ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъ   лъэщхэм  я  зэхыхьэ

2020-02-04

  • Красноярск щекIуэкIащ «Иван Ярыгин-2020» бэнэкIэ хуитымкIэ Гран-При серием и XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 13-м икIа, бэнэкIэ хуитымрэ цIыхубз бэнэкIэмрэ хэт спортсмен 360-м щIигъу.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм и финал ныкъуэ зэIущIэм ди лъэпкъэгъу Урыш Анзор щыпэлъэщакъым къэралым и иджырей чемпион, Дагъыстэным щыщ Жабраилов Алихъан. ИужькIэ, «финал цIыкIум» ди щIалэр 4:2-уэ щытекIуащ къэзахъ бэнакIуэ Байгенжеев Абдиманап икIи пщIэшхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм домбеякъ медалыр къыщихьащ.
  • МЭЗКУУ Къанщобий.