ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.20 «Нэхъ лъапIэ дыдэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Ахъуэхъу Залымхъан (12+)
 • 6.50 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуажэдэсхэр». ПсыкIэху къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 8.50 «IэпщIэлъапщIэм и щэху-хэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я концерт (12+)
 • 18.05 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». ГъукIэ БищIо Азэмэт (12+)
 • 20.05 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Гуазэ Тимур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мазаем и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». ГъукIэ БищIо Азэмэт (12+)
 • 6.40 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Гуазэ Тимур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ». Сабийхэм пап-щIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Нартхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Псори дяпэкIэщ». Емышхэ Жантемыррэ Маргаритэ-рэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Си къуажэ». Былым къуажэ (12+)
 • 20.05 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». УсакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Кавказым хуэусахэр». Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр. 1837 гъэ (12+)
 • 6.50 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». УсакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Псори дяпэкIэщ». Емышхэ Жантемыррэ Маргаритэрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ». Къуныжь Вячеслав (12+)
 • 17.30 «Телестудио»: анэдэлъхубзэ». 48-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Псалъэм Iуэхур къыкIэлъокIуэ» (12+)
 • 20.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Искусствоведенэм и доктор Ащхъуэт Беслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ульбашевэ Зулейхэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Псалъэм Iуэхур къыкIэлъокIуэ» (12+)
 • 6.35 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Искусствоведенэм и доктор Ащхъуэт Беслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ульбашевэ Зулейхэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ». Къуныжь Вячеслав (12+)
 • 8.45 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ». 47-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «Спортым дихьэххэр». КикбоксингымкIэ федерацэм и президент Къудей Алим
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт»
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 20.25 «ЕгъэджакIуэ». Каменномост къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Лыхь Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Къуршым ис къуажэ». Хьэсэней къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мазаем и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 6.4555 «Къуршым ис къуажэ». Хьэсэней къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЕгъэджакIуэ». Каменномост къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Лыхь Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Бэйбики». Сабийхэм пап-щIэ нэтын (12+)
 • 17.00 Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармо-нием и симфоние оркестрым и концерт (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Лэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «ЛъагапIэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ХьэкIуащэ Андрей и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Зэманым декIуу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ТщIэн икIи тщымыгъупщэн папщIэ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мазаем и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ТщIэн икIи тщымыгъупщэн папщIэ» (12+)
 • 6.45 «ЛъагапIэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ХьэкIуащэ Андрей и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт хъыбархэр
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Зэманым декIуу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Лэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.20 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.15 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль «Лъагъуныгъэм и къарур». ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Си хъуэпсапIэм сыхуокIуэ». Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ МафIэдз Заирэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.20 «Ди хьэщIэхэр». Тырку Республикэм и премьер-министрым и дэIэпыкъуэгъу Эрсой Хурриет (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.05 «Дунейм и цIыху». Хирург Бей Хьэсэн (12+)
 • 21.35 «Ракурс». ЩIэныгъэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и9
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ)
 • 6.55 «Ракурс». ЩIэныгъэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу (12+)
 • 7.20 «Ди хьэщIэхэр». Тырку Республикэм и премьер-министрым и дэIэпыкъуэгъу Эрсой Хурриет (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.50 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.05 «Дунейм и цIыху». Хирург Бей Хьэсэн (12+)
 • 8.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.55 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.10 «И гъащIэр къафэм епхауэ». Анахаев Мурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.40 «ЛъэщапIэ». IэпщIэлъапщIэ Ерчэн Мурзэбэч (12+)
 • 17.05 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль «Лъагъуныгъэм и къарур». КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт»
 • 19.30 «Юбилей». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ «стIол хъурей» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Мэзыхьэ Борис (12+)
 • 7.00 «Ди лъэхъэнэгъу». «Российская акаде-мия голоса» дунейпсо зэпеуэм и лауреат Бозий Зураб (12+)
 • 7.30 «Лъагъуныгъэ зэрылъ унагъуэ». Маркевичхэ Пётррэ Ольгэрэ (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Къэбэрдей-Балъкъэр музыкэ театрым и хорым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.20 «Ракурс». ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ центр (12+)
 • 17.50 «СурэтыщIым и лэжьыгъэ». Гуданаев Борис (12+)
 • 18.25 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къуэныкъуей Назир (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мазаем и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щри-къум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къуэныкъуей Назир (12+)
 • 6.35 «СурэтыщIым и лэжьыгъэ». Гуданаев Борис (12+)
 • 7.10 «Ракурс». ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ центр (12+)
 • 7.40 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Къэбэрдей-Балъкъэр музыкэ театрым и хорым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 «Си гъащIэм и напэкIуэцIхэр». Педагогикэ щIэныгъэхэм я ветеран Муртазовэ Зухра. Балъкъэр Ипщэ (12+)
 • 17.40 «Адэжь лъапсэ». Чыпхэ я унагъуэр (12+)
 • 18.10 «Узыншагъэр хъумэн». «Лэгъупыкъу» сабий зыгъэпсэхупIэр (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.40 «Адэжь лъапсэ». Чыпхэ я унагъуэр
 • 7.10 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.25 «Узыншагъэр хъумэн». «Лэгъупыкъу» сабий зыгъэпсэхупIэр (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 17.20 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Iэминэ
 • 17.55 «Псалъэм Iуэхур къыкIэлъыкIуэу» (12+)
 • 18.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.30 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Iэминэ
 • 7.05 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 7.25 «Псалъэм Iуэхур къыкIэлъыкIуэу» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Партитура» (12+)
 • 17.25 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 17.45 «ЛъэщапIэ». Валиев Рафик (12+)
 • 18.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Къуэжей СулътIан (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мазаем и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Ильницкий С. «Настоящая принцесса». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 7.00 «ЛъэщапIэ». Валиев Рафик (12+)
 • 7.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Къуэжей СулътIан (12+)
 • 7.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дирижёрыр Темыркъан Юрэщ» (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Василий (12+)
 • 17.25 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.35 СССР-м щIыхь зиIэ и кхъухьлъатэзехуэ-гъэунэхуакIуэ Чабдаров Ибрэхьим теухуауэ (12+)
 • 18.15«Къаблэ, къаблэ, уэ си вагъуэ!..» Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мартиросовэ Ринэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мазаем и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэу поли-тикэ репрессием хиубыда адыгэхэр» (1918 — 1940 гъгъ.). Шараповэ А. и тхылъым ит тхыдэ-архив дэфтэр-хэмрэ гукъэкIыжхэмрэ (12+)
 • 6.50«Къаблэ, къаблэ, уэ си вагъуэ!..». Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мартиросовэ Ринэ (12+)
 • 7.20 «Тэрч къэзакъхэр» къэфакIуэ гупым и концерт (12+)
 • 8.10 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.25 СССР-м щIыхь зиIэ и кхъухьлъатэзехуэ-гъэунэхуакIуэ Чабдаров Ибрэхьим (12+)
 • 17.00 «ГъащIэ къута» (12+)
 • 17.25 «Дунейм ехыжар зыщывмыгъэгъуп-щэ». ТхакIуэ, журналист Листопадов Евгений (12+)
 • 18.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 18.30 «Спектр». Дигорэ къэрал драмэ теат-рым и режиссёр нэхъыщхьэ Джелиев Казбек (12+)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 9
 • 6.00 «Дунейм ехыжар зыщывмыгъэгъуп- щэ». ТхакIуэ, журналист Листопадов Евгений (12+)
 • 6.35 «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэхэр». Сурэт щIынымкIэ дунейпсо фестиваль-зэпеуэ (12+)
 • 7.05 «Ди лъэхъэнэгъу». Бэч Азэмэт (12+)
 • 7.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (16+)
 • 8.10 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм я концерт
 • 17.00 «СощIэж…». КъБР-м и цIыхубэ уса- кIуэ Гуртуев Сэлихь (12+)
 • 17.30 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 18.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Франджым адыгэш щызыгъэхъухэм я зэгухьэныгъэм и президент Дебер Джули (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Шэрджэс пщащэхэр лIэркъым». Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа документальнэ фильм. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 Телевиденэм и ветеранхэр (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Афганистаныр дигу къыдогъэкIыж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, мазаем и 4
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Лэжьэгъуэ махуэхэр». Лэжьыгъэм и ветеран Емыш Толбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Жылэ Хъусен. «Новороссийск» линкорыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Вагъуэ бын». КъБКъУ-м и проректор Чеченов Борис (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 5
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Пщынокъуэ Хьэбас (адыгэбзэкIэ)
 • 19.05 «ГъащIэм и алыфбей». Лэжьыгъэм и ветеран Гочияев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 19.35 «Ди щIэинхэр». ГъукIапщэ Арсен . Тхыдэм и фэеплъ сынхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, мазаем и 6
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.25 «Вагъуэ бын». Жылагъуэ лэжьакIуэ Хутуев Хьэнэфий и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Къэрэгъэш къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 «ТекIуэныгъэм и сэлэтхэр». Хэку зауэшхуэм и ветеран Османов Дадаш (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Социальнэ IэнатIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мазаем и 7
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Нэхъыщхьэм теухуа ди уэрэдхэр». Къашыргъэ Билал (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 «Тщыхъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Иуан Валерэ (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Спортым и дуней». Туменов Альберт (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, мазаем и 8
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным пыщIа Iуэхугъуэхэр». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Кольновэ-Цельнер Юлие и семинар (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 9
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «ГъащIэм теухуа гупсысэхэр». Шаваев Давид (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ. Къуныжь Хьэждал (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Къэбэрдей хэку: тхыдэр, къэхъукъащIэхэмрэ хъыбархэмрэ». (адыгэбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «Дэбагъуэ дадэ и хъыбархэр». Гъут Iэдэм (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, мазаем и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЦIыхубэм я гум илъ». Ахматов Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 ХьэIупщы МуIэед. «Хъаджэт и къафэ». Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «ХьыбарIуатэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Жыжьэ, нэхъ жыжьэж»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 ХьэIупщы МуIэед. «Хъаджэт и къафэ». ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.308.40 «ШыкIэпшынэм и макъыр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 Маммеев Ибрэхьим. «Иныжьым текIуар» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Литературэ тхыгъэхэм дыкъоджэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Эфир занщIэ
 • 15.2515.45 «Анэшхуэм и пхъуантэр»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «Литературэм и дунейм»
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, мазаем и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.25 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Сэлэтым и иужьрей псалъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.258.40 «Дыгъэ бзийхэр». Аппаевэ Л. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Iуащхьэмахуэ» и махуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 КъБР радиом и хорым и концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологие». ПщыукI Латмир (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3018.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 «Макъамэ антракт» (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, мазаем и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70-80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Дыщалъхуа щIыналъэ». Гундэлэн къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.45 «ИгъэзэщIа ролхэр». Болэ Мурат теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.459.00 «ФIыуэ фызэрыслъагъур къэзгъэлъагъуэу». Бэлагъы Любэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Гуляев Башир. «АмкIыщ» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Нарт» эпосым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, мазаем и 8
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 9
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Думбадзе Нодар. «Дыгъэ» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Маммеев Ибрэхьим «Нарт Уэзырмэдж» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 3
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — « Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — « Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, мазаем и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщ1ащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, мазаем и 6
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Щ1алэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, мазаем и 7
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (12+) (адыгэбзэкIэ)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мазаем и 8
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.15 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мазаем и 9
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)