ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГъукIэлI Ислъам Урысейм и рекорд егъэув

2019-10-05

  • Кърымым хыхьэ Алуштэ къалэм щекIуэкIащ зи лъакъуэм ныкъусаныгъэ иIэхэм щылъу штангэр къаIэтынымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ.

  •  Зи хьэлъагъыр килограмм 97-м нэблагъэхэм я зэпеуэм дыщэ медалыр къыщихьащ Зеикъуэ щыщ ГъукIэлI Ислъам. Абы къиIэтащ килограмм 206-рэ зи хьэлъагъ штангэр икIи къэралым и рекордыр игъэуващ.
  • Чемпионыр егъасэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.