ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр  утыку  йохьэ

2020-01-23

  • Ди щIыналъэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтхэм я студент нэхъыфIхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ хэтщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) зэпеуэ иным. Мыгъэрей лъэпкъ чемпионатым хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

  • Республикэм и курыт школхэм щылажьэ егъэджакIуэрэ еджакIуэу 200-м щIигъу щыхьэщIащ а махуэм педколледжым. ЕджапIэм и унафэщI Ашэбокъуэ ФатIимэ я гъусэу абыхэм пэшхэм зыщаплъыхьащ, иужькIэ кIэлъыплъащ зэпеуэм хэтыну зи мурадхэм ягъэзэщIа лэжьыгъэхэм, ята дерс зэIухахэм.
  • ЯпэщIыкIэ я зэфIэкIыр ягъэлъэгъуащ «ПэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ» IэщIагъэм хуеджэ студентхэм. Пхъэидзэм къызэрикIамкIэ, абыхэм урысыбзэмкIэ дерс зэIуха кIэщI ятын хуейт, интерактивнэ Iэмэпсымэхэр къагъэсэбэпу. Къыхэщыпхъэщ а лэжьыгъэр студентхэм фIы дыдэу къазэрехъулIар. Абыхэм я жыIэщIэ дыдэ хъуахэу дерсым хэтащ ар щекIуэкIа 2-нэ классым (Налшык дэт курыт школ №7-м щыщщ) щеджэ цIыкIухэри. ЕгъэджакIуэ ныбжьыщIэхэм яхулъэкIащ сабийхэм ящыщ дэтхэнэри лэжьыгъэм жыджэру хашэн, апхуэдэуи дерсым къыщагъэсэбэпар интерактивнэ доскарэ планшетрэщ.
  • Абыхэм къакIэлъыкIуэу студентхэм ирагъэкIуэкIащ адэ-анэхэм щадэлажьэ зэхуэс. Абы щызэпкърахащ еджэнымкIэ оценкэ лъахъшэ зыхуагъэув сабийхэм яIэ мыарэзыныгъэм зэрыхущытыпхъэр.
  • Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэми екIуу зэрадэлэжьапхъэм епха дерсхэри щекIуэкIащ а махуэм педколледжым. «ГъэсакIуэ» IэщIагъэм хуеджэ студентхэм ягъэлъэгъуа лэжьыгъэр хуэгъэпсат сабийхэм я бзэм зегъэужьыным, я гупсысэм зегъэшэщIыным. Крылов Иван и «ЦIырэ-цIырэмрэ ХъумпIэцIэджымрэ» псысэ цIыкIур зи лъабжьэ дерсми къыщагъэсэбэпар иджырей техникэ пэрытым и Iэмалхэращ. ГъэсакIуэ ныбжьыщIэхэм апхуэдэу ягъэлъэгъуащ сабийхэм зэрадэлэжьэф нэгъуэщI унэтIыныгъэхэри: ахэр шхэным зэрыхуагъэхьэзырыр, къабзагъэмрэ Iэдэбагъымрэ зэрыхуаущийр.
  • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) зэпеуэм хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм иджыри щыпащэ ди щIыналъэм. Абы къыхыхьэнущ ди республикэм щыIэ адрей еджапIэхэри. А псоми ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм кIэлъыплъ къэпщытакIуэхэм иужькIэ къыхахынущ къэралпсо зэпеуэм хэтыну зыхуэфащэхэр.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.