыт еджапIэ №10-м щызэхагъэува литературэ-макъамэ композицэ
 • 17.30 «Дохутыр гуапэ» (12+)
 • 18.00 «Модный сезон» (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Зауэм и бынхэр». Лэжьыгъэм и ветеран Бекъул Нинэ (12+)
 • 19.25 «Унагъуэ». Качлаевхэ я унагъуэр (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 31
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». ЩIэныгъэлI-этнограф, тхакIуэ, драматург, УФ-м щIыхь зиIэ и артист КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Зэманым и лъэужь». Полковник Жырыкъ Заур и къэхутэныгъэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.15 «Литературэ зэхуэсхэр». «Минги Тау» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-публицистикэ журнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Малкэ къуажэм щыIэ ЩIыхьым и фэеплъыр (12+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 1
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «IэщIагъэлIхэр». Шыбзыхъуэхэ я унагъуэм къыхэкIа егъэджакIуэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Илкерле». КъБКъУ-м и проректор Чеченов Борис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Актёрым и монолог». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ МафIэдз Заирэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «УзэщIакIуэхэр». Публицист, XIX-XX лIэщIыгъуэхэм я жылагъуэ лэжьакIуэ, балъкъэрхэм я тхыдэм ехьэлIа къэхутэныгъэхэр япэу езыгъэкIуэкIа Абаев Мысост (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм хэта Багъ Суфэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «ГъащIэм и алыфбей». Теппеевхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Онлайн». Мэремыкъуэ Резуан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Нэхъыщхьэм теухуа ди уэрэдыжьхэр». Композитор Жырыкъ Заур (12+)
 • 19.00 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Тылым и лэжьакIуэхэр (12+)
 • 19.30 «Портрет в интерьере». УэрэджыIакIуэ Къумыкъу Оксанэ (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 4
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Социальнэ IэнатIэ». КъБР-м и къуажэхэм щылажьэ пощтым и къудамэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Си адэшхуэм зауэм и хъыбар къызжиIэжащ». Джэдгъэф Хъусен (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Гъатхэм и макъамэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 Лыкъуэжь Нелли. «Жьуджалэ» поэмэм щыщ теплъэгъуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «Сэ си гъащIэр хуитыныгъэм щIэстыфынущ». Тэрчокъуэ А. (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 «Партизанкэ». Жанкъазий Софье теухуауэ
 • Гъубж, гъатхэпэм и 31
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.25 «Лъэужь». Таумурзаев Далхат (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.258.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Чекистым и лIыхъужьыгъэр». Мечукаев М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Гъут Iэдэм. Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «ЛутIэ пощтзехьэ» радиоинсценировкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ»
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 1
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «ГушыIэ жанрым и классик». ТIыхъужь Алий (адыгэбзэкIэ)
 • 8.358.40 Лъэпкъ Iэмэпсымэхэм кърагъэкI макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 Токумаев Жэгъэфар. «Чонайрэ Гонайрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.2515.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 2
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЦIыхумрэ фIэщхъуныгъэмрэ». IуэрыIуатэдж Узеев Д. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Жьэгу пащхьэм и макъ». АфIэунэ Рае теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Гъатхэ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр»
 • 18.3018.55 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5519.00 «Командная стро-  ка»
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70-80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 Радиом и фондым щыщщ. Рахаев И. «Бзэм теухуауэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «Гъатхэ зэрыхьзэрий» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.5090.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Созаев Ахъмэт. «Ажэгъуэмэм и гуфIэкIэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Илъэс пщыкIубгъу ныбжьым игъащIэкIэ къина». Гъурф К. теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 4
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэ- кIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2510.50 Нало Ахьмэдхъан. Литературэ тхыгъэхэу плёнкэм щIэуэ тредгъэтхахэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.5011.00 Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Бабоев Сапар. «Ашэмэз» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 30
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 – «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 31
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 1
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 2
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 3
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 •  7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 – «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» » (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэ-кIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)