ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэм и пщIэр къаIэтыж

2019-08-01

  • Япэм кIуэрыкIуэм тету зэрыжаIэу университетым тыншу щIэтIысхьэфу щытащ курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къэзыухахэр. Илъэс 20 ипэкIи балл зы — тIу зыхуримыкъухэр япэ курсым щIэтIысхьэрт, дыщэ медалым пщIэ иIэти. Иджы псори ЕГЭ-м теухуа хъуащ. НыбжьыщIэм спортымкIэ ехъулIэныгъэ иIэми, щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр и куэдми, дыщэ медаль иIэми — а псоми зэхэту балли 10 къахуэлэжьу аращ.

  • УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэм я мурадщ дыщэ медалым и пщIэр къаIэтыжыну. Думэм законопроект щIалъхьащ дыщэ медаль зиIэхэм я нэхъ мащIэ дыдэу балл 11 хуагъэувын хуейуэ къыщыгъэлъэгъуауэ.
  •  Депутат Ананских Игорь жеIэ илъэс къэс «5» защIэкIэ еджэу курыт еджапIэр къэзыухам балл 11-р къилэжьауэ къэлъытэн хуейуэ.
  • Депутатым и жэрдэмыр дэзымыщти щыIэщ.
  • — Иджырей медалыр илъэс 11-ракъым зытеухуар, атIэ иужьрей илъэситIым (епщIанэ, епщыкIузанэ классхэм) зэреджаращ, — жеIэ РАНХиГС-м и ФИРО-м и Центрым и унафэщI Малеванов Евгений. — Ди зэманым еджапIэ нэхъыщхьэ псоми япэ щрагъэщ дыщэ медаль зиIэхэр, балли 3 хуэдиз худыщIагъури (дапщэ дыщIагъунуми хуитыр езы еджапIэхэращ). Зэтеубла хъуа Iуэхур щIэпкъутэжын щхьэусыгъуи слъагъуркъым.
  • Депутатхэм я бжьыхьэ лэжьэгъуэм мы Iуэхум къытрагъэзэжынущ, ауэ зэкIэ гурыIуэгъуэкъым текIуэнур хэтми.