ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Андоррэ  пщыгъуэр

2020-01-30

  • Андоррэ пщыгъуэр Европэм и къэрал нэхъ цIыкIу дыдэхэм ящыщщ. Абы и щIыналъэр километр зэбгъузэнатIэ 450-м щIигъуркъым. Испаниемрэ Франджымрэ я зэхуакум щыIэ а щIыпIэм туристхэр куэду макIуэ. Абы  зыщыбгъэпсэхуну хуабжьу  фIыщ: бгыхэм лыжэхэмкIэ къыщажыхь, псы  хущхъуэ пщтырхэр щызэтракIэ, музейхэр  щыкуэдщ.

  • Къэрал цIыкIум щыпсэухэм я бжыгъэр мин    70-м нэсыркъым. Абыхэм я нэхъыбэр испанхэмрэ франджыхэмрэщ.