ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-12-03

 • Дыгъэгъазэм и 3, гъубж
 • Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1992 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 •  Компьютер графикэм и дунейпсо махуэщ
 •  Пестицидхэр къагъэсэбэпу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Юристым и махуэр
 •  Зи Хэкур зыхъумэжурэ хэкIуэда Сэлэт МыцIыхум и махуэщ
 •  1586 гъэм Америкэм кърашри Европэм кIэртIофыр япэу къашащ.
 •  1621 гъэм Галилей Галилео узэплъыр хуэдэ 32-кIэ нэхъ ину уэзыгъэлъагъу телескоп ищIащ.

 •  1865 гъэм къызэрагъэпэщащ щIыр зехьэным, мэзхэр гъэкIыным хуэгъэпса академие. Иджыпсту ар УФ-м и мызакъуэу дуней псом и еджапIэ нэхъыфIхэм хабжэ, Тимирязевым и цIэр зезыхьэ мэкъумэш академиерщ.
 •  1989 гъэм США-м и президент Буш Джорджрэ КПСС-м и ЦК-м и Секретарь нэхъыщхьэ Горбачёв Михаилрэ жаIащ ахэр зи унафэщI къэралхэр афIэкIа зэрызэпэщIэмытыжыр. А махуэр тхыдэм хыхьащ «зауэ щIыIэр» щиуха махуэу.
 •  1991 гъэм СССР-м Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и комитетыр зэбграгъэ-кIыжащ.
 •  2006 гъэм УФ-м теннисымкIэ и командэ къыхэхам Дэвис и Кубокыр  къихьащ.
 •  Совет конструктор, Т-34 танк цIэрыIуэр зэпкърызылъхьа Кошкин Михаил къызэралъхурэ илъэси 121-рэ ирокъу.
 •  Италием щыщ композитор цIэрыIуэ Ротэ Нино къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 •  Урысей актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Дорошинэ Нинэ къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 •  Географие щIэныгъэхэм я доктор, Дамаск къэрал университетым и профессор Абдул-Сэлам Лаш Адыл и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 •  Истамбыл щыпсэу уэрэдус, уэрэджыIакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къущхьэ Догъэн и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 •  Тележурналист, Дуней-псо Арткомитетым и саугъэтыр зрата Токъмакъ Светланэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Урысей хоккеист, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я  чемпион хъуа Ларионов Игорь и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 •  Философие щIэныгъэхэм я доктор, экономикэмрэ управленэмкIэ институту Псыхуабэ дэтым и профессор КъуэщIысокъуэ Заурбэч и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 2 щыхъунущ.
 • Дыгъэгъазэм и 4, бэрэжьей
 •  Информатикэм и махуэщ
 •  1674 гъэм Мичиган (США) гуэлым и Iуфэм деж щытIысащ жылэ цIыкIу, иужькIэ Чикаго къалэ хъуар.
 •  1707 гъэм Урысейм щыяпэу Москва къыщызэIуахащ узыншагъэм щыкIэлъыплъ къэрал IуэхущIапIэ (иджыпсту ар Бурденкэ Н. Н. и цIэр зезыхьэ дзэ клиникэ сымаджэщ нэхъыщхьэрщ).
 •  1717 гъэм Астрэхъан губерниер къызэрагъэпэщащ.
 •  1791 гъэм Лондон (Инджылыз) къыщыдэкIащ «The Observer» («Обсервер») газетым и япэ номерыр.
 •  1930 гъэм Цюрих дэт техникэ еджапIэ нэхъыщ-хьэм и профессор Паули Вольфганг нейтроныр зэрыщыIэр къихутащ.
 •  1946 гъэм Москва щызэпкъралъхьащ «Москвич-400» лIэужьыгъуэм и япэ автомобилыр.
 •  2009 гъэм дунейм ехыжащ совет киноактёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Тихонов Вячеслав.
 •  УэрэджыIакIуэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Ало ЛутIэ къызэралъхурэ илъэси 112-рэ ирокъу.
 •  Адыгей усакIуэ, тхакIуэ, драматург Тхьэркъуахъуэ Мэжид къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 •  СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп Джэгухэм я чемпион, дунейм хэнейрэ и чемпион хъуа, бжыр иIыгъыу лъагапIэхэм елъэнымкIэ дунейпсо рекорд 35-рэ зыгъэува Бубкэ Сергей и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIыIэрмахуэм 1 градус, жэщымградуси 6 — 3 щыхъунущ.