ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыхьым и шууей

2019-10-15

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур мы махуэхэм ди республикэм Iэтауэ щагъэлъапIэ.

 • Дауэдапщэхэм я зы Iыхьэу щытащ жэпуэгъуэм и 10-м Музыкэ театрым щызэхэта литературэ-макъамэ пшыхьыр. ТхакIуэ цIэрыIуэм хуэгъэпса пшыхьым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм  и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Парламентым и  УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Мусуков Алий, КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. Къеблэгъат Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм хэт Латынин Валерий, «Литературная Россия» газетым и редактор нэхъыщхьэ Огрызкэ Вячеслав, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Къэзахъстаным, Абхъазым, Къыргъызым, Тыркум я лIыкIуэхэр, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм я тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм я тхьэма- дэхэр.
 • ЗэIущIэм и пэщIэдзэм Къуэдзокъуэ Мухьэмэд къеджащ КъБР-м и Iэтащхьэм фестивалым хэтхэм  зэрызахуигъэза фIэхъус псалъэм: «КIыщокъуэ Алим и цIэр хуэфащэ дыдэу  ябгъурытщ  Кавказ  Ищхъэрэр зэрыгушхуэ и тхакIуэхэм. Абы и творческэ Iэужьым и беягъыр а тхакIуэм и уардагъым хуэфэщэжщ. Алим и IэдакъэщIэкIхэр къэралым, дуней псом и литературэм я фIыпIэм щыщщ», — итщ абы.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин  и къэпсэлъэныгъэр теухуат КIыщокъуэм и гъащIэмрэ и творчествэмрэ, къикIуа гъуэгуанэ мытыншым, ауэ Хэкум, лъэпкъым я дежкIэ мыхьэнэ лъагэ зиIэм.
 • Усыгъэм хэлъ мэгъу къарум, абы цIыхухэр, лъэпкъхэр зэрызэкъуигъэувэм кIэщIу тепсэлъыхьащ Латынин Валерий.
 • — Литературэм КIыщокъуэ Алим хуэдэ цIыху инхэр зэрыхэтым и фIыгъэщ ЮНЕСКО-м и жьауэм щIэт «Къыу хужьхэм я махуэ» Iуэху дахэр къызэрырахьэжьар. Апхуэдэщ «ЩIыхьым и ЛIыхъужь» фестивалри, нэгъуэщI литературэ дауэдапщэхэри. Политикэ Iуэхухэм цIыхухэр, лъэпкъхэр зэпэIэщIэ  щащI, щызэщагъэIей къэхъуми, литературэм, псом хуэмыдэу усыгъэм, зэкъуегъэувэ. КIыщокъуэ Алим тхакIуэ, усакIуэ бэлыхьым и мызакъуэу, ар щIыхьым и лIыхъужьщ», — жиIащ Латыниным.
 • Осетие  Ищхъэрэ — Аланием и Лъэпкъ музейм и унафэщI Засеев Мераб КIыщокъуэм хуэгъэпсауэ итха усэм къызэхуэсахэм къахуеджащ.
 • Лъэпкъым, къуэпсым и къарум, КIыщокъуэм адыгэ дунейм щиубыд увыпIэм, абы лъэпкъым къыхуигъэна Iэужь дахэм теухуауэ псалъэ гуапэ куэд щыжаIащ а пшыхьым.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэр тхакIуэм и IэдакъэщIэкI курыххэм гум хыхьэу къыщеджащ абы.  КIыщокъуэм и усэр зи  лъабжьэ уэрэдхэр жаIащ КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Сокъур Ольгэ, Бэч Азэмэт, ДыщэкI Артур, Хьэкъул Оксанэ, КъБР-м щыхь зиIэ и артистхэу, Музыкэ театрым и солистхэу Мамбэт Мадинэ, Гуазэ Тимур сымэ, нэгъуэщIхэми. «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым игъэзэщIащ и къафэ нэхъыфIхэм ящыщ зыбжанэ.
 • Щомахуэ  Залинэ.
 • Сурэтхэр Къарей  Элинэ трихащ.