ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм  и  Президент Путин  В. В.  «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием зыщеплъыхь

2019-12-03

  • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Налшык къалэм къыщыкIуам «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием щыIащ икIи конструктор, инженер ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ. Къэралым и УнафэщIым и гъусащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.

  • ТворчествэмкIэ сабий академиер 2016 гъэ лъандэрэ мэлажьэ икIи абы иджыпсту цIыкIухэр щеджэ пэшу, лабораторэу 43-рэ иIэщ, спортым зыщыхуагъасэ, къыщыфэ, нэгъуэщI пэшышхуэхэр хэтщ. Апхуэдэу сабий академием библиотекэ, правовой щIэныгъэхэр щрагъэгъуэт классхэр, музыкэмкIэ Темыркъан Юрий и классыр, гъуазджэмкIэ Шемякин Михаил и классыр хэтщ. Мы IуэхущIапIэм хохьэ естественно-математикэ зэпеуэхэм зи зэфIэкIыр щызыгъэлъэгъуа, япэ-епщыкIузанэ классхэм щIэс сабийуэ 250-м щадэлажьэ лицей, зи ныбжьыр илъэси 5 — 17-м ит школакIуэу 6000-м нэблагъэм щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт центр, «Кванториум» сабий технопарк гъуазджэм, спортым, щIэныгъэм я лъэныкъуэкIэ нэхъ зэфIэкIышхуэ зыбгъэ-дэлъ сабийхэр къыхэзых икIи абыхэм ядэIэпыкъу «Антарес» щIыналъэ центрыр.
  • Урысейм и Президентыр «Кванториум» сабий технопаркым и класс зыбжанэм еплъащ. РобототехникэмкIэ классым абы щыгъуазэ зыщищIащ къалэхэм кIэрыхубжьэрыхухэр зэхэхауэ щызэхуэзыхьэсыфыну робот зыбжанэм я моделхэр. Энерджи-квантумымкIэ пэшым Путин Владимир щеплъащ къурш щIыналъэ пхыдзахэм къыщагъэсэбэпыфын хуэдэу ягъэхьэзыра ягъэIэпхъуэ гидроэлектростанцым. Къэралым и Iэтащхьэр космо-квантумымкIэ пэшым щылажьэ еджакIуэхэм епсэлъащ, сабий академием и «КъегъэлакIуэ ныбжьыщIэ» классым щыIащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.