ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Усэ лъагъуэ: Къармэхьэблэ – Москва

2019-11-21

 • Къэшэж Иннэ и усэ лъахэр гуапэщ, щабэщ, лъэщщ, къабзэщ. А лъахэм и лъагъуэр Кавказырщ, Къэбэрдейрщ, Iуащхьэмахуэрщ, Налшыкщ, Къармэхьэблэщ…

 • Усыгъэ лъахэм гъуэгущхьибл щызэхэкIым, дэтхэнэми усыгъэ лъэщым и нэху тредзэ. АтIэми, усакIуэм и сатырхэр ирешэлIэж адэжь щIыналъэм. ЛъыкIэ, псэкIэ, IэпкълъэпкъкIэ Иннэ пыщIащ Хэкум. Усэхэм уи пащхьэм сурэт щащI псалъэ къыхэщыпыкIахэмкIэ. Дыкъеджэурэ, ди нэгу къыщIоувэ Балъкъ псыхъуэр, Налшык и уэрамхэр, даIуощIэ Иннэ и адэм, и анэм, и цIыхугъэ куэдым, къытщIехьэ лэкъум хуабэм и мэр… Къэшэж Иннэ и усыгъэм псэр епсыхь — дунеяплъэ ирешажьэри, гупсысэкIэ кърешэлIэж.
 • Дызыхуэныкъуэт лъэпкъыр дызыгъэфIа усакIуэм и тхыгъэхэм анэдэлъхубзэ яIурыльхьэныр. Къармэ Iэсият зэридзэкIа усэхэр щызэхуэхьэсащ «Лъабзэ» тхылъым. Ар «Черкесика» серием и нэIэ щIэту къыдэкIащ, абы и редакторыр ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. «Къэшэж Иннэ и усэ псынащхьэхэр» фIещри, ХьэфIыцIэм и гупсысэхэмкIэ тхылъыр къызэIудох, псынащхьэ къэси Iубыгъуэ зыIудогъахуэ. «Уэс шэджэнэплъхэм я псысэ» жеIэ Къармэ Iэсият, Къэшэжым теухуауэ и гупсысэхэр къыщызэщIикъуэжкIэ.
 • Иннэ и усэхэр сатыр къэс зэрызыхищIар, псалъэ къэс зэригъэвар щыболъагъу Iэсият и деж. КIуэаракъэ, зым и усыгъэ лъэмыжым мыдрейр къытеувэу къыпэплъэу, абдежым усэм и Iунэхэмрэ и щэхухэмрэ щызэIэпахам хуэдэщ. Къэшэж Иннэ щIылъэм трипхъа усэ жылэхэр къыщыхэкIыкIа щIыпIэхэм Къармэ Iэсият ирикIуащ — нэгъуэщIу усэм и купщIэр къихьэсыфынтэкъым ди деж.
 • Къэшэж Иннэ и усэхэм ящыщу цIыхубэм нэхъыбэ дыдэрэ зэпадзыжхэр адыгэбзэкIэ Къармэ Iэсият къызэригъэпсалъэм и щапхъэ зыбжанэм девгъэплъыт…
 • Сэращ — Кавказыр. Сэ сщыщыпсу
 • уэсэпс Iумылырщ здытехар,
 • дуней хъурейр ди щIэщыгъуэпсу
 • нэ телъыджитI щызэтехуар.
 • («Сэращ — Кавказыр»)
 •  
 • * * *
 • Уей мэлыхъуэ бжьамийхэр бзэрабзэу,
 • Уафэрысу макъамэр зи удж,
 • А уэрэдым и дамэр схуэхъуапсэу,
 • Бгырыс псысэурэ лъыр къысфIоудж.
 • («Къэбэрдей»)
 •  
 • * * *
 • Пшынэ Iэпэр убзэурэ бзэрабзэу,
 • Зэм зимыгъэнщIыжу укъилыпщIт…
 • Зэми Iущэщэжырт, хур хъыджэбзу —
 • Iэсэу хэщэтыкIыу къэгумэщIт.
 • («Къафэ»)
 •  
 • * * *
 • Мис иджы, пщащэ цIыкIухэ, фи кIуэдым,
 • ПIалъэу зэ фхурабзам фылъоIэс…
 • Си дэлъху уардэхэм я натIэц вындым
 • ПыIэ къуацэхэр ныщхьэрагъэс.
 • («Къармэхьэблэ нысашэ»)
 •  
 • * * *
 • Къызэпсэлъэж, си адэ, адыгэбзэкIэ,
 • НэгъуэщI нэхъ мыхъуми, зэ дегъэпщIыхьыж,
 • Бгъэджэгуу псысэм и макъыбзэ шхуэIур
 • уздыщагъафIэ лъахэм дигъэхьэж.
 • («Къызэпсэлъэж, си адэ, адыгэбзэкIэ»)
 • 2019 гъэр Къэшэж Иннэ и илъэсу игъэуващ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм. Илъэсым мы тхылъри хуэфэщэн хэлъхьэныгъэщ. Тхылъыр щызэбгрокI адыгэ унагъуэхэм, абыхэм щоIу Иннэ и усэбзэр! УсакIуэм дыщIыгъущ, тхылъым и япэ напэкIуэцIхэм щегъэжьауэ. ЖиIэр зыхыдощIэ, долъагъу, допIейтей. УсакIуэм и нитIым дыщIэплъэ хуэдэщ… АтIэ сыту къабзэ ахэр! Тхылъыр зэгудопIэжри, сатырхэр дзапэусэу къытхуонэ, Иннэ и нитIри ди нэгу зэрыщIэтщ!
 • ГУГЪУЭТ  Заремэ.