ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Москва ИлъэсыщIэм зыхуегъэхьэзыр

2019-12-05

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, ди къалащхьэр ящыщщ нэгъуэщI къэралхэм къикIыу зыплъыхьакIуэ куэд къызыхуэкIуэнухэм. Аращи, сабийри балигъри къыдихьэхыну зегъэщIэращIэ. Мы сурэтри абы и щыхьэтщ.