ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-02

 • ЗЭПЕУЭР ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 • — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэблэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.

 • ЗЭПЕУЭМ И КЪАЛЭН НЭХЪЫЩХЬЭХЭР
 • — Адыгэр зэфIэкI лъагэ зиIэ лъэпкъыу къызэтенэнымкIэ абы и лъапIэныгъэхэм я мыхьэнэм щIэблэр щIэпIыкIыныр;
 • — Адыгэ щауэм хэлъын хуей хьэл-щэн дахэхэмрэ иIэн хуей зэфIэкIхэм-рэ зэпеуэм хэтхэм къегъэгъэнэIуэныр;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, гъуазджэм, щэнхабзэм, щIэнгъуазэм, н. къ.) хищIыкIыр къэпщытэныр.
 • «АДЫГЭ ЩАУЭ» ЗЭПЕУЭМ И КЪЫЗЭГЪЭПЭЩАКIУЭХЭР
 • «Къэбэрдей Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэр, «Адыгэ псалъэ» газетыр (ХьэфIыцIэ Мухьэмэд);
 • Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и IуэхущIапIэр, Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэр (Мамий Заретэ);
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ парламентыр (Сэрахъэ Алан);
 • «Шэрджэс Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэр (Жылэгъащтэ Хьэчим).
 • «АДЫГЭ ЩАУЭ» ЗЭПЕУЭР ЗЭРЕКIУЭКIЫНУ ЩIЫКIЭР
 • — Зэпеуэм и япэ екIуэкIыгъуэр бадзэуэгъуэ (июль) мазэм къуажэхэм къыщызэгъэпэщын;
 • — Зэпеуэм и етIуанэ екIуэкIыгъуэр шыщхьэуIум (августым) КъБР-м и къалэхэмрэ щIыналъэхэмрэ (районхэмрэ) щегъэкIуэкIын. Абы хэтынущ къуажэхэм текIуэныгъэ къыщызыхьахэр;
 • — Зэпеуэм и ещанэ екIуэкIыгъуэр фокIадэм (сентябрым) Налшык къа-лэ (Кэнжэ) къыщызэгъэпэщын. Республикэпсо зэхьэзэхуэм щызэпегъэуэн щIыналъэхэм, къалэхэм, щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, IэщIагъэ щрагъэгъуэт еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэми текIуэныгъэр къыщызыхьа щIалэхэр.
 • Республикэпсо зэпеуэр екIуэкIы-нущ фокIадэм и 19-м, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу.
 • «Адыгэ щауэ» зэпеуэм хэт хъунущ зи ныбжьыр илъэс 20 — 28-рэ ирикъуа щIалэхэр.
 • «Адыгэ щауэ» зэхьэзэхуэм хэтынухэм тхыгъэкIэ хъыбар кърагъэщIэн (заявка), апхуэдэуи упщIэ зыбжанэм я жэуап къратын хуейщ (анкета) зэпеуэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIынымкIэ жэуап зыхь гупым.
 • Зэпеуэр егъэкIуэкIынымкIэ
 • жэуап зыхь гупыр:
 • — Мамий Заретэ — Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщI;
 • — Битокъу Беслъэн — Урысей Федерацэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ;
 • — Хьэмокъуэ Олег — режиссёр;
 • — Щомахуэ Залинэ — Къэбэрдей Адыгэ Хасэм жэуап зыхь и секретарь, тхакIуэ.
 • Зэпеуэр зэрекIуэкIынум, абы узэрыхэтынум теухуа упщIэхэм я жэуап щывгъуэтынущ къызэгъэпэщакIуэ гупым деж.
 • КъэпщытакIуэ гупым хэтхэр:
 1. Битокъу Беслъэн — Урысей Федерацэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ;
 2. Табыщ Мурат — IуэрыIуатэдж, Адыгэбзэ хасэм и тхьэмадэ;
 3. Мэрзей Аслъэнбэч — тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат;
 4. 4. Къудей Аслъэн — Къэбэрдей Шууей Хасэм и тхьэмадэ;
 5. Хьэмокъуэ Олег — режиссёр;
 6. БатIитIэ Мухьэмэд — IэщIагъэлI, уэрэджыIакIуэ;
 7. Сэрахъэ Алан — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ парламентым хэт;
 8. Жылэгъащтэ Хьэчим — «Шэрджэс Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI;
 9. Битокъу Науркъан — «Кабардинка» къэфакIуэ гупым и къэфакIуэ пажэ.
 • Зэпеуэм игъэув саугъэтхэр:
 • — «Адыгэ щауэ» — Гран-при;
 • — Япэ увыпIэ;
 • — ЕтIуанэ увыпIэ;
 • — Ещанэ увыпIэ.
 • УнэтIыныгъэ щхьэхуэхэр:
 1. «Си къежьапIэхэр» — утыкуихьэ (самопрезентация);
 2. «Лъэпкъ гурыщIасэ» (творческий блок);
 • III. «ЩIэныгъэр акъылщ» зэпеуэ (викторина):
 • 1.«Адыгэ хабзэ»;
 • 2.«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ»;
 • 3.ШыфэлIыфэ.
 1. «АдыгэлIымрэ адыгэшымрэ» зэпеуэ;
 2. «Адыгэ псалъэжьхэр» зэпеуэ;
 3. «Адыгэ хъуэхъу» (зэхуэзыщIыж хъуэхъу).
 • КъызэгъэпэщакIуэ гупым я хэщIапIэр:
 • Кэнжэ къуажэ, Колхоз уэрам, 15 «А», ЩэнхабзэмкIэ унэ.
 • Телефоныр: 8-903-492-57-57.
 • ЩэнхабзэмкIэ унэм къокIуалIэ 23-нэ маршрутыр.
 • ЗЭПЕУЭМ И УНЭТIЫНЫГЪЭХЭР:
 • I.«Си къежьапIэхэр» — дакъикъи 2.
 • Зэпеуэм хэтхэм зыкъызэрырагъэцIыху къэпсэлъэныгъэ, зытепсэлъыхьым теухуа сурэт, видео гъэлъэгъуэныгъэхэр игъусэу.
 • Мы унэтIыныгъэм щауэхэр кIэщIу щытепсэлъыхьын хуейщ:
 • — къызыхэкIа лъэпкъым, унагъуэм, къызытепщIыкIа лIакъуэхэм (7-нэ лIакъуэм нэс), абыхэм гулъытэ зыхуащI лъапIэныгъэхэм, езы щауэм къызыхэкIахэм я деж щихь жэуаплыныгъэхэм;
 • — ягъуэта е зыхуеджэ IэщIагъэхэм;
 • — дэзыхьэх Iуэхухэм.
 • Мы унэтIыныгъэм къыщалъытэнущ:
 • а) къэпсэлъэныгъэр гъэщIэгъуэн зэрищIа Iэмалхэр (оригинальность);
 • б) зэман мащIэм къриубыдэу куэдым узэрыщигъэгъуэзэн хэкIыпIэ хьэлэмэтхэр къызэригъуэтыфар (находчивость);
 • в) акъыл жаныгъэ къигъэлъэгъуар (смекалка);
 • г) хуиту адыгэбзэр къызэригъэIурыщIэфыр.
 1. Лъэпкъ гурыщIасэ (творческий блок) — дакъикъи 2
 • Зэпеуэм хэт щIалэхэм я зэчийр къыщагъэлъагъуэ Iыхьэ.
 • ГурыщIасэм и лIэужьыгъуэхэм ящыщу щауэхэр нэхъ дэзыхьэхыр утыкум щагъэзэщIэн, я Iэзагъыр къыщагъэлъэгъуэн хуейщ.
 • Щауэхэм ягъусэу къадэIэпыкъухэр утыку ит хъунущ, ягъэзащIэр ямыIэщIагъэмэ.
 • Къафэ (и цIэр къыжыIэн);
 • Уэрэдыжь (лIыхъужь уэрэд).
 • III. «ЩIэныгъэр акъылщ» зэпеуэ. Дакъикъи 2.
 •  Лъэпкъ и зыпкъ мыгъэкIуэды- ным теухуа мы Iыхьэр зэпеуэм хэт щауэхэм я щIэныгъэр здынэсыр зэрагъэунэху упщIэрэ лэжьыгъэу зэхэтщ.
 • УпщIэхэм къызэщIаубыдэ Iуэхугъуэхэр:
 1. Адыгэ хабзэ
 • — унагъуэм ехьэлIа хабзэ;
 • — лъэпкъым ехьэлIа хабзэ;
 • — нэхъыжьым ехьэлIа хабзэ;
 • — бзылъхугъэм ехьэлIа хабзэ;
 • — сабий гъэсэным ехьэлIа хабзэ (пхъу, къуэ);
 • — хьэгъуэлIыгъуэм ехьэлIа хабзэ;
 • — гущэхэпхэм ехьэлIа хабзэ;
 • — лъэтеувэм ехьэлIа хабзэ;
 • — кхъуейплъыжькIэрыщIэм ехьэлIа хабзэ;
 • — нэщхъеягъуэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэр;
 • — гъуэгуанэм ехьэлIа хабзэ;
 • — гуп хыхьэным, гуп хэтыным ехьэлIа хабзэхэр;
 • — адыгэ Iэнэм ехьэлIа хабзэ.
 1. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ
 •  а) нарт IуэрыIуатэм къыхэщ лIыхъужьхэм я хъыбархэр: дакъикъи 2.
 • — Сосрыкъуэ;
 • — Бэдынокъуэ;
 • — Ашэмэз;
 • — Батэрэз;
 • — Лъэпщ;
 • — Уэзырмэс;
 • — Мэлычыпхъу;
 • — Сэтэней;
 • — КъуийцIыкIу;
 • — Щэуей;
 • — Iэдииху;
 • — Дахэнагъуэ.
 • б) адыгэ лъэпкъым и тхыдэм и напэкIуэцIхэр: дакъикъи 2.
 • — адыгэ къэралыгъуэхэр;
 • — адыгэ пащтыхьхэр;
 • — курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэхэм я псэукIар;
 • — Урыс-Кавказ зауэ;
 • — ИстамбылакIуэ;
 • — хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэр;
 • — лъэпкъым и иджырей тхыдэр (XX лIэщIыгъуэ).
 • в) тхыдэм щыщ лIыхъужь уэрэдыжьхэр зэпкърыхын (зэдэIуам тепсэлъыхьын — зыусар, щIаусар…) — дакъикъи 2.
 • — «Нартыжь уэрэд»;
 • — «Уэзы Мурат»;
 • — «Сэнджэлей»;
 • — «Андемыркъан»;
 • — «Дамэлей и уэрэд»;
 • — «Щолэхъу и уэрэд»;
 • — «Бахъшысэрей зекIуэм и уэрэд»;
 • — «Темрокъуэ ЛIыхъу и уэрэд»;
 • — «Шэджэмокъуэ Хьэсанш»;
 • — «Къэбэрдей жэщтеуэм и уэрэд».
 1. ШыфэлIыфэ
 • а) Iэщэ-фащэм и зэхэлъыкIэр (пкъыгъуэхэр), мыхьэнэр — 1 дакъикъэ.
 • — щIакIуэ;
 • — пыIэ;
 • — цей;
 • — джанэ;
 • — хьэзыр;
 • — къамэ;
 • — бгырыпх;
 • — щхьэрхъуэн;
 • — джатэ;
 • — сэшхуэ.
 • б) шы Iэпслъэпс, абы и мыхьэнэр — 1 дакъикъэ.
 • — шхуэ;
 • — шхуэIу;
 • — шыбгъэIулъ;
 • — шыныбэпх;
 • — нахъутэ;
 • — уанэ;
 • — лъэрыгъ;
 • — щIопщ, къамышы;
 • — шыгъэцIыв;
 • — IумпIэ.
 1. Шым, лIыгъэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэр (видеоматериал — унэ лэжьыгъэ) — дакъикъи 3.
 • — адыгэш лъэпкъхэр;
 • — адыгэш цIэрыIуэхэр;
 • — уанэ телъхьэн;
 • — шым шэсын, гъуэгуанэ зэпычын.
 • (Видеом къыщыгъэлъэгъуэн: шы фащэм и пкъыгъуэхэр, абыхэм я фIэщыгъэр жаIэурэ шыр зекIуэм хузэщIэузэдэн — уанэ телъхьэн, шым шэсын, гъуэгуанэ зэпычын, шымрэ шумрэ я гъуэгуанэ хабзэхэр гъэзащIэурэ).
 1. ПсалъэжькIэ зэпегъэуэн:
 • — «Псалъэжьныбэ» — хэт нэхъыбэ ищIэрэ? (къэувыIэр хэкIыу);
 • — псалъэжь щхьэхуэхэм я мыхьэнэр къэIуэтэн (зымыщIэр хэкIыу);
 • — къыхалъхьа псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын.
 1. ЗэхуэзыщIыж хъуэхъу — 1 дакъикъэ.
 • Хъуэхъур теухуауэ щытын хуейщ «Адыгэ щауэ» зэпеуэм.
 • Гу зылъытапхъэ:
 • — КъызэгъэпэщакIуэхэм хуитыны-гъэ яIэщ зэпеуэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэну.
 • — Зэпеуэм хэтхэм Iэмал имыIэу адыгэ фащэ ящыгъын хуейщ.