ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ЛъэщапIэ». IэпщIэлъапщIэ Ерчэн Мурзэбэч (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Мультфильм» (0+)
 • 17.10 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (12+)
 • 17.40 «Спорт   утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.20 «Бгыхэм уаIуплъэу» (12+)
 • 21.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». Композитор Къардэн Хьэсэн теухуа телеочерк (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мазаем и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.45 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». Композитор Къардэн Хьэсэн теухуа телеочерк (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Бгыхэм уаIуплъэу» (12+)
 • 9.00 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Утыку». Ольмезов Мурадин и «Гошаях-пщы гуащэ» пьесэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 21.10 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 12
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.50 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Телестудио»: адыгэбзэ. 48-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «ТВ-галерея». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Тубай Раисэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 20.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хъыдзэдж Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «ТВ-галерея». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Тубай Раисэ (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 8.45 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 47-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет  Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 20.10 «Ракурс». «Пересмешник» театрыр (12+)
 • 20.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ГушыIалъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мазаем и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъы-бар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ,          Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ракурс». «Пересмешник» театрыр (12+)
 • 8.40 «ЕхъулIэныгъэ». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ Болэ Анфисэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» «Бажэмрэ Дыгъужьымрэ» таурыхъым къытращIыкIа (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Юрков Дмитрий и концерт (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ». Семёнов Исмэхьил (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Ухуейуэ щытмэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 21.05 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мазаем и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 Юрков Дмитрий и концерт (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Ухуейуэ щытмэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.50 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «Адыгэ пщащэ» фестиваль-зэпеуэм къратыкI репортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Чэзу». Аппаев Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.45 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». Телефильм (12+)
 • 20.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис (12+)
 • 20.35 «IэщIагъэлI». Чэгъэду Бэрзэдж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ТекIуахэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Хэжь Исуф. Бахъсэн къалэ (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 16
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «IэщIагъэлI». Чэгъэду Бэрзэдж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс            75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ТекIуахэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Хэжь Исуф. Бахъсэн къалэ (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис (12+)
 • 7.50 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.05 «Чэзу». Аппаев Шамиль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 15.55 Мультфильм (0+)
 • 16.05 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.20 Соттаев Къанщауэ и цIэр зезыхьэ «Асса» сабий къэфакIуэ гупым я концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.10 «Хъуапсэ и псэ» (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 Кудаев Магомет и «Хьэ Iэбжьыб» Iуэтэжым теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Прозэрэ усэу». Лермонтов Михаил (12+)
 • 20.20 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». КъБР-мрэ КъШР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Шэрджэс Iэсият и творчествэм теухуа телеочерк (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мазаем и 10
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Зэманым и лъэужьхэр». Хэку зауэшхуэм хэта спортсменхэр (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.20 «Телецентрым и лэжьакIуэхэр». Журналист Гериев Сафар  (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, мазаем и 11
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Унагъуэ альбом».  Пекъухэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Спорт хъыбархэр». КъБР-м ТхэквондомкIэ и  федерацэм и президент Щокъарэ Азрэталий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Литературэ  зэIущIэхэр». Зауэм теухуа тхылъхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 12
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30  Къэшэж Иннэ и усэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Зауэ зэманым и къару емыблэжу лэжьа Къанкъул ФатIимэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мазаем и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэ-рыбзэкIэ)
 • 9.25 «Вагъуэбэ». Альпинист, къегъэлакIуэ Хаджиев Азнор (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30  «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Балъкъэр Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 «Сабиигъуэр зауэм зыIэщIи-хахэр». Столяровэ — Бозиевэ Лидэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Пэшым екIу сурэт». Театрымрэ киномрэ я актёр Теунэ Джэмал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мазаем и 14
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Алёна». Телевиденэм и режиссёр Абазэ Алёнэ и фэеплъу (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 «Онлайн».  Хъурсинэхэ Анзоррэ  Замирэрэ (урысыбзэкIэ)         (12+)
 • 19.30 «Афганистаныр дигу къыдогъэкIыж». Сэлэт Бозий Рэмэзан и фэеплъу (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, мазаем и 15
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20  «Ди щIэинхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 16
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мазаем и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Франджым адыгэш щызыгъэхъу — хэм я зэгухьэныгъэм и президент Дебер Джули (12+)
 • 7.00 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 7.30 Симфоническэ макъамэмкIэ дунейпсо фестивалыр, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэр. Кажлаев Мурад. Концерт (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Бэрбэч Светланэ (12+)
 • 17.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Географие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, жылагъуэ лэжьакIуэ Федченкэ Людмилэ (12+)
 • 17.50 «Узыншагъэр хъумэн» (16+)
 • 18.15 «Кабардинка» къэфакIуэ гупым теухуауэ. Япэ нэтын (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мазаем и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Узыншагъэр хъумэн» (16+)
 • 6.40 «Кабардинка» къэфакIуэ гупым теухуауэ. Япэ нэтын (12+)
 • 7.10 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Географие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, жылагъуэ лэжьакIуэ Федченкэ Людмилэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». «Хор Турецкого» гупым я унафэщ1 Турецкий Михаил (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». Уянаев В. (12+)
 • 17.40 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 18.15 «Нэхугъэм щIэбэну». УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр Къущхьэкъан Хьэмидбий (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 12
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ЖыдвгъэIэ уэрэд, ныбжьэгъухэ!». Зауэм теухуа уэрэдхэр (12+)
 • 6.40 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». Уянаев В. (12+)
 • 7.05 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Михайленкэ Василий (12+)
 • 7.15 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.30 «Нэхугъэм щIэбэну». УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр Къущхьэкъан Хьэмидбий (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «ЩIэблэм дыфхуэарэзыщ!» СССР-м и цIыхубэ артист Лановой Василий (12+)
 • 17.00 «Спортым дихьэххэр». БэнакIуэ Эльбаев Даниял (12+)
 • 17.20 «Лъэхъэнэгъу». Музыкант Еуаз Зубер (12+)
 • 17.55 «Юрист, тхакIуэ, журналист». Сэрахъэ Александр (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25  «Лъэхъэнэгъу». Музыкант Еуаз Зубер  (12+)
 • 7.00 «Юрист, тхакIуэ, журналист». Сэрахъэ Александр (12+)
 • 7.40 «Спортым дихьэххэр». БэнакIуэ Эльбаев Даниял (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 КъБР-м и артист ныбжьыщIэхэм я концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • 17.35 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ Ботэщ Ибрэхьим (12+)
 • 18.10 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мазаем и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • 6.45 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ Ботэщ Ибрэхьим (12+)
 • 7.20 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 7.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 КъБР-м и артист ныбжьыщIэ- хэм я концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Абы-хэм Хэкур яхъумащ». Щадхэ Адэлджэрийрэ Хьэбасрэ (12+)
 • 18.15 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ  и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мазаем и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Ракурс». Иджырей цIыхубэм и гупсысэкIэмрэ унагъуэм и щытыкIэмрэ (12+)
 • 6.50 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (12+)
 • 7.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Щадхэ Адэлджэрийрэ Хьэбасрэ (12+)
 • 7.50 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 8.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.15 Симфоническэ макъамэмкIэ дунейпсо фестивалыр, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэр.  Щедрин Родион. Концерт (12+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ     нэтын (6+)
 • 17.20 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэхэм я доктор Урысбий ФатIимэт теухуауэ (12+)
 •  18.00 «Кабардинка» къэфакIуэ гупым теухуауэ. ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 16
 • 6.00 «ЩIымрэ цIыхухэмрэ» (12+)
 • 6.30 «Кабардинка» къэфакIуэ гу-        пым теухуауэ. ЕтIуанэ нэтын          (12+)
 • 7.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 7.15 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 7.25 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэхэм я доктор Урысбий ФатIимэт теухуауэ (12+)
 • 7.00 «Ашэмэз и бжьамийр». «Нартхэр» эпосым къытращIыкIа, IыхьитIу зэхэт балет (12+)
 • 17.00 «Псэм и гурыфIыгъуэ». Архитектор, сурэтыщ1, усакIуэ Сарбашев Азнор (12+)
 • 17.30 Канадэ пащтыхьыгъуэм ХудожествэмкIэ и Академием и академик, скульптор Мол Лео (12+)
 • 18.00 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Архивист,  тхыдэтх, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий. Япэ нэтын (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 10
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «Жэщ зэIущIэ» радиоинсценировкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 Пушкин Александр. «Пащтыхьыпхъу лIамрэ лIыхъужьиблымрэ ятеухуа таурыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Театрым дыщызопсалъэ». Балъкъэр къэрал драмэ театрым и актёр ныбжьыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «ЦIыхубэ IуэрыIуатэдж» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, мазаем и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Къэрэшей щIыналъэм и уэрэджыIакIуэ». Семёнов И. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.358.40 «Бгырысхэм я махуэгъэпс». Шахмырзэ Сэхьид (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ» циклым щыщщ. Бэрэздж Барэсбий (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Лермонтов Михаил. «Шэрджэсхэр» поэмэр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ гурыхьхэм ятеухуауэ»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 12
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Сэ Кавказым сри-пхъущ». Къэшэж Иннэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.358.40 Макъамэ Iэмэпсымэхэм я зэщIэжьыуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зауэм хэта тхакIуэхэр». Хочуев Сэлихь теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Сонетхэр. Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.2515.45 «Вагъуэбэ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «Гъуджэм хуэдэу, зым адрейр къищу»
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, мазаем и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 Мечиев Кязим. «ТIэхьиррэ Зухрарэ» поэмэр. Япэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ ахэр зыхъумахэмрэ». Щомахуэ Хь. (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Псэкупсэ джэлэс». Къалмыкъ Юрэ теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологие». Джэдгъэф Борис (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3018.45 «Школ пщIантIэм»
 • 18.4518.50 «Командная строка»
 • 18.5019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, мазаем и 14
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.25 Мечиев Кязим. «ТIэхьиррэ Зухрарэ» поэмэр. ЕтIуанэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.258.30 Къызэрыфэ пшыналъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.309.00IутIыж Борис. «Адыгэбзэм и гурыгъузхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Вагъуэбэ». Будаев А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Нарт эпосым щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, мазаем и 15
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Галич Александр. «Ретро» радиоспектаклыр. Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 16
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Жантуев Исса. «Зи щIалэгъуэхэм ягухэр» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофо-   ным Iутщ. Галич Александр. «Ретро» радиоспектаклыр. ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэ-кIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 10
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — « Макъамэ» (адыгэбзэкIэ) 
 • 2.30 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ) 
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, мазаем и 11
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 12
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, мазаем и 13
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00  «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, мазаем и 14
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (12+) (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мазаем и 15
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 16
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэ-     кIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00  «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)