ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэр ягъэбелджылыж

2019-12-21

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм лIыхъужьыгъэ зезыхьа ди лъэпкъэгъухэм ящыщу нобэр къыздэсым къэрал дамыгъэхэр зрамыты-жу къэнахэм я благъэхэмрэ Iыхьлы- хэмрэ.

 • ФНС-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм и налог инспектор нэхъыщхьэ Нэхущ Ахьмэдрэ абы ипхъу Дианэрэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэшхуэм и фIыгъэкIэ Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм лIыхъужьыгъэ зезыхьауэ къэрал дамыгъэхэр нобэр къыздэсым зрамытыжа цIыху 200-м щIигъу ягъэнэIуащ. Абыхэм ящыщу цIыху 58-м Урысей Федерацэм и Президентым и Iэр зыщIэлъ щыхьэт тхылъхэр я благъэхэм-рэ Iыхьлыхэмрэ иратыжащ дыгъэгъазэм и 20-м.
 • Хэку зауэшхуэм хэта ди лIыхъужьхэм, абыхэм я зэфIэкI лъагэхэм теухуауэ щытащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и къэпсэлъэныгъэр.
 • — Ныбжьэгъу лъапIэхэ, нобэ дэ къедгъэблэгъащ Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм хэкIуэдахэм е зауэ нэужь зэманым дунейм ехыжахэм ящыщу къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщауэ щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ зрамытыжахэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ. А лIыхъужьхэм фIыщIэ мыухыж яхуэфащэщ. Хэкум, къызыхэкIа лъэпкъым абыхэм хуаIа лъагъуныгъэм, псэемыблэжу хуащIа къалэным дэ гушхуэныгъэ мыкIуэщI къытхелъхьэ.
 • Илъэс къакIуэ Хэку зауэшхуэр зэриух-рэ илъэс 75-рэ ирикъунущ. 2020 гъэр ди къэралым ЩIыхьымрэ фэеплъымрэ я илъэсу къэралым щагъэуващ. ТекIуэ- ныгъэм и махуэр лъэпкъым дежкIэ къызэрымыкIуэу махуэ лъапIэщ. Нэхъыжь-хэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм хуэфащэ пщIэрэ щIыхьрэ хуэтщIыну ди къалэн нэхъыщхьэщ.
 • Иджыблагъэ Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэу Налшык щекIуэкIам ди къэралым и Президент Пу-тин Владимир щыжиIащ Хэку зауэш-хуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр Урысей Федерацэм и лъэпкъ псоми зэдайуэ къызэрилъытэр. Абы и псалъэхэм щыхьэт техъуэ Iуэхугъуэхэр, лIыхъужьы- гъэм и хъыбархэр гъунэжщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я закъуэ цIыху мин 40-м я псэр щатащ а зауэ гуащIэм.
 • БлэкIам дерс къыхэтхрэ ипэкIэ дыплъэу дыпсэун хуейщ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм ди цIыхухэм къагъэлъэгъуа зэкъуэтыныгъэр, къэмылэнджыгъэрщ текIуэныгъэ къытхуэзыхьар.
 • Абыхэм я цIэмрэ я щIыхьымрэ зэи мыкIуэдыжынщ!
 • Бэракъ Плъыжь ордену — 1-м, Хэку зауэшхуэм и орденым и япэ нагъыщэу — 1-м, етIуанэ нагъыщэу — 5-м, Вагъуэ Плъыжь ордену — 3-м, «Зэрихьа лIыхъужыгъэм папщIэ» медалу — 1-м, «Сталинград зыхъумахэм зэрахэтам папщIэ» — 3, «Кавказыр зэрихъумам папщIэ» медалу — 25-м, «Совет Заполярьер зэрихъумам папщIэ» медалу — 1-м, «1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм Германием зэрыщытекIуам папщIэ» медалу 2-м я щыхьэт тхылъхэр щатыжащ зэIущIэм.
 • ЛIыхъужьхэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ фIыщIэ хуащIащ мы Iуэхур жэрдэм зыщIу зи къару хэзылъхьахэми, республикэм и Iэтащхьэми.
 • Щомахуэ Залинэ.