ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс  50  гъуэгуанэ

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр къызэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа Урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц иджыблагъэ екIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ университетым щылажьэ дохутыр-щIэныгъэлIхэр, абыхэм я гъэсэнхэр, Москва, Смоленск, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ республикэхэм къикIа IэщIагъэлIхэр.

 • ЕджапIэ нэхъыщхьэм и унафэщIхэм къабгъэдэкIыу конференцым хэтхэм захуигъэзащ КъБКъУ-м проект-инновацэ IуэхухэмкIэ и проректор Iумэт Мурат:
 • — ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэм къыдит Iэмалыр нэгъэсауэ IэнатIэм къыщыдгъэсэбэпыным мыхьэнэшхуэ иIэщ, — жиIащ абы. — Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм кърикIуэр нобэрей зэхыхьэм кърихьэлIа IэщIагъэлIхэм нэрылъагъу ящIащ. Еджагъэшхуэхэм я щIэныгъэ зэфIэкIыр медицинэм щызыIэрыдгъэхьэ ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэ быдэщ. Сэ шэч къытесхьэркъым конференцым хэтхэр IуэхугъуэщIэ куэдым нобэ щыгъуазэ зэрыхуэхъунум. Зэхыхьэр псоми къахуэщхьэпэну, гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр утыку кърахьэну, ди университетыр дяпэкIи IуэхугъуэщIэ куэдым я щIэдзапIэ хъуну сыщогугъ.
 • Урысейм и Федеральнэ медико-биологие агентствэм ПульмонологиемкIэ и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым клиническэ, гъэунэхуныгъэ биофизикэмкIэ и лабораторэм и унафэщI Саадаевэ Светланэ зэхыхьэм щIэныгъэм хуэпабгъэ куэд къызэрекIуэлIар и гуапэ зэрыхъуар къыхигъэщащ, абы хэтыну къызэрырагъэблэгъамкIэ къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ яхуищIри, я зэдэлэжьэныгъэр купщIафIэ хъуну къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ.
 • — Фундаментальнэ щIэныгъэм и зэфIэкIхэр медицинэм ехъулIэныгъэкIэ къыщыгъэсэбэпыныр къэралым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ Iуэхугъуэхэм ящыщ зыщ. Аращ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хъурей Заирэ зи унафэщI КъБКъУ-м вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэм и лэжьыгъэр зытеухуар. Медицинэ жылагъуэм нобэрей конференцым хуэфэщэн гулъытэ зэрыщигъуэтынум шэч къытесхьэркъым, абы хэтхэм я мурадхэр къехъулIэну сохъуэхъу, — жиIащ КъБКъУ-м СтоматологиемкIэ, нэпкъпэпкъымрэ пластикэ хирургиемкIэ и институтым и унафэщI Мустафаев Магомет.
 • Кафедрэм и тхыдэм, абы къикIуа гъуэгуанэм къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ абы и унафэщI Хъурей Заирэ. РСФСР-м ЩIэныгъэ нэхъыщхьэмрэ курыт IэщIагъэ егъэгъуэтынымкIэ и министрым и унафэкIэ 1969 гъэм мэкъуауэгъуэм и 23-м КъБКъУ-м и медицинэ къудамэм хэту къызэIуахауэ щытащ микробиологиемкIэ, вирусологиемрэ иммунологиемкIэ и кафедрэр. Хъурейм гуапэу игу къигъэкIыжащ абы и зэфIэувэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу Нэгъуей Беслъэн, Габрилович Исаак, Щомахуэ Алексей сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Мы зэманым кафедрэм щыIэщ биологие щIэныгъэхэм я кандидатхэу Накуэ Ларисэ, Блий Ларисэ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатхэу Эльбаевэ Алинэ, Эльмурзаевэ Джаннет, Барокъуэ Еленэ сымэ. Абы и щIэныгъэлIхэм егъэджэныгъэ-методикэ лэжьыгъэу 70-м щIигъу ягъэхьэзыращ. Ар жыджэру ядолажьэ Урысейм и медицинэ еджапIэ куэдым. Кафедрэм и нэIэм щIэту кандидат лэжьыгъэу 34-рэ доктор диссертацэу 4-рэ пхагъэкIащ.
 • — Кафедрэм и къэкIуэнур  щIалэгъуалэрщ. Сэ фIыщIэ яхузощI щIэныгъэм нэхъ куууэ хыхьэну къыхуезджэ студентхэу си жыIэм едаIуэхэм. Дохутыр нэсыр щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ IэщIагъэлIу щытын хуейщ,- къыхигъэщащ Хъурейм.
 • Конференцыр зэраубзыхуа жыпхъэм тету адэкIэ екIуэкIащ. Дохутыр-щIэныгъэлIхэм я къэпсэлъэныгъэхэр траухуащ зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.
 •  
 • ЩхьэщэмыщI Изэ.