ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэжьхэр яхъумэ

2019-12-05

  • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 — 5-нэ классхэм щIэс еджакIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ.

  • Хабзэ хъуауэ Iуэхур илъэс къэс щIрагъэкIуэкIым щхьэусыгъуэ дахи иIэщ. Ар ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэхэр, щэнхабзэр хъумэнырщ, ахэр ди нобэрей гъащIэм хапщэурэ къыдэкIуэтей щIэблэр абы щIапIыкIын, апхуэдэу творчествэ и лъэныкъуэкIэ сабийхэм ябгъэдэлъ зэчийхэр наIуэ къащIын папщIэщ.
  • Мы гъэм зэпеуэм хэтащ республикэм и щIыналъэ зэхуэмыдэхэм, къалэхэм къикIауэ гуп 13. Артист ныбжьыщIэхэм утыку кърахьат хьэгъуэлIыгъуэм, гущэхэпхэм, хьэщIэ егъэблэгъэкIэм, «Гъатхэпежьэм» ехьэлIа хабзэхэр къызыхэщ театр теплъэгъуэхэр. Утыкум щыджэгуа сабийхэм я бзэр шэрыуэу, ягъэза- щIэ ролхэр нэсу къэпщытакIуэхэм я пащхьэ зэрыралъхьэным хущIэкъуу, зыхэт Iуэхур я псэм зэрыдыхьэр плъагъуу апхуэдэхэт.
  • Зэпеуэм и кIэухыу ягъэува дамыгъэхэр къабжыжри, япэ увыпIэр хуагъэфэщащ: Налшык къалэ дэт 9-нэ, Бахъсэн къалэ дэт 4-нэ, Балъкъэр Ипщэ къуажэм дэт 2-нэ школхэм, Октябрьскэ, Акъбащ Ипщэ къажэхэм дэт курыт еджапIэхэм.
  • ЕтIуанэр къахьащ Налшык къалэ дэт 31-нэ, Шэджэм ЕтIуанэ дэт 1-нэ школхэм, Хьэтуей, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэхэм дэт 4-нэ курыт еджапIэхэм.
  • Ещанэ хъуахэщ Псыхъурей, Светловодское къуажэхэм дэт курыт школхэмрэ Тырныауз къалэм дэт 6-нэ, Анзорей къуажэм и 1-нэ еджапIэхэмрэ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.