ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Ажалыр щащэр  къыджеIэ!»

2019-11-29

  •  «Ажалыр щащэр къыджеIэ!» урысейпсо Iуэхум, IэнатIэ зэхуэмыдэхэм зэдрагъэкIуэкI «Урысейм и сабийхэр-2019» лэжьыгъэм и етIуанэ Iыхьэхэм хиубыдэу, республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэр яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледжым щеджэхэм. «СтIол хъурей» зэIущIэм щытепсэлъы-хьащ афияным зэраныгъэу къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэкъуэныр, ахэр щIэпхъаджагъэхэм хашэныр къэмыгъэхъуным ехьэлIауэ ящIапхъэм.

  • КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъыплъ и управленэм и оперуполномоченнэ нэхъыжь, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэ студентхэм ягуригъэIуащ афиянхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ хабзэм ебэкъуауэ щэным уголовнэ, административнэ жэуап зэрыпылъыр, абыхэм апхуэдэ хабзэншагъэхэр ялэжьыныр къэбгъэхъу зэрымыхъунур.
  • Налшык къалэм щыIэ УМВД-м балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и инспектор нэхъыжь, полицэм и майор Балъкъэр Залинэ ягу къигъэкIыжащ цIыху зэхуэсыпIэхэм фадэхэкI, тутын щефэхэм яхь жэуаплыныгъэр, балигъ мыхъуахэм щIэпхъаджагъэ езыгъащIэр уголовнэ Iуэхум зэрырашалIэр. Апхуэдэуи яжриIащ социальнэ сетым кърикIуэ мыхъумыщIагъэхэр зыхуэдэр. Зи щIалэгъуэхэм зэман нэхъыбэ щагъакIуэ Интернетым, абы бзаджащIэхэм къыщалъыхъуэ къагъэделэфынухэр, нэхъыбэми ахэр ныбжьыщIэхэращ.
  • Полицэм и участковэ уполномоченнэ, полицэм и майор Шэджэм Алим щIалэгъуалэр къыхуриджащ я узыншагъэр яхъумэну, творчествэм, спортым зратыну, еджапIэми унэми жыIэдаIуэу щыщытыну.
  • ХьэщIэхэм къызэхуэсахэр щагъэгъуэзащ республикэм «линэ пщтыр» телефонхэр зэрыщылажьэм икIи жэщ-махуэ имыIэу упсалъэу афиянхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ хабзэм ебакъуэу зэращэмкIэ хъыбар ирагъащIэ зэрыхъунум.
  • Полицейхэм студентхэм иратащ КъБР-м щыIэ МВД-м и телефонхэр зытет буклетхэр. Студентхэр жыджэру хэтащ наркоманиемрэ хабзэншагъэмрэ щымыгъэIэным теухуа псалъэмакъым.
  • КъБР-м щыIэ МВД-м наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъыплъ и управленэм фигу къегъэкIыж:
  • Хабзэм къемызэгъыу афиян ящэу гу лъыфтэмэ (щащэ щIыпIэм; ар зыщэ цIыхухэм; наркотикхэм ятеухуа хъыбархэр къыщагъэлъагъуэ Интернет-ресурсхэм), сыт щыгъуэ зэмани мы телефонхэмкIэ хъыбар евгъащIэ зэрыхъунур: 02 е 102 мобильнэ операторхэм, апхуэдэуи КъБР-м щыIэ МВД-м и плъыр частым фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэмкIэ:
  • — 8(8662) 40-49-10 е 49-50-62 «дзыхь зыхуащI телефоным».
  • УАРДЭ Жантинэ.