ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабий ахъшэм хохъуэ

2019-08-01

  • УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм къыщабжащ цIыхур псэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэу иIэн хуейм мы гъэм и етIуанэ мазищым хэхъуар зыхуэдизыр. Къапщтэмэ, сабийхэм хуагъэбелджылар проценти 4-кIэ хэхъуащ (сом 11004-рэ), пенсэм щысхэм тещIыхьар проценти 3,8-кIэ (сом 9236-рэ), цIыхур щылэжьэф ныбжьым итхэр я нэхъ мащIэу зыхуейр проценти 4,1-кIэ хэхъуэри сом 12130-м нэсащ. Ику иту къапщтэмэ, къэралым ис цIыхум псэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэ дыдэу иIэн хуей ахъшэр сом 11185-рэ хъуауэ къегъэлъагъуэ зи гугъу тщIы министерствэм.

  • А мащIэри щIыхагъэхъуар газ, уэздыгъэ, ерыскъы, нэгъуэщI куэдми я уасэр дэуеяти аращ.
  • ЛэжьыгъэмкIэ министерствэм игъэхьэзыра унафэр пхыкIмэ, 2020 гъэм улахуэм я нэхъ мащIэр (МРОТ-р) сом 12130-м нэсын хуейщ, мы гъэм ар сом 11280-рэ хъууэ аращ (сом мин иримыкъу хохъуэ).
  • ИлъэситI и пэкIэ зэкIэщIыхьэу щытакъым упсэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэу узыхуеину ягъэбелджылымрэ МРОТ-мрэ. Иджы хабзэу ягъэуващ а тIур зэхуэдизыныр. Лэжьыгъэмрэ социальнэ зэхущытыкIэхэмкIэ академием и проректор Сафонов Александр жеIэ ди къэралым дежкIэ ар ехъулIэныгъэу, ауэ ипэкIэ кIуэтэн хуейуэ. Абы къелъытэ 90 гъэхэм «прожиточный минимум» фIащу цIыхухэм ирату яублар гъэкIуэдыжауэ, цIыхум хущхъуэм шхыным, хьэпшыпым, хуэIухуэщIэхэм щIитым тещIыхьауэ МРОТ-м хэгъэхъуэн хуейуэ. Ар апхуэдэу ящIмэ, МРОТ-р процент 50-кIэ хэхъуэнущ, а сом бжыгъэращ цIыхур псэуфын щхьэкIэ я нэхъ мащIэу зыхуейм техуэри.
  • ФщIэн папщIэ. Унагъуэм и хэхъуэр абы исхэм щIыналъэм щат «прожиточный минимум» жыхуаIэр тегуэшауэ тIурытI яхуэмыхъумэ, япэ, етIуанэ сабий къахэхъуам папщIэ илъэсищ хъуху иратынущ пособие. Правительствэр арэзы техъуащ 2020 гъэм щIышылэм и 1-м щыщIэдзауэ а пособиер унагъуэр щыпсэу щIыналъэм сабийр я нэхъ мащIэу зыхуеину щагъэбелджылам хуэдизыным. НэгъуэщIу жыпIэмэ, ди къэралым ику иту ар сом мини 10-м тIэкIу щIигъуу щыхъунущи, анэр сабийр илъэсищ ныбжьым нэсыху бгъэдэсынымкIэ щIэгъэкъуэнщ.
  • Илъэс етхуанэ хъуауэ хощI къалъхум я бжыгъэм. Абы къыхэкIыу Къэрал Думэмрэ Правительствэмрэ мы IуэхущIэр къыхалъхьащ унагъуэм зыщIагъэкъуэн, сабий нэхъыбэ яIэным трагъэгушхуэн мурадкIэ.