ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-10-31

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ЕпщыкIуханэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 3
 • (тхьэмахуэ)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Урожай» (Краснодар)
 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • «Волгарь» (Астрахань) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)
 • «Интер» (Черкесск) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Алания» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — СКА (Дон Iус Ростов)

 • ЕпщыкIубланэ
 • джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 10
 • (тхьэмахуэ)
 • СКА — «Волгарь»
 • «Легион Динамо» — «Краснодар-3»
 • «Биолог-Новокубанск» — «Мэшыкъуэ-КМВ»
 • «Спартак-Налшык» — «Черноморец»
 • «Спартак-Владикавказ» — «Интер»
 • «Анжи» — «Алания»
 • «Дружба» — «Динамо-Ставрополь»
 • «Урожай» — «Мэхъэчкъалэ»
 • ЕпщыкIуиянэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 17
 • (тхьэмахуэ)
 • «Динамо-Ставрополь» — «Урожай»
 •  «Интер» — «Дружба»
 •  «Мэхъэчкъалэ» — «Биолог-Новокубанск»
 •  «Черноморец» — «Алания»
 •  «Спартак-Владикавказ» — «Анжи»
 • «Краснодар-3» — «Спартак-Налшык»
 • «Волгарь» — «Легион Динамо»
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» — СКА
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионат
 • ЕщэщIанэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 2
 • (щэбэт)
 • «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Керт» (Къэхъун)
 • «Тэрч» (Тэрч) — «Родник» (Псынэдахэ)
 • «Автозапчасть» (Бахъсэн) — «Энергетик» (Прохладнэ)
 • «Малка» (Малкэ) — «Къундетей» (Шэджэм)
 • ЩэкIуэгъуэм и 3
 • (тхьэмахуэ)
 • «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «Акъбащ» (Акъбащ Ищхъэрэ)
 • «Налшык» (Налшык) — «Нарт» (Нарткъалэ)
 • «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Спартак-Д» (Налшык)
 • «Псыкуэд» (Псыкуэд) — «Нартан» (Нартан)