ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ТекIуэныгъэм и мэз»

2019-10-05

  • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту фокIадэм къриубыдэу къэралым и щIыпIэ куэдым щекIуэкIащ Iуэху щхьэпэ. Абы жыджэру хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэри. Псалъэм папщIэ, Май, Шэрэдж районхэм полицейхэм, жылагъуэ лэжьакIуэхэмрэ къулыкъущIэхэмрэ щыхасащ жыгыщIэхэр.

  • «Зеленая Россия-2019» экологие щэбэт щIыхьэхумрэ «ТекIуэныгъэм и мэз» Iуэхумрэ хэтащ Урысейм и МВД-м Май районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр, щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм дэлажьэ ЩIалэгъуалэ, Жылагъуэ советым хэтхэр, муниципалитетым и къулыкъущIэхэр.
  • Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ бзииху, пхъэхуей жыгыщIэ 50-м щIигъу хасащ. Абыхэм къызэралъытэмкIэ, зауэ илъэс гуащIэхэм ди Хэкум папщIэ зи псэр зыта ди зауэлIхэм я щхъуантIагъэ фэеплъ хъунущ мы жыгхэр.
  • «ТекIуэныгъэм и мэз» Iуэхум хэтащ Шэрэдж районым и полицейхэри.
  • Урысейм и МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм и IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэмрэ къудамэм дэлажьэ Жылагъуэ советым хэтхэмрэ «ТекIуэныгъэм и мэз» урысейпсо Iуэхур даIыгъащ. Абы хэтащ Шэрэдж районым хыхьэ Бабугент къуажэм дэт Кадет школ-интернат №2-м и гъэсэнхэу Бекъул Аслъэн, Хьэщэ Руслан, Анаев Ахъмэт сымэ.
  • Туе жыгыщIэхэр щыхасащ 1942 гъэм жэпуэгъуэм и 28 — 31-хэм Къэщкъэтау яхъумэу зауэ гуащIэм лIыхъужьыгъэ яхэлъу щыхэкIуэда 2-нэ Гвардейскэ фочауэ дивизэм и зауэлIхэмрэ командирхэмрэ щыщIалъхьа щIыпIэм щыIэ ЩIыхь фэеплъым деж.
  • Полицэм и район къудамэм дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэма-дэ Уянаев Виктор жиIащ щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджынымкIэ апхуэдэ Iуэхум мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
  • — Зи псэр зыта совет зауэлIхэм я фэеплъу жыгыщIэхэр щыхэтсэкIэ, абыхэм зэрахьа лIыгъэм ныбжьыщIэхэр щыщыдгъэгъуазэкIэ, щIэб-лэм я зэпыщIэныгъэр дгъэбыдэ къудейкъым, атIэ ахэр худогъасэ дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ ди тхыдэмрэ пщIэ хуащIыну, яхъумэну, хуэсакъыну, — жиIащ абы.
  • Зыгъэхьэзырар  УАРДЭ  Жантинэщ.­­­­­­­